کتاب مقدس درباره اینکه چه غذاهایی باید بخوریم (حلال) چه می گوید؟ آیا غذایی ها هستند که مسیحیان باید از خوردنش پرهیز کنند؟


سوال: کتاب مقدس درباره اینکه چه غذاهایی باید بخوریم (حلال) چه می گوید؟ آیا غذایی ها هستند که مسیحیان باید از خوردنش پرهیز کنند؟

جواب:
فصل 11 لاویان فهرستی از محدودیتهای غذایی را ارائه می دهد که خدا به ملت اسرائیل داد. این قوانین مربوط به خوراکها شامل ممنوعیت خوردن خوک، حلزون صدف دار، اکثر حشرات، پرندگان لاشخور، و خیلی از جانوران دیگر می شد. قوانین مربوط به خوراکها هیچ وقت به این منظور نبوده که برای کسانی به غیر از اسرائیلی ها اعمال شود. مقصود از قوانین مربوط به خوراکها این بود که اسرائیلی ها را از دیگر امتها متمایز سازد. بعد از آنکه این مقصود خاتمه یافت، عیسی تمام خوراکها را پاک اعلام کرد (مرقس 19:7). خدا در رویایی که به پطرس رسول داد اعلام کرد که حیواناتی که پیشتر ناپاک قلمداد می شدند می توانستند خورده شوند: "آنچه خدا پاک ساخته است، تو نجس مخوان!" (اعمال 15:10). وقتی که عیسی روی صلیب مرد، او قوانین عهد عتیق را برآورده ساخت (رومیان 4:10؛ غلاطیان 24:3-26؛ افسسیان 15:2). این شامل قوانین مربوط خوراکهای حلال و حرام نیز می شود.

رومیان 1:14-23 به ما تعلیم می دهد که هرکسی به اندازه کافی در ایمان بالغ نیست که این واقعیت را بپذیرد که همه خوراکها پاک و حلال هستند. در نتیجه، اگر ما همراه با کسی هستیم که رنجوده می شود از اینکه ما غدای "ناپاک" یا "حرام" می خوریم، باید از حق خود دست کشیده و آن شخص را نرجانیم. ما این حق را داریم که هر چه بخواهیم را بخوریم، اما این حق را نداریم که افراد دیگر را برنجانیم، حتی اگر حق با آنها نباشد. ما مسیحیان این عصر این آزادی را داریم که تا زمانی که باعث لغزش شخص دیگر در ایمانش نشویم، هرچه را می خواهیم بخوریم.

در عهد جدید فیض، کتاب مقدس بسیار بیشتر از اینکه درباره این صحبت کند که چه بخوریم، به این موضوع می پردازد که چه اندازه بخوریم. اشتهای جسمانی قیاسی است از توانایی ما در کنترل نفسمان. اگر ما قادر نباشیم که عادتهای خوردنمان را کنترل کنیم، احتمالاً قادر نیستیم که عادتهای دیگرمان نظیر عادتهای مربوط فکر (شهوت، نفرت و خشم گناه آلود، طمعکاری) را کنترل کنیم و قادر نیستیم که دهانمان را از سخن چینی و نزاع محفوظ داریم. نباید اجازه دهیم که میل و اشتهایمان، ما را کنترل کند، بلکه باید آنها را تحت کنترل در آوریم (تثنیه 20:21؛ امثال 2:23؛ دوم پطرس 5:1-7؛ دوم تیموتائوس 1:3-9؛ دوم قرنتیان 5:10).

English
بازگشت به خانۀ فارسی
کتاب مقدس درباره اینکه چه غذاهایی باید بخوریم (حلال) چه می گوید؟ آیا غذایی ها هستند که مسیحیان باید از خوردنش پرهیز کنند؟