دوئالیزم (دوگانه نگری) چیست؟


سوال: دوئالیزم (دوگانه نگری) چیست؟

جواب:
مفهوم دوئالیزم یا دوگانه نگری در الهیات این است که دو نهاد جداگانه وجود دارند – نیکی و بدی – که به یک اندازه قدرتمند هستند. در دوئالیزم "مسیحی،" خدا نمایانگر نهاد نیکی و شیطان نمایانگر نهاد بدی است.

اما حقیقت این است که حتی اگر شیطان قدرتی داشته باشد، قدرتش با خدای قادر مطلق برابر نیست، زیرا پیش از آنکه شورش کند به عنوان یک فرشته توسط خدا خلق شد (اشعیا 12:14-15؛ حزقیال 13:25-17). کتاب مقدس می گوید، «شما، ای فرزندان، از خدا هستید و بر آنها غلبه یافته‌اید، زیرا آن که در شماست بزرگتر است از آن که در دنیاست» (اول یوحنا 4:4). بر طبق کتاب مقدس، دوئالیزم وجود ندارد و دو قدرت متضادی که یک اندازه قدرت داشته باشند — به نام نیکی و بدی — وجود ندارد. نیکی، معرف خدای قادر مطلق، قدرتمندترین نیرو در کل هستی است و هیچ استثنائی وجود ندارد و بدی، معرف شیطان، نیروی ضعیفتری که قدرتش با نیکویی برابر نیست. بدی هر بار که با نیکویی رو در رو می شود شکست می خورد، زیرا خدای قادر مطلق که جوهره ی نیکویی است، قدرت کامل است، در حالیکه بدی که معرف شیطان است اینطور نیست.

هر آموزه ای که نیکی و بدی را به عنوان دو نیروی متضاد اما برابر نشان دهد، با دیدگاه کتاب مقدس در تناقض است، چرا که در دیدگاه کتاب مقدس، نیکویی که معرف خداست قدرت غالب در جهان است. از آنجایی که شیطان با خدا برابر نبوده و هرگز هم نخواهد بود، هر آموزه ای که می گوید او می تواند برابر باشد، آموزه ای است دروغین. این واقعیت که شیطان به خاطر اینکه می خواست خود را بالاتر از خدا قرار دهد از آسمان بیرون رانده شد، به این معنا نیست که شیطان از برابری یا برتری نسبت به خدا دست کشیده باشد، آنطور که در اصول پایه ای "دوئالیزم" دیده می شود، که تا حد زیادی ریشه در فلسفه و حکمت بشری دارد.

هیچ دوئالیزمی در هیچ گوشه از عالم هستی نمی تواند وجود داشته باشد. تنها یک قدرت برتر وجود دارد و آن قدرت، خدای قادر مطلق است که در کتاب مقدس خود را به ما آشکار کرده است. مطابق با شواهد کتاب مقدسی، تنها یک قدرت مطلق وجود دارد، نه دو تا. پس هر آموزه ی دوئالیزم که ادعا کند دو قدرت برابر متضاد وجود دارد (نیکی و بدی)، آموزه غلطی است.

English
بازگشت به خانۀ فارسی
دوئالیزم (دوگانه نگری) چیست؟