settings icon
share icon
سوال

امید مسیحی چیست؟

جواب


امید برای بسیاری از مردم یک فکر آرزومندانه است. این تعریف کتاب مقدس از امید نیست. تعریف کتاب مقدس از امید، «انتظار مطمئن» و اطمینان محکم از چیزهای ناشناس و مبهم است (رومیان فصل 8 آیه های 24-25، عبرانیان فصل 11 آیه های 1،7). امید عنصر اساسی زندگی درستکاران است (امثال فصل 23 آیه های 17-18). زندگی بدون امید معنای خود را از دست می دهد (مراثی فصل 3 آیه 18، ایوب فصل 7 آیه 6) و در مرگ هیچ امیدی نیست (اشعیا فصل 38 آیه 18، ایوب فصل 17 آیه 15). به خداشناسانی که امید خود را بر روی خدا قرار می دهند، کمک خواهد شد (مزامیر فصل 28 آیه 7)، آنها هرگز پریشان، شرم زده و ناامید نخواهند شد (اشعیا فصل 49 آیه 23). فرد خداشناسی که به خدا اطمینان دارد و امیدوار است، یک نوع اعتماد کلی به پشتیبانی و کمک خدا احساس می کند (ارمیا فصل 29 آیه 11) و از ترس و اضطراب ندارد (مزامیر فصل 46 آیه های 2-3).

امید عهد جدیدی در گرو شناخت این موضوع است که مسیح تحقق وعده های عهد قدیم می باشد (متی فصل 12 آیه 21، اول پطرس فصل 1 آیه 3). امید مسیحی ریشه در ایمان و رهایی الهی از طریق عیسی مسیح دارد (غلاطیان فصل 5 آیه 5). امید مسیحیان از طریق حضور روح القدس وعده داده شده ساکن در آنها به وجود می آید (رومیان فصل 8 آیه های 24-25). امید آینده مسیحی به رستاخیز مردگان (اعمال رسولان فصل 23 آیه 6)، قول هایی که به اسرائیل داده شد (اعمال رسولان فصل 26 آیه های 6-7)، آزادی بدن و کل خلقت (رومیان فصل 8 آیه های 23-25)، شکوه ابدی (کولسیان فصل 1 آیه 27)، زندگی ابدی و میراث قدیسان (تیطوس فصل 3 آیه 5-7)، بازگشت مسیح (تیطوس فصل 2 آیه های 11-14)، به شباهت مسیح درآمدن (اول یوحنا فصل 3 آیه های 2-3)، نجات از طریق خدای زنده (اول تیموتائوس فصل 4 آیه 10) یا به خود عیسی مسیح (اول تیموتائوس فصل 1 آیه 1) است.

اطمینان از این آینده پربرکت از طریق روح القدس ساکن در ما (رومیان فصل 8 آیه های 23-25)، عیسی مسیح در وجود ما (کولسیان فصل 1 آیه 27)، و رستاخیز مسیح (اول قرنتیان فصل 15 آیه های 14-22) تضمین شده است. امید از طریق تحمل رنج ها و سختی ها (رومیان فصل 5 آیه های 2-5)، و امید پشت این تحمل (اول تسالونیکیان فصل 1 آیه 3، عبرانیان فصل 6 آیه 11) به وجود می آید. کسانی که به عیسی مسیح امید دارند باعث سربلندی او در مرگ و زندگی می شوند (فیلیپیان فصل 1 آیه 20). وعده های قابل اعتماد خداوند به ما امید می دهد (عبرانیان فصل 6 آیه های 18-19)، ما باید برای داشتن این امید به خود ببالیم (عبرانیان فصل 3 آیه 6) و نهایت شجاعت را در ایمان خود نشان دهیم (دوم قرنتیان فصل 3 آیه 12). بر عکس، کسانی که به خدا اعتماد ندارند، امید ندارند (افسسیان فصل 2 آیه 12، اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 13).

امید در کنار ایمان و محبت، خاصیت جاودانه زندگی مسیحی است (اول قرنتیان فصل 13 آیه 13)، و محبت از امید سرچشمه می گیرد (کولسیان فصل 1 آیه های 4-5). امید از طریق قدرت روح القدس، شادی و آرامش را در ایمانداران تولید می کند (رومیان فصل 12 آیه 12، فصل 15 آیه 13). پولس فراخوان رسالتی خود را به امید خود به جلال ابدی نسبت می دهد (تیطوس فصل 1 آیه های 1-2). امید به بازگشت مسیح، پایه و اساس ایمانداران برای پالایش خود در این زندگی است (تیطوس فصل 2 آیه های 11-14، اول یوحنا فصل 3 آیه 3).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

امید مسیحی چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries