معنی مذهب کاذب چیست؟سوال: معنی مذهب کاذب چیست؟

جواب:
وقتی ما کلمة "مذهب کاذب" را می شنویم اغلب به گروهی فکر می کنیم که شیطان را می پرستند، حیوانات را قربانی می کنند، و یا کارهای شریرانه، عجیب و مراسم اقوام بی خدا را انجام می دهند. اما در واقع بیشتر مذاهب دروغین معصوم تر از اینها هستند. معنی خاص مذهب دروغین در مسیحیت گروهی مذهبی هستند که یک یا چند اصل اساسی کتاب مقدس را انکار می کنند. ساده تر اینکه یک مذهب دروغین گروهی هستند که چیزی را یاد می دهند که بعلت آن تعلیم پیروانش بدون نجات باقی میمانند. در نوع مذهبی آن، یک مذهب دروغین گروهی هستند که ادعا می کنند جزوی از آن مذهب هستند، اما اصول ایمان آن مذهب را انکار می کنند. مسیحیت بعنوان مذهب دروغین گروهی هستند که خود را مسیحی می خوانند در حالیکه یک یا چند اصل از اصول مسیحیت را انکار می کنند.

رایج ترین تعالیم مذاهب کاذب این است که عیسی خدا نیست و نجات تنها با ایمان نیست. انکار الهیت مسیح یعنی اینکه مرگ عیسی برای جریمة گناهان ما کافی نبود و انکار نجات تنها بوسیلة ایمان، یعنی اینکه نجات را می توان با اعمال بدست آورد، چیزی که کتاب مقدس مرتبا آنرا رد می کند. دو نمونة معروف مذاهب کاذب، شاهدان یهوه و مورمونها هستند. هر دو گروه ادعا می کنند که مسیحی هستند در حالیکه هر دو الهیت مسیح و نجات تنها از راه ایمان را رد می کنند. شاهدان یهوه و مورمونها به بسیاری از چیزهای دیگر عقیده دارند که در توافق و یا مشابه با تعالیم کتاب مقدس هستند. اما اینکه آنها الهیت مسیح را انکار می کنند و نجاتی را اعلام می کنند که در نتیجة اعمال است آنها را جزو مذاهب دروغین قرار می دهد. خیلی از شاهدان یهوه، مورمونها و اعضای مذاهب دروغین "مردم خوبی" هستند و صادقانه باور دارند که آنچه به آن ایمان دارند حقیقت است. بعنوان یک مسیحی، امید و دعای ما باید این باشد که مردم زیادی که گرفتار مذاهب دروغین هستند دروغها را ببینند و جذب حقیقت نجات تنها بوسیلة ایمان به عیسی مسیح شوند.

Englishبازگشت به خانۀ فارسیمعنی مذهب کاذب چیست؟