settings icon
share icon
سوال

کتاب مقدس درباره اینکه چه خوراک هایی باید بخوریم (حلال) چه می گوید؟ آیا غذایی ها هستند که مسیحیان باید از خوردنش پرهیز کنند؟

جواب


فصل 11 لاویان فهرستی از محدودیتهای غذایی را ارائه می دهد که خدا برای قوم اسرائیل تعیین کرد. این قوانین مربوط به خوراکها شامل ممنوعیت خوردن خوک، حلزون صدف دار، اکثر حشرات، پرندگان لاشخور، و خیلی از جانوران دیگر می شد. قوانین مربوط به خوراکها هیچ وقت به این منظور نبوده که برای کسانی به غیر از اسرائیلی ها اعمال شود. مقصود از قوانین مربوط به خوراکها این بود که اسرائیلی ها را از دیگر امتها متمایز سازد. بعد از آنکه این هدف خاتمه یافت، عیسی تمام خوراکها را پاک اعلام کرد (مرقس فصل 7 آیه 19). خدا در رویایی به پطرس رسول اعلام کرد که حیواناتی که پیشتر ناپاک قلمداد می شدند می توانند خورده شوند: «اگر خدا چيزی را حلال می‌خواند، تو آن را حرام نخوان!» (اعمال رسولان فصل 10 آیه 15). وقتی که عیسی روی صلیب مرد، قوانین عهد قدیم را پایان داد (رومیان فصل 10 آیه 4؛ غلاطیان فصل 3 آیه های 24-26؛ افسسیان فصل 2 آیه 15). این شامل قوانین مربوط به خوراکهای حلال و حرام نیز می شود.

رومیان فصل 14 آیه های 1-23 به ما تعلیم می دهد که هرکسی به اندازه کافی در ایمان بالغ نیست که این واقعیت را بپذیرد که همه خوراکها پاک و حلال هستند. در نتیجه، اگر ما همراه با کسی هستیم که با خوردن خوراک «ناپاک یا حرام» توسط ما رنجیده میشود، باید از حق خود دست کشیده و آن شخص را نرنجانیم. ما حق داریم که هر چه بخواهیم را بخوریم، اما این حق را نداریم که افراد دیگر را برنجانیم، حتی اگر حق با آنها نباشد. ما مسیحیان این آزادی را داریم تا زمانی که باعث لغزش شخص دیگر در ایمانش نشویم، هرچه را می خواهیم بخوریم.

در عهد جدید لطف و بخشش، بسیار بیشتر از اینکه درباره این صحبت کند که چه بخوریم، به این موضوع می پردازد که چه اندازه بخوریم. اشتهای جسمانی معیاری است از توانایی ما در کنترل نفسمان. اگر ما قادر نباشیم که عادتهای خوردنمان را کنترل کنیم، احتمالاً قادر نیستیم که عادتهای دیگرمان نظیر عادتهای مربوط به فکر (شهوت، نفرت و خشم گناه آلود، طمع کاری) را کنترل کنیم و قادر نیستیم که دهانمان را از سخن چینی و نزاع محفوظ داریم. نباید اجازه دهیم که میل و اشتها، ما را کنترل کند، بلکه باید آنها را تحت کنترل در آوریم (تثنیه فصل 21 آیه 20؛ امثال فصل 23 آیه 2؛ دوم پطرس فصل 1 آیه های 5-7؛ دوم تیموتائوس فصل 3 آیه های 1-9 ؛ دوم قرنتیان فصل 10 آیه 5).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب مقدس درباره اینکه چه خوراک هایی باید بخوریم (حلال) چه می گوید؟ آیا غذایی ها هستند که مسیحیان باید از خوردنش پرهیز کنند؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries