کتاب مقدس درباره سخن چینی چه می گوید؟


سوال: کتاب مقدس درباره سخن چینی چه می گوید؟

جواب:
کلمه عبری ای که در عهد عتیق "سخن چینی" ترجمه شده است به معنای "کسی است که رازها را بر ملا می کند، کسی که پخش کننده شایعات افتضاح آمیز است." سخن چین شخصی است که اطلاعات محرمانه ای درباره افراد دارد و در پی فاش کردن اطلاعات برای کسانی است که اجازه دانستن آن را ندارند. وجه تمایز سخن چینی با انتشار اطلاعات در قصد و نیت آن است. هدف سخن چینان ارتقای خودشان است از طریق بد نما کردن دیگران و بلند کردن خودشان به عنوان انبار دانش و اطلاعات.

پولس در کتاب رومیان طبیعت گناه آلود و بی قانون بشر را آشکار می کند و بیان می کند که خدا چطور غضب خود را بر کسانی که قوانین او را رد کردند ریخته است. از آنجاییکه آنها از دستورات و رهنمودهای خدا روی گردانده اند، آنها را به طبیعتهای گناه آلوده شان واگذاشت. فهرست گناهان شامل سخن چینان و افترا زنان می شود (رومیان 29:1-32). ما از این آیات در می یابیم که گناه سخن چینی چقدر جدی است و خصوصیت کسانی است که زیر غضب خدا قرار دارند.

گروه دیگری که غرق در سخن چینی بوده اند (و هنوز هم امروزه هستند)، بیوه زنانند. پولس به بیوه زنان هشدار می کند که سرگرم سخن چینی و بیکارگی نباشند. این زنان به عنوان کسانی توصیف شده اند که "سخن چين و فضول هستند و چيزهايي مي گويند كه گفتن آنها شايسته نيست" (اول تیموتائوس 12:5-13). از آنجاییکه زنان تمایل دارند که وقت زیادی را در خانه های دیگران سپری کنند و نزدیک با زنان دیگر کار کنند، چیزهایی را می شنوند و مشاهده می کنند که می تواند تحریف شود، خصوصاً وقتی که چندین بار تکرار شده باشد. پولس بیان می کند که بیوه زنان از این خانه به آن خانه می روند و بدنبال چیزی می گردند که بیکاریشان را پر کند. دستهای بیکار، کارگاه شیطان است، و خدا هشدار می دهد که اجازه ندهیم بیکاری وارد زندگی مان شود. "سخن‌چین، رازها را فاش می‌کند؛ پس با مرد پرگو همنشینی مکن" (امثال 19:20).

زنان قطعاً تنها کسانی نیستند که مرتکب سخن چینی شده اند. هر کسی می تواند به سادگی، با تکرار چیزی که به صورت محرمانه گفته شده است مرتکب سخن چینی شود. کتاب امثال فهرست بلندی از آیاتی دارد که خطرات سخن چینی و صدمات بالقوه ای را که در نتیجه ی آن به بار می آید پوشش می دهد. "آن که همسایۀ خویش را خوار می‌سازد کم‌عقل است، اما شخص فهیم خاموش می‌ماند. سخن‌چین اَسرار را فاش می‌کند، اما شخص امین رازدار است" (امثال 12:11-13).

کتاب مقدس به ما می گوید: "شخص منحرف تخم نزاع می‌پاشد، سخن‌چین بین دوستانِ نزدیک جدایی می‌افکند" (امثال 28:16). خیلی از دوستی ها بخاطر سوء تفاهمی که از سخن چینی شروع شد خراب شده است. کسانیکه مشغول این کار می شوند کاری نمی کنند بجز تحریک مشکل و ایجاد خشم، تلخی، و رنج در میان دوستان. متاسفانه، برخی از افراد از این آب گل آلود ماهی می گیرند و به دنبال فرصتهایی می گردند تا دیگران را تخریب کنند. و وقتی با چنین افرادی رو در رو می شوید، ادعاها را انکار می کنند و با دلیل تراشی و بهانه آوردن پاسخ می دهند. بجای پذیرش کار اشتباهشان، دیگری را مقصر می دانند یا تلاش می کنند که از جدیت گناه بکاهند. "زبان جاهل نابودی اوست، لبانش دام برای جان او. سخنان سخن‌چین همچون لقمه‌های لذیذ است که به اعماق وجود انسان فرو می‌رود" (امثال 7:18-8).

کسانی که جلوی زبان خودشان را می گیرند، خودشان را از بلا و مصیبت حفظ می کنند (امثال 23:21). پس ما باید زبان خود را مهار کنیم و از عمل گناه آلود سخن چینی دوری کنیم. اگر ما امیال طبیعیمان را تسلیم خداوند کنیم، او به ما کمک خواهد کرد که عادل بمانیم. باشد که همه ما از تعالیم کتاب مقدس در خصوص سخن چینی پیروی کنیم، بدین صورت که دهانمان را بسته نگاه داریم، مگر جایی که ضروری است و بجاست که سخن بگوییم.

English
بازگشت به خانۀ فارسی
کتاب مقدس درباره سخن چینی چه می گوید؟