روحانیت تعمقی چیست؟


سوال: روحانیت تعمقی چیست؟

جواب:
روحانیت تعمقی شیوه بی نهایت خطرناکی است برای هر کسی که می خواهد زندگی خدامحور و مطابق با کتاب مقدس داشته باشد. روحانیت تعمقی در اکثر مواقع با جنبش نوظهور کلیسا همراه شده است، جنبشی که با تعالیم غلط گیچ و سردرگم شده است. همچنین توسط گروههای بسیار مختلفی که شاید رابطه بسیار اندکی با مسیحیت داشته باشند بکار برده می شود.

در عمل، روحانیت تعمقی اساساً معطوف بر تعمق (مدیتیشن) است، البته نه تعمق با چشم انداز کتاب مقدسی. آیاتی نظیر یوشع 8:1 حقیقتاً ما را ترغیب به تعمق و تامل می کند: «این کتاب تورات از دهان تو دور نشود. روز و شب در آن تأمل کن تا مطابق هرآنچه در آن نوشته شده، به دقت عمل نمایی. آنگاه راه خود را فیروز خواهی ساخت و کامیاب خواهی شد.» توجه کنید که کانون تامل بر چه باید باشد – بر کلام خدا. تاملی که در روحانیت تعمقی است، در معنای واقعی بر هیچی تمرکز می کند. شخصی که این تمرین را انجام می دهد ترغیب می شود که کاملاً ذهن خودش را خالی کند تا فقط «باشد.» به گمانشان، این کار به فرد کمک می کند که در معرض تجربه روحانی بزرگتری قرار گیرد. اما ما در کتاب مقدس ترغیب می شویم که افکارمان را به افکار مسیح دگرگون سازیم تا فکر او را داشته باشیم. خالی کردن ذهن در تضاد با چنین دگرگونیِ فعال و هوشیاری است.

روحانیت تعمقی همچنین تشویق به داشتن تجربه عرفانی و رمزآلود با خدا می کند. عرفان گرایی اعتقاد بر این است که شناخت خدا، حقیقت روحانی، و واقعیت غایی را می توان از طریق تجربه ذهنی و غیر عینی کسب کرد. این تاکید بر شناخت تجربی با اقتدار کتاب مقدس در سایش است. ما خدا را بر طبق کلامش می شناسیم. «تمامی کتبِ مقدّس الهام خداست و برای تعلیم و تأدیب و اصلاح و تربیت در پارسایی سودمند است، تا مرد خدا به کمال برای هر کارِ نیکو تجهیز گردد» (دوم تیموتائوس 16:3-17). کلام خدا کامل است. هیچ دلیل ندارد که باور داشته باشیم خدا تعالیم یا حقایقی را از طریق تجربه های عرفانی به کلام خود بیافزاید. در عوض، ایمان ما و آنچه درباره خدا می دانیم، بر پایه ی واقعیت است.

وب‌سایت مرکز روحانیت تعمقی اینطور جمع بندی می کند: «ما از پیش زمینه های مذهبی و غیر مذهبی گوناگونی می آییم و هرکداممان به دنبال این هستیم که سفرمان را از طریق تمرین روحانی و مطالعه سنتهای روحانی بزرگ جهان غنی سازیم. ما خواهان نزدیکتر شدن به روح محبتی هستیم که در تمام خلقت پخش می شود و الهام بخش دلسوزی ما برای تمامی موجودات است.» قطعاً هیچ پشتوانه کتاب مقدسی درباره چنین اهدافی وجود ندارد. مطالعه "سنتهای روحانی" جهان یک کار بی فایده است چرا که هر سنت روحانی ای که مسیح را جلال ندهد دروغین است. تنها راه برای نزدیک شدن به خدا از طریق مسیری است که او مقدر کرده است – مسیح و کلام

English
بازگشت به خانۀ فارسی
روحانیت تعمقی چیست؟