settings icon
share icon
سوال

دوئالیسم (دوگانه نگری) چیست؟

جواب


دوئالیسم یا دوگانه نگری در الهیات معتقد است که دو ماهیت جداگانه وجود دارند – نیکی و بدی – که به یک اندازه قدرتمند هستند. در دوئالیسم مسیحی، خدا نمایانگر ماهیت نیکی و شیطان نمایانگر ماهیت بدی است.

اما حقیقت این است که حتی اگر شیطان قدرتی داشته باشد، قدرتش با خدای قادر مطلق برابر نیست، زیرا پیش از آنکه شورش کند به عنوان یک فرشته توسط خدا خلق شد (اشعیا فصل 14 آیه های 12-15؛ حزقیال فصل 28 آیه های 13-17). کتاب مقدس می گوید، « فرزندان عزيزم، شما از آنِ خدا هستيد و بر مخالفين مسيح غلبه يافته‌ايد، زيرا در وجود شما كسی زندگی می‌كند كه از هر دشمن مسيح در اين دنيای گناه‌آلود، قوی‌تر است» (اول یوحنا فصل 4 آیه 4). بر اساس کتاب مقدس، دوئالیسم وجود ندارد و دو قدرت متضادی که یک اندازه قدرت داشته باشند — به نام نیکی و بدی — وجود ندارد. نیکی، معرف خدای قادر مطلق، قدرتمندترین نیرو در کل هستی است و هیچ استثنائی وجود ندارد و بدی، معرف شیطان، نیروی ضعیف تری که قدرتش با نیکویی برابر نیست. بدی هر بار که با نیکویی رو در رو می شود شکست می خورد، زیرا خدای قادر مطلق که جوهره ی نیکویی است، قدرت کامل است، در حالیکه بدی که معرف شیطان است اینطور نیست.

هر آموزه ای که نیکی و بدی را به عنوان دو نیروی متضاد اما برابر نشان دهد، با دیدگاه کتاب مقدس در تناقض است، چرا که در دیدگاه کتاب مقدس، نیکویی که معرف خداست قدرت غالب در جهان است. از آنجایی که شیطان با خدا برابر نبوده و هرگز هم نخواهد بود، هر آموزه ای که می گوید او می تواند برابر باشد، آموزه ای است دروغین. آنطور که در اصول پایه ای "«دوئالیسم» دیده می شود، که تا حد زیادی از ریشه فلسفی حکمت بشری به ارث رسیده است، این واقعیت که شیطان به خاطر اینکه می خواست خود را بالاتر از خدا قرار دهد از آسمان بیرون رانده شد، به این معنا نیست که شیطان از فکر برابری یا برتری نسبت به خدا دست کشیده باشد.

هیچ دوئالیسمی در هیچ گوشه از عالم هستی نمی تواند وجود داشته باشد. تنها یک قدرت برتر وجود دارد و آن قدرت، خدای قادر مطلق است که در کتاب مقدس خود را به ما آشکار کرده است. مطابق با شواهد کتاب مقدسی، تنها یک قدرت مطلق وجود دارد، نه دو تا. پس هر عقیده دوئالیسمی که ادعا کند دو قدرت برابر و متضاد وجود دارد (نیکی و بدی)، عقیده غلطی است.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

دوئالیسم (دوگانه نگری) چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries