نگرش یک مسیحی نسبت به عزت نفس چگونه باید باشد؟


سوال: نگرش یک مسیحی نسبت به عزت نفس چگونه باید باشد؟

جواب:
بسیاری از افراد عزت نفس را "احساس ارزش مبتنی بر مهارتها، دستاوردها، جایگاه، منابع مالی، یا ظاهرشان" تعریف می کنند. این نوع از عزت نفس می تواند شخص را به این سوق دهد که احساس استقلال و غرور کند و مشغول پرستش خود شود، که تمایلمان به خدا را می کاهد. یعقوب 6:4 به ما می گوید که "خدا در برابر متکبّران مي‌ايستد، امّا فروتنان را فيض مي‌بخشد." اگر ما تنها به منابع زمینی مان توکل کنیم، ناگزیراً حس ارزشی مبتنی بر غرور را خواهیم پذیرفت. عیسی به ما گفت: "شما نيز چون آنچه به شما فرمان داده شده است، به‌جاي آورديد، بگوييد: ‹ما خدمتکاراني نالايقيم و تنها انجام وظيفه کرده‌ايم›" (لوقا 10:17).

این بدان معنا نیست که مسیحیان باید عزت نفس پایینی داشته باشند. این تنها بدان معناست که خوب بودمان بسته به کارهایی که می کنیم نیست، بلکه بسته به هویتمان در مسیح است. لازم است که خودمان را پیش او فروتن کنیم، و او به ما عزت خواهد داد. مزمور 2:16 به ما یادآوری می کند: "خداوند را گفتم: «تویی خداوندگار من؛ جز تو مرا چیز نیکویی نیست!»" مسیحیان بواسطه داشتن رابطه ای درست با خدا، ارزش و عزت نفس می یابند. ما به خاطر بهای گرانی که خدا از طریق خون پسرش عیسی مسیح برایمان ریخت می توانیم بدانیم که ارزشمند هستیم.

از یک لحاظ، عزت نفس پایین متضاد غرور است. از لحاظی دیگر، عزت نفس پایین شکلی از غرور است. برخی از افراد عزت نفس پایینی دارند زیرا می خواهند که مردم برای آنها احساس تاثر داشته باشند، به آنها توجه کنند، آنها را تسلی دهند. عزت نفس پایین می تواند درست به اندازه غرور بیان این باشد که "به من نگاه کن." و صرفاً مسیری است متفاوت برای رسیدن به همان مقصد، یعنی خودشیفتگی، خودبینی، و خودخواهی. در عوض، ما باید عاری از نفس پرستی باشیم و نسبت به نفس بمیریم، و هر توجهی که به سوی ماست را به سوی خدای بزرگی که ما را آفریده و نگاه داشته تغییر جهت دهیم.

کتاب مقدس به ما می گوید که خدا به ما ارزش داده است وقتی که ما را خرید تا قوم خود او باشیم (افسسیان 14:1). بدین خاطر، تنها او شایسته اکرام و ستایش است. وقتی که ما عزت نفس سالمی داریم، به اندازه کافی به خودمان ارج خواهیم نهاد که مرتکب گناه نشویم، گناهی که ما را به بندگی می کشاند. در عوض، ما باید با خودمان با فروتنی رفتار کنیم و دیگران را بهتر از خود بپنداریم (فیلیپیان 3:2). رومیان 3:12 به ما هشدار می دهد: "خود را بيش از آنچه مي‌بايد، مپنداريد، بلکه هر يک به‌‌فراخور ميزان ايماني که خدا به شما بخشيده است، واقع‌بينانه درباره خود قضاوت کنيد."

English
بازگشت به خانۀ فارسی
نگرش یک مسیحی نسبت به عزت نفس چگونه باید باشد؟