کتاب مقدس درباره اینکه یک مسیحی مجرد بماند چه می گوید؟


سوال: کتاب مقدس درباره اینکه یک مسیحی مجرد بماند چه می گوید؟

جواب:
مسئله مجرد ماندن مسیحیان و چیزی که کتاب مقدس درباره هرگز ازدواج نکردن ایمانداران می گوید، اغلب دچار کژفهمی شده است. پولس در اول قرنتیان 7:7-8 می گوید: "آرزو می‌کردم همه چون من بودند، امّا هر کس عطایی خاص از خدا یافته است؛ یکی دارای یک عطاست و دیگری دارای عطایی دیگر. به بیوه‌مردان و بیوه‌زنان می‌گویم که نیکوست همچون من مجرد بمانند." توجه داشته باشید که او می گوید که برخی ها عطیه تجرد را دارند و برخی دیگر عطیه ازدواج. اگرچه به نظر می رسد که تقریبا همه ازدواج می کنند، اما ضرورتاً اراده خدا برای همه این نیست. مثلاً پولس مجبور نبود که نگرانی مشکلات و تنشهایی که در پی ازدواج و یا خانواده می آید را داشته باشد. او تمام زندگی اش را وقف پخش کلام خدا کرد. اگر او ازدواج کرده بود، چنین پیام‌آور مفیدی نمی شد.

از طرف دیگر، برخی افراد به صورت تیمی بهتر کار می کنند و خدا را به عنوان زوج و یک خانواده خدمت می کنند. هر دو نوع افراد به یک اندازه مهم هستند. مجرد ماندن گناه نیست، حتی برای تمام عمر. مهمترین چیز در زندگی، یافتن همسر یا داشتن فرزندان نیست، بلکه مهمترین چیز خدمت کردن خداست. ما باید بوسیله دعا و خواندن کتاب مقدس خود را تربیت کنیم. اگر از خدا بخواهیم که خودش را به ما آشکار سازد، او پاسخ خواهد داد (متی 7:7)، و اگر از او درخواست کنیم که از ما برای کارهای نیکوی خود استفاده کند، او این کار را نیز انجام خواهد داد. "دیگر همشکل این عصر مشوید، بلکه با نو شدن ذهن خود دگرگون شوید. آنگاه قادر به تشخیص ارادۀ خدا خواهید بود؛ ارادۀ نیکو، پسندیده و کامل او." (رومیان 2:12).

تجرد نباید به عنوان یک لعنت دیده شود یا نشانه ای از اینکه یک جای کار فرد مجرد ایراد دارد. در حالیکه اکثر مردم ازدواج می کنند، و در عین حال که کتاب مقدس به نظر دلالت بر این دارد که اراده خدا برای اکثر مردم این است که ازدواج کنند، اما یک مسیحی مجرد، به هیچ وجه یک مسیحی "درجه دو" نیست. همانطور که اول قرنتیان 7 اشاره می کند، تجرد در صورتی که مصداق داشته باشد، یک خواندگی بالاتر است. همچون هر چیز دیگری در زندگی، باید در خصوص ازدواج از خدا طلب حکمت کنیم (یعقوب 5:1). متابعت از نقشه خدا، خواه ازدواج باشد، خواه تجرد، منجر به بهره وری و شادی خواهد شد که خدا برای ما آرزومند است.

English
بازگشت به خانۀ فارسی
کتاب مقدس درباره اینکه یک مسیحی مجرد بماند چه می گوید؟