"راه نجات بر اساس رومیان" چیست؟سوال: "راه نجات بر اساس رومیان" چیست؟

جواب:
"راه نجات بر اساس رومیان" پیغامی است بشارتی برای بیان مژدۀ نجات با استفاده از آیات رسالۀ پولس رسول به رومیان. این روش ساده، و در عین حال بسیار مؤثر، به روشنی توضیح می دهد که چرا ما به نجات احتیاج داریم، خدا چگونه نجات را فراهم نمود، ما چگونه می توانیم نجات را دریافت نمائیم، و اینکه نجات چه نتایجی دارد.

اولین آیۀ "راه نجات بر اساس رومیان" رومیان 23:3 می باشد: "زیرا همه گناه کره اند و از جلال خدا قاصر می باشند." همۀ ما گناه کرده ایم و مرتکب اعمالی شده ایم که باعث ناخشنودی خدا شده است. روی زمین هیچ شخص بی گناهی یافت نمی شود. رومیان 10:3ـ18 تصویر واضح تری از گناه و نتایج آن در زندگی ما ارائه می دهد. دومین آیۀ "راه نجات بر اساس رومیان" رومیان 23:6 است که در مورد عواقب گناه به ما تعلیم می دهد: "زیرا که مُزد گناه موت است، اما نعمت خدا حیات جاودانی در خداوند ما عیسی مسیح." مرگ مجازاتی است که ما در قبال گناهان خویش کسب کرده ایم. این مرگ هم جسمانی است و هم روحانی!

سومین آیۀ "راه نجات بر اساس رومیان" قسمت دوم رومیان 23:6 است که می گوید: "اما نعمت خدا حیات جاودانی در خداوند ما عیسی مسیح." در رومیان 8:5 می خوانیم: "اما خدا محبت خود را در این ظاهر نمود که هنگامی که هنوز ما گناهکار بودیم مسیح در راه ما مُرد." عیسی مسیح با فدا کردن جان خویش به خاطر ما، قیمتی را که ما می بایستی برای گناهان خود بپردازیم پرداخت نمود. قیام مسیح ثابت نمود که خدا مرگ مسیح را به عنوان پرداخت جریمۀ گناهان ما پذیرفته است.

چهارمین آیۀ "راه نجات بر اساس رومیان" رومیان 9:10 می باشد: "زیرا اگر به زبان خود عیسی خداوند را اعتراف کنی و در دل خود ایمان آوری که خدا او را از مردگان برخیزانید، نجات خواهی یافت." هر آنچه برای ما لازم بود مسیح بر صلیب به کمال رسانید. انتظار خدا از ما این است که امروز به عیسی مسیح ایمان آوریم و اعتماد داشته باشیم که مرگ او به خاطر آمرزش گناهان ما بود. در این صورت ما نجات خواهیم یافت. این واقعّیت در رومیان 13:10 مجدداً تعلیم داده شده است: "زیرا هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت." عیسی مسیح مُرد تا جریمۀ گناهان ما را بپردازد و ما را از هلاکت ابدی نجات بخشد. این نجات (یعنی آمرزش گناهان) برای هر کس که به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده شخصی خود اعتماد کند، قابل دسترسی می باشد.

آخرین آیۀ "راه نجات بر اساس رومیان" به شرح نتایج نجات می پردازد. رومیان 1:5 حاوی این پیغام عالی است: "پس چونکه به ایمان عادل شمرده شدیم، نزد خدا سلامتی داریم بوساطت خداوند ما عیسی مسیح." به واسطۀ عیسی مسیح ما می توانیم وارد یک رابطۀ دوستانه و صلح آمیز با خدا گردیم. رومیان 1:8 تعلیم می دهد: "پس هیچ قصاص نیست برای آنانی که در مسیح عیسی هستند." از آنجا که مسیح به جای ما مُرد، ما هرگز به خاطر گناهانمان محکوم نخواهیم شد. خدا در رومیان 38:8ـ39 این وعدۀ باارزش را به ما می دهد: "زیرا یقین می دانم که نه موت و نه حیات و نه فرشتگان و نه رؤسا و نه قدرتها و نه چیزهای حال و نه چیزهای آینده و نه بلندی و نه پَستی و نه هیچ مخلوق دیگر قدرت خواهد داشت که ما را از محبت خدا، که در خداوند ما عیسی مسیح است، جدا سازد."

آیا شما مایلید از "راه نجات بر اساس رومیان" متابعت کنید؟ در این صورت می توانید از این نمونۀ دعا استفاده کنید. ولی این حقیقت را همیشه بیاد داشته باشید که گفتن و یا تکرار این دعا (و یا هر دعای دیگر) باعث نجات شما نمیشود. نجات واقعی تنها با اعتماد قلبی به عیسی مسیح که بر صلیب گناهان ما را آمرزید دریافت میشود. این دعا راه ساده ای است برای ابراز ایمان و قدردانی شما از خدائی که راه نجات را برای شما تدارک دید. "خداوندا، می دانم که به ضّد تو گناه کرده ام و مستحق مجازات می باشم. اما می دانم که عیسی مسیح، مجازاتی را که من شایستۀ آن بودم بر خود گرفت تا من بتوانم بوسیلۀ ایمان به او آمرزیده شوم. از گناه خود توبه میکنم و برای نجات فقط به تو اعتماد میکنم. تو را شکر می کنم که محض فیض عجیب خود گناهانم را بخشیده و به من حیات جاودانی داده ای. آمین."

آیا با مطالعۀ این مطالب تصمیم گرفتید تا با ایمان مسیح را در قلب خود بپذیرید؟ اگر اینچنین است، لطفاً دگمۀ زیر را فشار دهید. "امروز مسیح را در قلب خود پذیرفتم"بازگشت به خانۀ فارسی"راه نجات بر اساس رومیان" چیست؟