من چطور می توانم مسیحی شوم؟سوال: من چطور می توانم مسیحی شوم؟

جواب:
مردی در شهری از یونان بنام فیلیپی هم سوالی شبیه همین سوال را از پولس و سیلاس پرسید. ما حداقل سه چیز دربارة این مرد می دانیم: او یک زندانبان بود، او یک بی ایمان بود، و او بسیار درمانده بود. این مرد در مرز خودکشی بود که پولس او را از اینکار باز داشت. و در این وقت بود که زندانبان پرسید "چه کنم که نجات یابم" (اعمال رسولان 16: 30).

این حقیقت که این مرد چنین سوالی کرد نشان می دهد او نیاز به نجات را دریافته بود-او آنجه برای خود می دید مرگ بود و می دانست که به کمک نیاز دارد. این حقیقت که او سوالش را از پولس و سیلاس پرسید نشان می دهد که او می دانست آنها جواب سوال را دارند.

جواب ساده و سریع بود: "بخداوند عیسی مسیح ایمان آور که تو و اهل خانه ات نجات خواهید یافت" (آیة 31). این قسمت ادامه و نشان می دهد که چطور آن مرد به مسیح ایمان آورده عوض می شود. زندگی او بعد از آن عوض شدنش را نشان می دهد.

توجه کنید که عوض شدن آن مرد بخاطر ایمانش بود. او باید به مسیح ایمان می آورد و بس. آن مرد ایمان آورد که عیسی مسیح پسر خدا (خداوند) و همان مسیح بود که نبوتها را به انجام رسانید (مسیح). ایمان او شامل این هم می شد که عیسی مسیح برای گناهان ما مرد و دوباره قیام کرد چون این پیغامی بود که پولس و سیلاس به آن موعظه می کردند (رومیان 10: 9-10 و اول قرنتیان 15: 1-4).

عوض شدن یعنی برگشتن. وقتی ما بطرف چیزی برمی گردیم، الزاما از چیزی دیگر رو بر می گردانیم. وقتی ما بطرف مسیح بر می گردیم، باید از گناه رو برگردانیم. کتاب مقدس رو بر گردانیدن از گناه را توبه و رو گرداندن بطرف مسیح را ایمان می خواند. بنابراین، توبه و ایمان مکمل همدیگر هستند. هم توبه و هم ایمان در 1 تسالونیکیان 1: 9 آمده است-"شما از بتها بسوی خداوند بازگشت کردید". نتیجة تبدیل صادقانة یک مسیحی این است که راههای گذشته و آنچه را که مربوط به مذاهب دروغین است ترک می کند.

ساده تر اینکه، برای مسیحی شدن، باید شخص ایمان بیاورد که عیسی پسر خداست که جانش را برای گناهان او داد و دوباره قیام کرد. شخص باید با خدا در این توافق قرار گیرد که گناهکار است و نیاز به نجات دارد و باید تنها به عیسی مسیح برای این نجات امید داشته باشد. وقتی شخص از گناه رو بر می گرداند و بطرف مسیح رو می کند، خدا قول می دهد که او را نجات داده و روح القدس را به او عطا کند تا او شخص جدیدی شود.

مسیحیت، در شکل حقیقی اش یک مذهب نیست. مسیحیت بر اساس کتاب مقدس رابطه با عیسی مسیح است. مسیحیت این است که خدا نجات را به کسی عطا می کند که به قربانی مسیح بر روی صلیب اعتماد کرده ایمان بیاورد. کسی که به مسیحیت می گراید مذهبش را ترک نمی کند تا به مذهبی دیگر بپیوندد، بلکه او هدیة خدا را دریافت می کند که شروع یک رابطة جدید و شخصی با عیسی مسیح است و نتیجة آن بخشش گناهان و زندگی ابدی بعد از مرگ و در بهشت است.

حالا که شما این مقاله را خواندید، آیا می خواهید مسیحی شوید؟ اگر جوابتان بله است، در اینجا دعایی است که می توانید آنرا با خدا در میان بگذارید. بیان کردن این دعا و یا هر دعای دیگری شما را نجات نمی دهد. تنها اعتماد به عیسی مسیح است که می تواند شما را از گناه نجات بخشد. این دعا فقط راهی است که با آن ایمانتان به او را اعتراف می کنید و از او برای مهیا کردن نجاتتان تشکر می نمایید. " خدایا، من می دانم که بر علیه تو گناه کرده ام و مستحق تنبیه هستم. اما عیسی مسیح این تنبیه را که حق من بود به گردن گرفت تا من از طریق ایمان به او بخشیده شوم. اعتماد من برای نجات بر توست. برای فیض و بخشش عظیم تو و هدیة حیات ابدیت متشکرم! آمین!"

آیا با مطالعۀ این مطالب تصمیم گرفتید تا با ایمان مسیح را در قلب خود بپذیرید؟ اگر اینچنین است، لطفاً دگمۀ زیر را فشار دهید. "امروز مسیح را در قلب خود پذیرفتم"بازگشت به خانۀ فارسیمن چطور می توانم مسیحی شوم؟