آیا یک مسیحی باید بیمه شود؟


سوال: آیا یک مسیحی باید بیمه شود؟

جواب:
مسیحیان گاهی اوقات با این پرسش که آیا بیمه بشوند یا خیر دست و پنجه نرم می کنند و اینکه آیا یک مسیحی که بیمه می شود، ایمانش کم است؟ این یک کشمکش سالمی است و ایمانداران لازم است که کتاب مقدس را بررسی کرده و به پاسخی برسند که از لحاظ کتاب مقدسی قابل دفاع باشند.

نخست، قبول کنیم که مسئله بیمه برای مسیحیان به طور خاص در کتاب مقدس ذکر نشده است اگر چیزی در کلام خدا ذکر نشده باشد، آنگاه باید اصولی را از تعلیم کل کتاب مقدس استخراج کنیم. ایمانداران مختلف، ممکن است به باورهای شخصی متفاوتی برسند، و این اشکالی ندارد. رومیان 14 می گوید که در چنین مواقعی لازم است که به باورهای دیگران احترام بگذاریم. ایمانداران این مسئولیت را دارند که ذهن خود را متقاعد سازند (رومیان 5:14). آیه 23 بیان می دارد که هر تصمیمی که می گیریم باید بر اساس ایمان باشد. اینکه یک مسیحی بخواهد بیمه شود، مسئله ی باور شخصی است؛ مسیحی ای که بیمه می شود باید شخصاً متقاعد باشد که خدا می خواهد که او بیمه شود، و مسیحی ای که نمی خواهد بیمه شود، باید شخصاً به طور دیگر متقاعد باشد.

برخی از اصول کتاب مقدسی که ما را در این باره هدایت می کنند از این قرار هستند: ما باید مطیع قدرتهای مافوقمان باشیم. از اینرو، وقتی که بنا به قانون ملزم هستیم که بیمه شویم، نظیر بیمه شخص ثالث، باید موافقت کنیم. همچنین باید از خانوادمان مراقبت کنیم. از اینرو مسیحیان باید پیشاپیش برای منفعت آینده خانواده شان برنامه ریزی کنند، و داشتن بیمه می تواند بخشی از آن باشد. برنامه ریزی از قبل، می تواند همچنین شامل آمادگی برای فوت پیش بینی نشده ی یکی از اعضای خانواده باشد. بیمه عمر از نگاه بعضی افراد، کم ایمانی، یا پولدوستی است، یا از نگاه بعضی دیگر، برنامه ریزی محتاطانه و مباشرت حکیمانه ی سرمایه می باشد. شرایط و اعتقاد شخصی هر فرد ممکن است در این موضوعات فرق داشته باشد. خدا قطعاً از پیشاپیش برنامه ریزی کردن دفاع می کند. داستان یوسف و برنامه ریزی خردمندانه او نه تنها باعث نجات ملت مصر شد، بلکه باعث نجات قوم اسرائیل و دودمان مسیح نیز شد (پیدایش 41).

در تحلیل نهایی، ما باید کلام خدا را مطالعه کنیم و از او مدد جوییم و از او بطلبیم که در این حیطه و دیگر حیطه های زندگی چه کار باید بکنیم. خدا اشتیاق دارد که به ما حکمت بدهد (یعقوب 5:1). عبرانیان 6:11 بیان می کند که بدون ایمان محال است که بتواند او را خشنود ساخت. پرسش واقعی این است: "آیا این کار، پدر آسمانی ام را خشنود می سازد؟" آیه دیگری که باید در نظر داشت یعقوب 17:4 است که می گوید، اگر فرصت نیکویی کردن داریم، باید انجامش دهیم، در غیر اینصورت گناه کرده ایم. آیه ی دیگری که به این مسئله می پردازد، اول تیموتائوس 8:5 است که می گوید اگر می خواهیم دیگران را خدمت کنیم، باید از خانواده خودمان شروع کنیم. یک مسیحی می تواند بیمه را به عنوان وسیله ای مفید در جهت دستیابی به این اهداف ببیند.

English
بازگشت به خانۀ فارسی
آیا یک مسیحی باید بیمه شود؟