چگونه می توانم اطمینان داشته باشم که پس از مرگ به بهشت خواهم رفت؟سوال: چگونه می توانم اطمینان داشته باشم که پس از مرگ به بهشت خواهم رفت؟

جواب:
آیا مطمئن هستید که حیات ابدی دارید و پس از مرگ به بهشت خواهید رفت؟ خواستۀ خدا در واقع این است که شما از این نظر مطمئن باشید. کتابمقدس در اول یوحنا 13:5 میفرماید: "این را نوشتم به شما که به اسم خدا ایمان آورده اید تا بدانید که حیات جاودانی دارید." تصور کنید که شما در مقابل تخت خدا ایستاده اید و او از شما می پرسد: "به چه دلیل من باید به تو اجازه دهم که وارد بهشت شوی؟" پاسخ شما چه خواهد بود؟ شاید ندانید که چه جوابی باید بدهید. آنچه شما احتیاج دارید بدانید این است که خدا ما را دوست دارد و راهی مهیا کرده که طی آن ما میتوانیم اطمینان حاصل کنیم که ابدیت را با خدا سپری خواهیم کرد. کتابمقدس این مطلب را اینچنین بیان میکند: "خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانۀ خود را داد تا هر که به وی ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد" (یوحنا 16:3).

ما، در وهلۀ اول، باید درک کنیم که چه چیزی ما را از رسیدن به بهشت بازمیدارد. مشکل اساسی این است که طبیعت گناه آلودمان اجازه نمی دهد که رابطه ای صحیح با خدا داشته باشیم. همۀ ما گناهکار هستیم چون نه فقط ذاتاً گناهکار متولد شده ایم، بلکه همیشه گناه را انتخاب میکنیم. "زیرا همه گناه کرده اند و از جلال خدا قاصر می باشند" (رومیان 23:3). ما قادر به نجات خویش از گناهانمان نیستیم. "زیرا که محض فیض نجات یافته اید و این از شما نیست، بلکه بخشش خداست؛ و نه از اعمال تا هیچکس فخر نکند" (افسسیان 8:2ـ9). ما مستحق مرگ و جهنم هستیم. "مُزد گناه موت است" (رومیان 23:6).

خدا قدوس، پاک، و عادل است و به خاطر طبیعتی که دارد مجبور است گناه را مُجازات کند. ولی از آنجا که ما را دوست دارد، راهی برای آمُرزش گناهان ما مُهیّا نموده است. عیسی مسیح گفت: "من راه و راستی و حیات هستم. هیچ کس نزد پدر جز به وسیلۀ من نمی آید." عیسی مسیح بر روی صلیب مُرد: "زیرا که مسیح نیز برای گناهان یک بار زحمت کشید، یعنی عادلی برای ظالمان، تا ما را نزد خدا بیاورد..." (اول پطرس 18:3). او از مردگان برخاست: "که به سبب گناهان ما تسلیم گردید و به سبب عادل شدن ما برخیزانیده شد" (رومیان 25:4).

بنابراین، با رجوع به سؤال اصلی که "من چگونه میتوانم اطمینان داشته باشم که پس از مرگ به بهشت خواهم رفت؟" پاسخ این است که فقط به عیسی مسیح خداوند ایمان آور و نجات خواهی یافت (اعمال 31:16). " و اما به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، یعنی به هر که به اسم او ایمان آورد" (یوحنا 12:1). شما میتوانید به هدیۀ مجانی، یعنی حیات ابدی دست یابید. " نعمت خدا حیات جاودانی در خداوند ما عیسی مسیح [است]" (رومیان 23:6). شما از همین حالا می توانید صاحب یک زندگی پر مفهوم و غنی بگردید. عیسی فرمود: "... من آمدم تا ایشان حیات یابند و آن را زیادتر حاصل کنند" (یوحنا 10:10). شما می توانید ابدیت را در آسمان با مسیح سپری کنید زیرا که او وعده داده است: " و اگر بروم و برای شما مکانی حاضر کنم، باز می آیم و شما را برداشته با خود خواهم برد تا جائی که من می باشم شما نیز باشید" (یوحنا 3:14).

اگر مایل هستید عیسی مسیح را به عنوان نجات دهندۀ خود بپذیرید، و در او آمرزش بیابید، میتوانید از این نمونۀ دعا استفاده کنید. ولی این حقیقت را همیشه بیاد داشته باشید که گفتن و یا تکرار این دعا (و یا هر دعای دیگر) باعث نجات شما نمیشود. نجات واقعی تنها با اعتماد قلبی به عیسی مسیح که بر صلیب گناهان ما را آمرزید دریافت میشود. این دعا راه ساده ای است برای ابراز ایمان و قدردانی شما از خدائی که راه نجات را برای شما تدارک دید. "خداوندا، می دانم که به ضّد تو گناه کرده ام و مستحق مجازات می باشم. اما می دانم که عیسی مسیح، مجازاتی را که من شایستۀ آن بودم بر خود گرفت تا من بتوانم بوسیلۀ ایمان به او آمرزیده شوم. از گناه خود توبه میکنم و برای نجات فقط به تو اعتماد میکنم. تو را شکر می کنم که محض فیض عجیب خود گناهانم را بخشیده و به من حیات جاودانی داده ای. آمین."

آیا با مطالعۀ این مطالب تصمیم گرفتید تا با ایمان مسیح را در قلب خود بپذیرید؟ اگر اینچنین است، لطفاً دگمۀ زیر را فشار دهید. "امروز مسیح را در قلب خود پذیرفتم"

Englishبازگشت به خانۀ فارسیچگونه می توانم اطمینان داشته باشم که پس از مرگ به بهشت خواهم رفت؟