علم مسیحی چیست؟


سوال: علم مسیحی چیست؟

جواب:
علم مسیحی توسط ماری بیکر (1821-1910) پدید آمد. او پیشروی ایده های تازه ای درباره روحانیت و سلامت بود. ادی با الهام گرفتن از تجربه ی شفای شخصی خودش در سال 1866، سالها خود را وقف مطالعه کتاب مقدس، دعا، و تحقیق درباره شیوه های مختلف شفا کرد. نتیجه آن این شد که یک سیستم شفا به نام "علم مسیحی" را در سال 1879 بنیان نهاد. کتاب او به نام علم، سلامتی با راه حل کتاب مقدس، کشفهایی را در فهم اتصال ذهن-جسم-روح نشان داد. او یک دانشکده، کلیسا، نشریه، و روزنامه ی "نظارت علم مسیحی" تاسیس کرد. به خاطر شباهتش به گروههای دیگر، بسیاری بر این باورند که علم مسیحی، یک فرقه غیر مسیحی است.

علم مسیحی تعلیم می دهد که خدا (پدر و مادر همگان) کاملاً نیکو و تماماً روحانی است و اینکه تمام خلقت خدا از جمله ذات حقیقی هر شخص، در شباهت روحانی و بی نقص به خدا است. از آنجاییکه آفرینش خدا نیکوست، بدی ها نظیر بیماری، مرگ و گناه نمی تواند بخشی از واقعیت بنیادی باشد. در عوض، این بدیها نتیجه ی جدا زندگی کردن از خداست. دعا، طریقی است مرکزی برای نزدیک آمدن به خدا و شفای بیماریهای بشری. این با کتاب مقدس تفاوت دارد که تعلیم می دهد انسان در گناهی که از سقوط آدم به ارث گرفته متولد شده و اینکه گناه ما را از خدا جدا می سازد. ما بدون فیض نجات بخش خدا از طریق مرگ مسیح بر صلیب، از مرض غایی یعنی گناه شفا نخواهیم یافت.

به جای این تعلیم که عیسی مرض روحانی ما را شفا می دهد (نگاه کنید به اشعیا 5:53)، باورمندان به علم مسیحی، خدمت عیسی را به عنوان الگوی خودشان برای شفا می بینند و بر این باور هستند که مرکزیت شفا را در رابطه با نجات نشان می دهد. باورمندان به علم مسیحی دعا می کنند که هر روزه بیشتر به واقعیت خدا و محبت او پی ببرند و آن را تجربه کنند و به دیگران کمک کنند تا تاثیرات شفابخش و هماهنگ این درک را تجربه کنند.

از نظر اکثر باورمندان به علم مسیحی، شفای روحانی اولویت نخست دارد و موثر است و در نتیجه، به جای درمانهای پزشکی به قدرت دعا روی می آورند. مقامات دولتی گاهاً این رویکرد را به چالش کشیده اند، بخصوص در شرایطی که از مراقبتهای پزشکی در موارد جزئی خودداری می شود. اما هیچ خط مشی کلیسایی وجود ندارد که تصمیمات درمانی را به اعضا حکم کند.

علم مسیحی هیچ خادم کلیسایی ندارد. در عوض، کتاب مقدس، علم و سلامت به عنوان شبان و واعظ عمل می کند. دروس کتاب مقدس هر روزه مطالعه می شود و در روز یکشنبه توسط دو نفر از اعضای برگزیده از هر جماعت محلی با صدای بلند قرائت می شود. کلیساهای علم مسیحی همچنین جلسات شهادتی هفتگی برگزار می کنند که در آن، اعضای جماعت، تجربه های شفا و احیا را بازگو می کنند.

از میان تمام فرقه های بدعتی "مسیحی" موجود، فرقه "علم مسیحی" از همه شان نادرستتر نامگذاری شده است. علم مسیحی نه مسیحی است و نه بر پایه علم. علم مسیحی حقایق اساسی مسیحیت را انکار می کند. علم مسیحی در واقع بر ضد علم است و روحانیت عرفانی عصر جدید (new age) را به عنوان طریق شفای جسمانی و روحانی می داند. علم مسیحی باید به عنوان یک فرقه ضد مسیحی شناخته شود و رد شود.

English
بازگشت به خانۀ فارسی
علم مسیحی چیست؟