settings icon
share icon
سوال

در روز داوری نهایی چه اتفاقی خواهد افتاد؟

جواب


اولین نکته ای که در مورد روز داوری نهایی باید بدانیم این است که راه فرار و گریزی از این روز نیست. بدون توجه به اینکه ما چگونه پیشگویی های روز داوری نهایی را تفسیر می کنیم، به ما گفته شده است "انسان يک بار می‌ميرد و بعد از آن نوبت داوری می‌رسد"(عبرانیان فصل 9 آیه 27).همه با خالق خود ملاقاتی الهی خواهیم داشت. یوحنای رسول برخی از جزییات روز داوری نهایی را ثبت کرده است: "آنگاه تخت بزرگ سفيدی را ديدم. بر آن تخت كسی نشسته بود كه زمين و آسمان از روی او گريختند و ناپديد شدند. سپس مرده‌ها را ديدم كه از بزرگ و كوچک در برابر خدا ايستاده‌اند. دفترها يكی پس از ديگری گشوده شد تا به دفتر حيات رسيد. مردگان همگی بر طبق نوشته‌های اين دفترها محاكمه شدند. بنابراين، دريا و زمين و قبرها، مرده‌هايی را كه در خود داشتند، تحويل دادند تا مطابق اعمالشان محاكمه شوند. آنگاه مرگ و دنيای مردگان به درياچهٔ آتش افكنده شد. اينست مرگ دوم، يعنی همان درياچهٔ آتش. هر كه نامش در دفتر حيات نبود، به درياچهٔ آتش افكنده شد"(مکاشفه فصل 20 ایه های 11 تا 15).

این متن مهم، روز قیامت را به ما معرفی می کند. روز داوری نهایی روزی است که تاریخ بشر به پایان خواهد رسید و جهان ابدی آغاز خواهد شد. ما می توانیم مطمئن باشیم که این روز می آید و توسط خداوند کامل، داوری خواهیم شد (متی فصل 5 آیه 48، اول یوحنا فصل 1 آیه 5). و این حقیقت که توسط خداوند کامل و پاک، قضاوت خواهیم شد با اسناد زیادی قابل اثبات است. اول اینکه، خداوند بطور کامل عادل و منصف خواهد بود (اعمال رسولان فصل 10 آیه 34، غلاطیان فصل 3 آیه 28). دومین سند این است که خداوند را نمی توان فریب داد (غلاطیان فصل 6 آیه 7). سوم اینکه، خداوند تحت تاثیر پیش داوری، بهانه و دروغ قرار نخواهد گرفت (لوقا فصل 14 آیه های 16 تا 24).

از آنجاییکه خداوند پسر، عیسی مسیح، قاضی خواهد بود (یوحنا فصل 5 آیه 22). همه غیر ایمانداران توسط مسیح در "تخت بزرگ سفید" داوری خواهند شد و بر اساس کارهایی که انجام داده اند تنبیه خواهند شد. کتاب مقدس خیلی روشن و آشکار می گوید غیر ایمانداران در حال ذخیره خشم خداوند بر ضد خودشان هستند (رومیان فصل 2 آیه 5) و خداوند " به هر کس مطابق كارهايش پاداش يا كيفر خواهد داد" (رومیان فصل 2 آیه 6). ایمانداران نیز مقابل تخت داوری مسیح قضاوت خواهند شد (رومیان فصل 14 آیه 10)، اما از آنجاییکه پارسایی و پاکی عیسی مسیح به ما نسبت داده شده است و نام ما در "دفتر حیات" ثبت شده، بنابراین مجازات نخواهیم شد و بر اساس کارهای خوبی که انجام داده ایم به ما پاداش داده می شود. در روز داوری نهایی، سرنوشت کسانیکه نجات را دریافت نکرده اند در دستان خداوند عالم مطلق خواهد بود و آنها بر اساس شرایط روح و روان خویش داوری می شوند.

از همین لحظه به بعد، سرنوشت ما در دستان خود ما قرار دارد. پایان سفر ما یا در بهشت جاودانه و یا در جهنم جاودانه خواهد بود (متی فصل 25 آیه 46). ما با رد یا قبول فداکاری عیسی مسیح جایگاه ابدی خود را انتخاب می کنیم و باید تا زمانیکه بطور فیزیکی زنده هستیم به او ایمان بیاوریم. بعد از مرگ، حق انتخابی نخواهد بود و سرنوشت ما در برابر تخت پادشاهی خداوند قرار خواهد گرفت، جاییکه همه چیزبر او آشکار خواهد شد (عبرانیان فصل 4 آیه 13). رومیان فصل 2 آیه 6 به ما می گوید "و به هر کس مطابق كارهايش پاداش يا كيفر خواهد داد".

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

در روز داوری نهایی چه اتفاقی خواهد افتاد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries