آیا همه ما فرزندان خدا هستیم، یا تنها مسیحیان فرزندان خدایند؟


سوال: آیا همه ما فرزندان خدا هستیم، یا تنها مسیحیان فرزندان خدایند؟

جواب:
کتاب مقدس به روشنی بیان می کند که تمام انسانها خلقت خدا هستند (کولسیان 16:1)، و خدا تمام جهان را دوست می دارد (یوحنا 16:3)، اما تنها آنانیکه دوباره متولد شده اند، فرزندان خدایند (یوحنا 12:1؛ 52:11؛ رومیان 16:8؛ اول یوحنا 1:3-10).

در کتاب مقدس، هرگز از گمشدگان به عنوان فرزندان خدا اشاره نشده است. افسسیان 3:2 به ما می گوید که پیش از آنکه نجات یافته باشیم، «به‌‌طبع محکوم به غضب خدا بوديم» (افسسیان 1:2-3). رومیان 8:9 می گوید که «فرزندان جسماني نيستند که فرزند خدايند، بلکه فرزندان وعده، نسل ابراهيم شمرده مي‌شوند.» به جای اینکه به عنوان فرزندان خدا مولود شده باشیم، در گناه به دنیا آمدیم، که ما را از خدا جدا می سازد و ما را با شیطان یعنی دشمن خدا در یک صف قرار می دهد (یعقوب 4:4، اول یوحنا 8:3). عیسی گفت، «اگر خدا پدر شما بود، مرا دوست مي‌داشتيد، زيرا من از جانب خدا آمده‌ام و اکنون در اينجا هستم. من از جانب خود نيامده‌ام، بلکه او مرا فرستاده است» (یوحنا 42:8). سپس عیسی در چند آیه بعد در یوحنا 44:8 به فریسیان می گوید که «شما فرزندان پدر خود، ابليس هستيد و آرزوهاي پدر خود را به عمل مي آوريد.» این واقعیت که افرادیکه نجات ندارند فرزندان خدا نیستند، در اول یوحنا 10:3 نیز دیده می شود: «فرزندان خدا و فرزندان ابليس اين‌‌گونه آشکار مي‌شوند: آن که پارسايانه عمل نمي‌کند، از خدا نيست، و چنين است آن که برادر خود را محبت نمي‌نمايد.»

ما زمانی که نجات می یابیم، فرزندان خدا می شویم چرا که از طریق رابطه با عیسی مسیح در خانواده خدا به فرزندی پذیرفته می شویم (غلاطیان 5:4-6؛ افسسیان 5:1). این به وضوح در آیاتی نظیر رومیان 14:8-17 دیده می شود: «...زيرا آنان که به‌‌وسيله روح خدا هدايت مي‌شوند، پسران خدايند. چرا‌که شما روح بندگي را نيافته‌ايد تا باز ترسان باشيد، بلکه روح پسرخواندگي را يافته‌ايد که به‌‌واسطه آن ندا در‌‌مي‌دهيم: "اَبّا، پدر." و روح، خود با روح ما شهادت مي‌دهد که ما فرزندان خداييم. و اگر فرزندانيم، پس وارثان نيز هستيم، يعني وارثان خدا و هم‌ارث با مسيح. زيرا اگر در رنجهاي مسيح شريک باشيم، در جلال او نيز شريک خواهيم بود.» آنانیکه نجات یافته اند، «از طریق ایمان به مسیح عیسی فرزند خدایند» (غلاطیان 26:3) چرا که خدا بنا‌بر خشنودي اراده خود، ما را از پيش تعيين کرد تا به ‌‌واسطه عيسي مسيح از مقام پسرخواندگي او برخوردار شويم» (افسسیان 5:1).

English
بازگشت به خانۀ فارسی
آیا همه ما فرزندان خدا هستیم، یا تنها مسیحیان فرزندان خدایند؟