آیا محدوده ای برای مدت طول عمر ما وجود دارد؟سوال: آیا محدوده ای برای مدت طول عمر ما وجود دارد؟

جواب:
بسیاری از افراد از پیدایش 3:6 اینطور استنباط می کنند که محدودیتی 120 ساله برای بشر تعیین شده است. «و خداوند فرمود: "روح من همیشه در انسان نخواهد ماند، زیرا که او موجودی فانی است: روزهای او صد و بیست سال خواهد بود."» اما فصل یازدهم پیدایش به افراد مختلفی اشاره می کند که بیش از 120 سال عمر کردند. در نتیجه، برخی از پیدایش 3:6 اینطور برداشت می کنند که به عنوان یک قاعده کلی، مردم بیش از 120 سال عمر نخواهند کرد. پس از طوفان، طول عمر انسانها به طور چشمگیری کم می شود (پیدایش 5 را با پیدایش 11 مقایسه کنید) و نهایتاً به کمتر از 120 سال می رسد (پیدایش 24:11). از آن زمان، تعداد اندکی از انسانها بیش از 120 سال عمر کردند.

اما برداشت دیگری نیز از پیدایش 3:6 می شود که به نظر با زمینه و چارچوب متن سازگارتر می آید، بدین گونه که پیدایش 3:6 اعلامیۀ خداست که طوفان، 120 سال پس از اعلامیه او رخ خواهد داد. پایان یافتن روزهای بشر اشاره ای است به خودِ بشریت که در طوفان نابود می شود. برخی از افراد با این تفسیر اختلاف نظر دارند چرا که خدا وقتی که نوح 500 ساله بود (پیدایش 32:5)، به او فرمان داد که کشتی را بسازد و زمانی که نوح 600 ساله بود، طوفان آمد (پیدایش 6:7)؛ و این مدت زمان 100 سال بود و نه 120 سال. اما مشخص نیست که اعلامیه خدا در پیدایش 3:6 در چه زمانی بوده. در ثانی، پیدایش 32:5 زمانی نیست که خدا به نوح دستور داد تا کشتی را بسازد، بلکه سنی است که نوح صاحب سه پسر شد. کاملاً محتمل است که خدا طوفان را تعیین کند که در 120 سال بعد رخ دهد و آنگاه چند سال منتظر ماند پیش از آنکه به نوح فرمان دهد تا کشتی را بسازد. در هر حال، فاصله ی صد ساله ی بین پیدایش 32:5 و پیدایش 6:7 به هیچ وجه تضادی با 120 سالی که در پیدایش 3:6 ذکر شده ندارد.

صدها سال پس از طوفان، موسی می گوید: «روزهای عمر ما هفتاد سال است و اگر قوی باشیم، هشتاد سال. اما مایۀ فخری در آنها جز محنت و اندوه نیست، زیرا به سرعت می‌گذرند و پرواز می‌کنیم» (مزمور 10:90). نه پیدایش 3:6 و نه مزمور 10:90 محدوده سنی ای نیست که خدا برای بشریت مقدر کرده باشد. پیدایش 3:6 پیشگویی برنامه زمانی طوفان است. مزمور 10:90 صرفاً می گوید که به عنوان یک قاعده کلی، مردم 70 تا 80 سال عمر می کنند (که امروزه نیز همین گونه است).بازگشت به خانۀ فارسیآیا محدوده ای برای مدت طول عمر ما وجود دارد؟