settings icon
share icon
سوال

عهدهای کتب مقدس چه هستند؟

جواب


کتاب مقدس از هفت عهد نام می برد که چهار عهد (عهد ابراهیمی، فلسطینی، موسایی و داوودی) از آن را خدا با قوم اسرائیل بست و همه آنها غیرشرطی بودند. غیر شرطی به این معنی که بدون در نظر گرفتن اطاعت و یا نافرمانی قوم اسرائیل، خداوند همچنان به تمامی این عهدها در رابطه با قوم اسرائیل عمل خواهد کرد. یکی از عهدهای موسایی در اصل شرطی می باشد، عهدی که بنابر اطاعت و یا نافرمانی اسرائیل برای آنها برکت و یا نفرین خواهد داشت. عهد آدم، عهد نوح و عهد جدید بین خدا و بشر بسته شد و محدود به قوم اسرائیل نمی باشد.

عهد آدم را می توان دو قسمت در نظر گرفت: عهد عدنی (بی گناهی) و عهد آدم (لطف الهی) (پیدایش فصل 3 آیه های 16 تا 19). عهد عدنی را می توان در پیدایش فصل 1 آیه های 26 تا 30 و فصل 2 آیه های 16 تا 17 پیدا کرد. عهد عدنی بیان کننده مسئولیت بشر نسبت به خلقت و دستور خدا درباره درخت شناخت خوب و بد بود. عهد آدم شامل نفرین بر انسان به دلیل گناه آدم و حوا بود وهمچنین مجازاتی که خدا برای آن گناه در نظر گرفته بود (پیدایش فصل 3 آیه 15).

عهد نوحایی یک عهد غیر شرطی بین خدا، نوح و انسان بود. بعد از طوفان، خداوند به انسان قول داد که دیگر زندگی در روی زمین را با هیچ سیلی و طوفانی نابود نخواهد کرد (نگاه کنید به پیدایش فصل 9). خداوند رنگین کمان را به عنوان نشانه عهد قرار داد، و همچنین نشانه اینکه خدا می تواند و می خواهد گناه را قضاوت کند (دوم پطرس فصل 2 آیه 5).

عهد ابراهیمی ( پیدایش فصل 12 آیه های 1 تا 3، آیه های 6 تا 7؛ فصل 13 آیه های 14 تا 17؛ فصل 15؛ فصل 17 آیه های 1 تا 4؛ فصل 22 آیه های 15 تا 18). خداوند در این عهد قول های زیادی به ابراهیم داد. او شخصا قول داد که نام ابراهیم را بزرگ خواهد ساخت (پیدایش فصل 12 آیه 2)، و از ابراهیم نسل بزرگی ادامه خواهد یافت (پیدایش فصل 13 آیه 16)، و او پدر قوم های زیادی خواهد بود (پیدایش فصل 17 آیه های 4 تا 5). خداوند همچنین قول های در مورد قوم اسرائیل داد. در واقع، مرزهای جغرافیایی عهد ابراهیمی در چندین مکان در کتاب پیدایش بیان شده است (فصل 12 آیه 7، فصل 13 آیه های 14 تا 15، فصل 15 آیه های 18 تا 21). مورد دیگری که در عهد ابراهیمی عنوان شده این است که مردم جهان از نسل ابراهیم برکت خواهند دید (پیدایش فصل 12 آیه 3 و فصل 22 آیه 18). و همچنین اشاره ای به مسیح شده که از نسل ابراهیم خواهد بود.

عهد فلسطینی (تثنیه فصل 30 آیه های 1 تا 10). عهد فلسطینی بُعد مرزهای جغرافیایی عهد ابراهیمی را تشریح می کند. بر اساس مفاد این عهدنامه، اگر مردم نافرمانی کنند، خداوند آنها را در سرتاسر زمین پخش خواهد کرد (تثنیه فصل 30 آیه های 3 تا 4) ، اما سرانجام قوم اسرائیل را دوباره احیا خواهد کرد (آیه 5). زمانی که قوم اسرائیل دوباره در یکجا جمع شوند، کاملا از او اطاعت خواهند کرد (آیه 8) و او دوباره به کسب و کار آنها برکت خواهد داد (آیه 9).

عهد موسایی (تثنیه فصل 11). عهد موسایی یک عهد شرطی بود که یا برکت نتیجه اطاعت قوم اسرائیل و یا نفرین نتیجه نافرمانی آنها بود. ده فرمان موسی قسمتی از عهد موسایی بود (خروج فصل 20) و همچنین باقی قوانین که حدود 600 دستور است (حدود 300 دستور مثبت و 300 دستور منفی). کتاب های تاریخی عهد قدیم ( یوشع – استر) جزئیات اطاعت و همچنین نافرمانی های قوم اسرائیل از قانون شریعت را بیان می کند. تثنیه فصل 11 آیه های 26 تا 28 درون مایه برکت و نفرین را بازگو می کند.

عهد داوودی (دوم سموئیل فصل 7 آیه های 8 تا 16) بُعد «نسلی» عهد ابراهیمی را تشریح می کند. قول هایی که در این متن به داوود داده شد بسیار مهم هستند. خداوند قول داد که نسل ابراهیم تا ابد خواهد بود و پادشاهی او نیز پایدار خواهد بود (آیه 16). البته که پادشاهی داوود همیشگی نبود، اما زمانی خواهد رسید که کسی از نسل داوود بر تخت پادشاهی خواهد تکیه خواهد زد. این پادشاه عیسی مسیح است (لوقا فصل 1 آیه های 32 تا 33).

عهد جدید (ارمیا فصل 31 آیه های 31 تا 34) پیمانی است که در ابتدا با قوم اسرائیل و سپس با تمام مردم جهان بسته شد. در عهد جدید، خداوند قول می دهد که گناه را ببخشد و همچنین یک شناخت و آگاهی از خداوند در جهان پدید خواهد آمد. عیس مسیح آمد تا قانون شریعت موسی را تکمیل کند و به اتمام برساند (متی فصل 5 آیه 17) و عهد جدیدی بین خداوند و انسان ها ببندد. حالا ما در عهد جدید قرار داریم، هم یهودیان و هم غیر یهودیان می توانند از بند قانون شریعت آزاد شوند. به ما این فرصت داده شده تا هدیه رایگان نجات را دریافت کنیم (افسسیان فصل 2 آیه های 8 تا 9).

در بحث عهدهای کتاب مقدسی، مسائلی وجود دارند که مسیحیان بر سر آنها با یکدیگر توافق ندارند. مورد اول اینکه، برخی از مسیحیان معتقدند که همه عهدها در ذات خود شرطی هستند. اگر عهدها شرطی هستند پس قوم اسرائیل در انجام آنها به شدت شکست خورده است. برخی معتقدند که عهدهای غیر شرطی اسرائیل هنوز به طور کامل انجام نشده اند و زمانی در آینده به سرانجام خواهند رسید. مورد دوم، کلیسای عیسی مسیح چه ارتباطی به عهدها دارد؟ برخی معتقدند که کلیسا عهدها را به سرانجام می رساند و خداوند دیگر به قوم اسرائیل نخواهد پرداخت. به این عقیده «نظریه جایگزینی» می گویند و پشتوانه کتاب مقدسی بسیار اندکی دارد. برخی دیگر بر این باور هستند که کلیسا بطور اساسی و یا تا قسمتی عهدها را تکمیل خواهد کرد. درحالیکه بسیاری از قول ها در رابطه با اسرائیل در آینده اتفاق خواهند افتاد، بسیاری بر این باور هستند که کلیسا هم به نوعی در عهدها مشارکت دارد. برخی دیگر بر این باورند که عهدها فقط برای قوم اسرائیل می باشد و کلیسا در این عهدها نقشی ندارد.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

عهدهای کتب مقدس چه هستند؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries