کتاب مقدس درباره ترس چه می گوید؟سوال: کتاب مقدس درباره ترس چه می گوید؟

جواب:
کتاب مقدس دو نوع مشخص از ترس را ذکر می کند. اولین نوع سودمند است و باید آن را تشویق کرد. نوع دوم ترس مضر است و باید بر آن چیره شد. اولین نوعِ ترس، ترس از خداوند است. این نوع ترس ضرورتاً به معنای ترسیدن از چیزی نمی باشد، بلکه ترسی است آمیخته با احترام از خداوند؛ احترام گذاشتن به قوت و جلال او. و همچنین احترام گذاشتن درست به خشم و غضب او. به عبارت دیگر، ترس خداوند تایید و تصدیق کامل تمام آنچه خدا هست که این از طریق شناخت او و صفاتش حاصل می شود.

ترس خداوند برکات و منافع زیادی را به بار می آورد. ترس خداوند آغاز حکمت است و به فهم نیکو رهنمون می شود. (مزمور 10:111). تنها احمقان هستند که حکمت و تادیب را خوار می شمارند (امثال 7:1). علاوه بر این، ترس خداوند به حیات، آسایش، آرامش و رضایت رهنمون می سازد (امثال 27:14) و امنیت و مکان امنی را برای ما فراهم می سازد (امثال 26:14).

بنابراین، می توان دریافت که ترس خداوند باید تشویق شود و از آن حمایت کرد. اما نوع دوم ترسی که در کتاب مقدس ذکر شده است اصلاً سودمند نیست. این "روح ترس" است که در دوم تیموتائوس 7:1 ذکر شده است: "زیرا روحي که خدا به ما بخشيده، نه روح ضعف، بلکه روح قوّت و محبت و انضباط است." روح ترس و بزدلی از خدا نمی آید.

اما ما گاهی اوقات می ترسیم، گاهی اوقات این "روح ترس" بر ما غالب می شود، و برای غلبه بر آن نیاز داریم که کاملاً بر خدا توکل کنیم و کاملاً او را محبت کنیم. "در محبت ترس نيست، بلکه محبتِ کامل ترس را بيرون مي‌راند؛ زيرا ترس از مکافات سرچشمه مي‌گيرد و کسي که مي‌ترسد، در محبت به‌‌کمال نرسيده است" (اول یوحنا 18:4). هیچ کس کامل نیست، و خدا این را می داند. به این خاطر است که او در سراسر کتاب مقدس به فراوانی ما را بر ضد ترس دلگرم کرده است. از ابتدای کتاب مقدس در پیدایش، تا مکاشفه، خدا پیوسته به ما یادآور می شود که "نترس."

برای مثال، اشعیا 10:41 ما را این چنین تشویق می کند: "پس ترسان مباش، زیرا من با تو هستم، و هراسان مباش زیرا من خدای تو هستم. تو را تقویت خواهم کرد و یاری خواهم داد، و به دست راست عدالتِ خویش از تو حمایت خواهم نمود." ما اغلب از آینده و آنچه بر ما واقع خواهد شد می ترسیم. اما عیسی به یا یادآور می شود که خدا به فکر پرندگان آسمان است، پس چقدر بیشتر به فکر تامین نیازهای فرزندانش است؟ "پس مترسيد، زيرا ارزش شما بيش از هزاران گنجشک است" (متی 31:10). همین چند آیه انواع مختلفی از ترس را در بر می گیرد. خدا به ما می گوید که از تنهایی، از ضعیف بودنِ زیاد، از شنیده نشدن، و از نداشتن نیازهای اساسی جسمانی نترسید. این نصیحت در سراسر کتاب مقدس ادامه می یابد، و جنبه های مختلف زیادی از "روح ترس" را در بر می گیرد.

مزمور نویس در مزمور 11:56 می نویسد، "بر خدا توکل می دارم؛ ترسان نخواهم شد؛ آدمی به من چه تواند کرد؟" این شهادتی است حیرت انگیز از قدرت توکل بر خدا. مزمور نویس فارغ از اینکه چه اتفاق بیافتد، بر خداوند توکل خواهد کرد زیرا قدرت خدا را می داند و درک می کند. بنابراین، کلید غلبه بر ترس، توکل تمام و کمال بر خداست. توکل بر خدا خودداری از تسلیم شدن به ترس است، یعنی روی آوردن به خدا در تاریکترین اوقات و توکل کردن به او در اینکه او امورات را سامان خواهد داد. این توکل، از شناخت خدا و شناخت نیکویی او نشات می گیرد. همانطور که ایوب در هنگام تجربه ی سختترین آزمایشات ثبت شده در کتاب مقدس گفت: "حتی اگر مرا بکُشد، بر او توکل خواهم کرد" (ایوب 15:13).

وقتی که یاد گرفتیم که بر خداوند توکل کنیم، دیگر از چیزهایی که بر ضد ما می آیند نخواهیم ترسید. ما همانند مزمورنویس خواهیم بود که با اطمینان گفت: "اما آنان که به تو پناه می‌آورند جملگی شادمان شوند و جاودانه بانگ شادی برآورند. زیر سایۀ خود محفوظشان بدار تا دوستداران نام تو در تو وجد کنند" (مزمور 11:5).

Englishبازگشت به خانۀ فارسیکتاب مقدس درباره ترس چه می گوید؟