"دفاعیات مسیحی چیست؟سوال: "دفاعیات مسیحی چیست؟

جواب:
دفاعیات یا "آپولوجی" از واژه یونانی گرفته شده است که اساساً به معنای "دفاعیه دادن" است. بنابراین دفاعیات مسیحی، علم دفاعیه از ایمان مسیحی است. شکاکان زیادی هستند که بر وجود خدا شک دارند و یا به باور به خدای کتاب مقدس حمله می کنند. نقادان زیادی هستند که به الهام بخشی و خطا ناپذیری کتاب مقدس حمله می کنند. معلمین دروغین بسیاری هستند که تعلیم غلط را ترویج می کنند و حقایق کلیدی ایمان مسیحی را انکار می کنند. ماموریت دفاعیات مسیحی مبارزه با این جنبشها و در عوض ترویج خدای مسیحی و ایمان مسیحی است.

احتمالاً آیه کلیدی درباره دفاعیات مسیحی اول پطرس 15:3 است، "در دل خويش مسيح را در مقام خداوند برافرازيد و همواره آماده باشيد تا هر‌کس دليل اميدي را که در شماست بپرسد، او را پاسخ گوييد، امّا به نرمي و با احترام..." هیچ عذری برای یک مسیحی وجود ندارد که اصلاً قادر نباشد از ایمانش دفاع کند. هر مسیحی باید قادر باشد تا ارائه ای معقول از ایمانش در مسیح بدهد. خیر، لازم نیست که هر مسیحی در دفاعیات خبره باشد. اما هر مسیحی باید بداند که به چه ایمان دارد، چرا به آن ایمان دارد، چگونه آن را با دیگران در میان بگذارد، و چگونه از آن در برابر دروغها و حمله ها دفاع کند.

جنبه دوم دفاعیات مسیحی که اغلب نادیده گرفته می شود، قسمت دوم اول پطرس 15:3 است، "اما به نرمی و با احترام..." دفاع کردن از ایمان مسیحی با دفاعیات، هرگز نباید با خشم و بی احترامی و گستاخی همراه باشد. در حالیکه دفاعیات مسیحی را بکار می گیریم، باید بکوشیم تا در دفاعمان قوی باشیم و در عین حال در ارائه مان مسیح گونه باشیم. اگر ما در مناظره ای پیروز شدیم اما با طرز فکرمان شخصی را از مسیح حتی بیشتر رویگردان کردیم، در آنصورت مقصود حقیقی دفاعیات مسیحی را باختیم.

دو شیوه اصلی در دفاعیات مسیحی وجود دارد. شیوه اول که به دفاعیات کلاسیک مرسوم است، دلایل و شواهدی را ارائه می کند که پیغام مسیحی درست است. شیوه دوم که به دفاعیات "پیش پنداری" مرسوم است با پیش فرضهای پشت مواضع ضد مسیحی رویارو می شود. طرفداران دو شیوه ی دفاعیات مسیحی اغلب با یکدیگر بر سر این مذاکره می کنند که کدام شیوه کاراتر است. به نظر می رسد که استفاده از هر دو شیوه بسیار سودمندتر خواهد بود که البته به شخص و موقعیت بستگی دارد.

دفاعیات مسیحی دفاعیه ای معقول از حقیقت و ایمان مسیحی را برای مخالفین آن ارائه می کند. دفاعیات مسیحی جنبه ای ضروری از ایمان مسیحی است. به همه ما فرمان داده شده است که آماده و مجهز باشیم تا انجیل را اعلام کنیم و از ایمانمان دفاع کنیم (متی 18:28-20، اول پطرس 15:3). این جوهره دفاعیات مسیحی است.
Englishبازگشت به خانۀ فارسی"دفاعیات مسیحی چیست؟