کتاب مقدس درباره نگرانی چه می گوید؟


سوال: کتاب مقدس درباره نگرانی چه می گوید؟

جواب:
کتاب مقدس به روشنی تعلیم می دهد که مسیحیان نباید نگران باشند. در فیلیپیان 6:4 به ما حکم شده است: "براي هيچ‌چيز نگران نباشيد، بلکه در هر‌چيز با دعا و استغاثه، همراه با شکرگزاري، درخواستهاي خود را به خدا ابراز کنيد." در این آیه از کتاب مقدس، ما یاد می گیریم که باید تمام نیازها و مسائل خود را در دعا به حضور خدا بیاوریم، نه اینکه نگرانشان باشیم. عیسی ما را تشویق می کند که نگران نیازهای جسمی مان نظیر خوراک و پوشاک نباشیم. عیسی به ما اطمینان می بخشد که پدر آسمانی مان به فکر تمام نیازهایمان خواهد بود (متی 25:6-34). بنابراین، ما لازم نیست که درباره هیچ چیزی نگران باشیم.

از آنجاییکه نگرانی نباید بخشی از زندگی یک ایماندار باشد، چطور می توان بر نگرانی غلبه یافت؟ در اول پطرس 7:5 به ما گفته شده که "همه نگرانيهاي خود را به او بسپاريد زيرا او به فکر شما هست." خدا نمی خواهد که ما بار تمام مشکلات را به دوش بکشیم. خدا در این آیه به ما می گوید که تمام نگرانیها و مسائل خود را به او بسپاریم. چرا خدا می خواهد مشکلاتمان را بدوش بکشد؟ کتاب مقدس می گوید دلیل آن این است که خدا به فکر ماست. خدا به فکر تمام آنچه بر ما می گذرد است. نگرانی ای آنقدر بزرگ یا آنقدر کوچک نیست که خدا به آن توجه نکند. وقتی که مشکلاتمان را به خدا می سپاریم، او وعده می دهد که آرامشی را که فوق از تمامی عقل است به ما بدهد (فیلیپیان 7:4).

البته، برای آنانیکه منجی را نمی شناسند، نگرانی و اضطراب بخشی از زندگی خواهد بود. اما برای آنانیکه زندگیشان را به او داده اند، عیسی وعده داد که "بياييد نزد من، اي تمامي زحمتکشان و گرانباران، که من به شما استراحت خواهم بخشيد. یوغ مرا بر دوش گيريد و از من تعليم يابيد، زيرا ملايم و افتاده‌دل هستم، و در جانهاي خويش استراحت خواهيد يافت. چرا‌که يوغ من راحت است و بار من سبک" (متی 28:11-30).

English
بازگشت به خانۀ فارسی
کتاب مقدس درباره نگرانی چه می گوید؟