settings icon
share icon
سوال

چهار سوار آخر زمان چه کسانی هستند؟

جواب


چهار سوار آخر زمان در مکاشفه 1:6-8 توضیح داده شده است. چهار سوار آخر زمان یک توضیح نمادین از اتفاقات متفاوتی است که در زمانهای آخر رخ خواهد داد. اولین سوار آخر زمان در مکاشفه 2:6 بیان شده است: "همین که نظر کردم اسبی سفید پیش رویم پدیدار شد. آن که بر آن اسب سوار بود، کمانی در دست داشت؛ به او تاجی داده شد و او پیروزمندانه به پیش تاخت تا ظفر بیابد." اولین سوار احتمالاً به ضد مسیح اشاره می‌کند که اقتدار به او داده خواهد شد و مخالفانش را سرکوب خواهد کرد. ضد مسیح مقلد دروغین مسیحِ حقیقی است، که سوار بر اسب سفید برخواهد گشت (مکاشفه 11:19-16).

دومین سوار آخر زمان در مکاشفه 4:6 بیان شده است: "و اسبی دیگر بیرون آمد که به سرخی آتش بود، و به آن که بر آن اسب سوار بود قدرت داده شد تا صلح از روی زمین برگیرد و آدمیان را به کشتار یکدیگر برگمارد. و به او شمشیری بزرگ داده شد." دومین سوار به جنگ وحشتناکی که در زمانهای آخر رخ خواهد داد اشاره می‌کند. سومین سوار در مکاشفه 5:6-6 آمده است: "…اسبی سیاه پیش رویم پدیدار شد و آن که بر آن اسب سوار بود ترازویی در دست داشت. و از میان آن چهار موجود زنده، چیزی شبیه صدایی شنیدم که می‌گفت: «یک پیمانه گندم، یک دینار، و سه پیمانه جو، یک دینار؛ و روغن و شراب را ضایع مکن!»" سومین سوار آخر زمان به خشکسالی عظیمی اشاره می‌کند که احتمالاً در نتیجه‌ی جنگ های دومین سوار پدید می‌آید.

چهارمین سوار در مکاشفه 8:6 آمده است: "همین که نظر کردم، اسبی پریده‌رنگ پیش رویم پدیدار شد و آن که بر آن اسب سوار بود مرگ نام داشت و جهانِ مردگان از پی او می‌آمد. و به آنها بر یک‌ربع زمین قدرت داده شد تا بکشند با شمشیر و قحطی و بیماری مهلک و وحوش روی زمین." چهارمین سوار آخر زمان نماد مرگ و نابودی است. به‌نظر می‌رسد که ترکیبی از سوارهای قبلی باشد. چهارمین سوار آخر زمان باعث جنگهای وحشتناک بیشتری خواهد شد و قحطی همراه با مصیبت و بیماریهای وخیم پدید خواهد آورد. حیرت‌انگیزترین و یا بهتر بگوییم شاید وحشتناکترین چیز این است که چهار سوار آخر زمان تنها "پیش‌درآمدی" بر داوریهای بدتری خواهند بود که در ادامه در دوره‌ی مصیبت عظیم به‌وقوع می‌پیوندد (مکاشفه فصلهای 8، 9، 16).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

چهار سوار آخر زمان چه کسانی هستند؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries