settings icon
share icon
سوال

روز هفتم دوره آموزشی کتاب مقدس برای مسلمانان – عیسی مسیح چه کسی بود؟ - عیسی مسیح، پادشاه بلندمرتبه

جواب


پاسخ: روز هفتم دوره آموزشی کتاب مقدس – عیسی مسیح پادشاه، بلندمرتبه

در این هفته، درک ما از عیسی مسیح عمیق تر شده است. ما درباره تولد منحصر به فرد از باکره و زندگی عاری از گناه او مطالعه کردیم. سپس از معجزات او شگفت زده شدیم و به ما ثابت شد که او قدرتی الهی دارد. سپس تعالیم عیسی مسیح، یعنی همان کلام خدا، را خواندیم (یوحنا فصل 1 آیه 1).

عیسی مسیح بی گناه، سزاوار مرگ، یعنی مجازاتی که برای گناه بشر تعیین شده بود، نبود. در جلسه چهارم دیدیم که عیسی مسیح چگونه مرگ خود را پیشگویی کرد. خشم خداوند از گناه بر عیسی مسیح نازل شد و بره بی عیب و نقص خداوند جان خود را فدا کرد تا بهای گناه ایمانداران را پرداخت کند.

خداوند به دلیل فداکاری کامل و کافی عیسی مسیح، او را دوباره زنده کرد و سرافرازتر از همه مخلوقات نمود.

«به همين جهت، خدا او را بی‌نهايت سرافراز كرد و نامی به او بخشيد كه از هر نام ديگری والاتر است، تا به نام «عيسی»، هر آنچه در آسمان و بر زمين و زير زمين است، به زانو درآيد، و برای جلال خدای پدر، همه به زبان خود اعتراف كنند كه عيسی مسيح، خداوند است» (فیلیپیان فصل 2 آیه های 9 تا 11).

چرا همه مردم روزی در برابر او تعظیم خواهند کرد؟ برای اینکه او شاه شاهان و سرور سروران است.

پادشاهی عیسی مسیح

عيسی فرمود: «من يک پادشاه دنيوی نيستم. اگر بودم، پيروانم می‌جنگيدند تا در چنگ سران قوم يهود گرفتار نشوم. پادشاهی من متعلق به اين دنيا نيست». پيلاطوس پرسيد: «به هر حال منظورت اين است كه تو پادشاهی؟» (یوحنا فصل 18 آیه های 36 تا 37).

آخرین سخنان عیس مسیح و صعود به آسمان

«آنگاه ذهنشان را باز كرد تا همهٔ پيشگويی‌های كتاب آسمانی را درک كنند. سپس فرمود: «بلی، از زمانهای دور، در كتابهای انبیا نوشته شده بود كه مسيح موعود بايد رنج و زحمت ببيند، جانش را فدا كند و روز سوم زنده شود؛ و اين است پيغام نجاتبخشی كه بايد از اورشليم به همهٔ قومها برسد: ”همه كسانی كه از گناهانشان توبه كنند و به سوی من بازگردند، آمرزيده خواهند شد.“ شما ديده‌ايد و شاهد هستيد كه همه اين پيشگويی‌ها واقع شده است». اينک من روح‌القُدُس را كه پدرم به شما وعده داده است، بر شما خواهم فرستاد. از این رو پيش از آنكه اين پيغام نجاتبخش را به ديگران اعلام كنيد، در اورشليم بمانيد تا روح‌القدس بيايد و شما را با قدرت الهی از عالم بالا، مجهز كند». آنگاه عيسی ايشان را با خود تا نزديكی «بيت‌عنيا» برد. در آنجا دستهای خود را به سوی آسمان بلند كرد و ايشان را بركت داد، و در همان حال از روی زمين جدا شد و به سوی آسمان بالا رفت. شاگردان او را پرستش كردند و با شادی بسيار به اورشليم بازگشتند، و به خانه خدا رفتند. آنان همواره در آنجا مانده، خدا را شكر و ستايش می‌كردند» (لوقا فصل 24 آیه های 45 تا 53).

عیسی مسیح کیست؟ ما می دانیم که او انسان کامل، معجزه گر، پیامبر واقعی، معلم با ایمان، تنها نجات دهنده، خدای رستاخیز کرده است، اما فقط خداوند شایستگی پرستش را دارد. اگر عیسی مسیح پسر خداوند نبود، پس شاگردان با پرستش او گناه بزرگی مرتکب شدند. اگر عیسی مسیح خداوند است، پس باید پرستش شود.

عیسی مسیح تنها راه رسیدن به خدا و بهشت است

عیسی مسیح پیش از صعود به آسمان به شاگردان خود قول داد روزی باز خواهد گشت و تمامی ایمانداران واقعی مسیحی را به بهشت نزد خدا خواهد برد.

«خاطرتان آسوده باشد. شما كه به خدا ايمان داريد، به من نيز ايمان داشته باشيد‏. نزد پدر من خدا، مکان بسيار است. من می‌روم تا آن مکان را برای شما آماده كنم. وقتی همه چيز آماده شد، باز خواهم گشت و شما را خواهم برد، تا جايی كه من هستم شما نيز باشيد. اگر غير از اين بود، به طور واضح به شما می‌گفتم. شما می‌دانيد من كجا می‌روم و می‌دانيد چگونه به آنجا بياييد. توما گفت: «نه، نمی‌دانيم، ما اصلاً خبر نداريم شما كجا می‌رويد؛ پس چطور می‌توانيم راه را پيدا كنيم؟». عيسی به او فرمود: «راه منم، راستی منم، زندگی منم. هيچكس نمی‌تواند به خدا برسد مگر به‌وسیلهٔ من. اگر می‌دانستيد من كيستم، آنگاه می‌دانستيد پدرم كيست. اما از حالا به بعد، او را می‌شناسيد و او را ديده‌ايد». فيليپ گفت: «خداوندا، پدر را به ما نشان دهيد كه همين برای ما كافی است». عيسی جواب داد: «فيليپ، آيا بعد از تمام اين مدتی كه با شما بوده‌ام، هنوز هم نمی‌دانی من كيستم؟ هر كه مرا ببيند، خدای پدر را ديده است. پس ديگر چرا می‌خواهی او را ببينی؟ آيا ايمان نداری كه من در خدای پدر هستم و او در من است؟ سخنانی كه می‌گويم، از خودم نيست بلكه از پدر من خداست كه در من ساكن است؛ و اوست كه اين كارها را می‌كند. فقط ايمان داشته باش كه من در خدای پدر هستم و او در من است؛ و گرنه به خاطر اين معجزات بزرگ كه از من ديده‌ای، به من ايمان آور» (یوحنا فصل 14 آیه های 1 تا 11).

عیسی مسیح ادعا نکرد، انسانی است که خدا شده است. بلکه او گفت که فرزند خداست و به انسان تبدیل شده است. عیسی مسیح، خدای کامل و انسان کامل در یک شخص است.

عیسی مسیح حتی قبل از خلقت جهان همراه با خدا و خدا بوده است (یوحنا فصل 1 آیه های 1 تا 18). خداوند یک خدا در سه شخص است: پدر، پسر و روح القدس (متی فصل 28 آیه های 18 تا 20).

عیسی مسیح در جایگاه انسان-خدا، تنها کسی بود که می توانست یک زندگی عاری از گناه داشته باشد و داشت، به جای ایمانداران گناهکار بمیرد و دوباره زنده شود تا پیروزی خود بر گناه و مرگ را نشان دهد.

عیسی مسیح دوباره بازخواهد گشت تا همه را داوری کند

«اين آزارها و ناملايمات نشان می‌دهند كه راههای خدا منصفانه و عادلانه است، زيرا او بوسيلهٔ اين زحمات و رنجها، از يک طرف شما را برای ملكوت خود آماده می‌كند، و از طرف ديگر تنبيه و مجازات را برای آنانی كه شما را زجر می‌دهند مهيا می‌سازد. بنابراين، به شما كه رنج و آزار می‌بينيد، اعلام می‌دارم كه وقتی عيسای خداوند به ناگاه در ميان شعله‌های آتش و با فرشتگان نيرومند خود از آسمان ظاهر شود، خدا به ما و به شما آسودگی خواهد بخشيد؛ اما آنانی را كه از شناختن خدا و پذيرش خدا و پذيرش نقشهٔ نجات او توسط عيسی مسيح سر باز می‌زنند، به كيفر خواهد رسانيد. ايشان به مجازات جاودانی خواهند رسيد، و تا ابد از حضور خداوند دور خواهند ماند و هرگز شكوه و عظمت قدرت او را نخواهند ديد. بلی، اين رويدادها در روز بازگشت او واقع خواهد شد، روزی كه قوم او و مؤمنين او، ستايش و تحسين را نثار او كنند. در آن روز شما نيز در ميان ستايش‌كنندگان او خواهيد بود، زيرا به شهادتی كه ما دربارهٔ او داديم، ايمان آورديد» (دوم تسالونیکیان فصل 1 آیه های 5 تا 10).

چگونه وارد پادشاهی عیسی مسیح شویم

«او ما را از دنيای تاريک شيطان نجات داد و به ملكوت فرزند عزيزش منتقل ساخت، همان فرزندی كه ما را به قيمت خون خود آزاد كرد و گناهانمان را بخشيد. مسيح چهرهٔ ديدنی خدای ناديده است. او فرزند خداست و بر تمام موجودات برتری دارد. در واقع، تمام هستی بوسيلهٔ عيسی مسيح بوجود آمد، يعنی هر آنچه در آسمان و بر زمين است، ديدنی و ناديدنی؛ عالم روحانی با فرمانروايان و تاج و تخت ايشان، و فرماندهان و بزرگانشان، همه بوسيلهٔ مسيح و برای جلال او آفريده شدند. پيش از آنكه چيزی بوجود آيد، او وجود داشت، و قدرت اوست كه عالم هستی را حفظ می‌كند. او سر اين بدن يعنی كليساست، كليسايی كه از مجموع مؤمنين او تشكيل شده است. او نخستين فردی است كه پس از مرگ زنده شد و ثابت كرد كه در هر چيز مقام نخست را دارد؛ زيرا خدا اراده فرمود كه الوهيت كامل او در وجود فرزندش قرار گيرد. در اثر كاری كه مسيح در حق ما انجام داد، خدا راهی مهيا كرد تا همه چيز را، چه در آسمان و چه بر زمين، به سوی خود باز آورد؛ جانبازی مسيح بر روی صليب و خونی كه او در راه ما ريخت، همه را با خدا صلح داده است. اين صلح شامل حال شما كه زمانی از خدا دور بوديد نيز می‌شود. بلی، شما روزگاری از خدا رويگردان و با او دشمن بوديد؛ نیتهای بد و اعمال زشتتان، شما را از او جدا كرده بود. اما اكنون او شما را به حضور خود پذيرفته است. عيسی مسيح با فدا كردن بدن انسانی خود بر روی صليب، ايجاد چنين رابطه‌ای را با خدا ممكن ساخته است. در نتيجهٔ اين فداكاری است كه مسيح، شما را به پيشگاه خدا آورده است؛ و شما بدون هيچ اتهام و محكوميتی در حضور خدا ايستاده‌ايد، به طوری كه ديگر او خلافی در شما نمی‌بيند تا به سبب آن، شما را سرزنش كند. اين به شرطی ميسر است كه به طور كامل به حقيقت ايمان داشته باشيد و در آن محكم و ثابت بمانيد و نگذاريد اميدی كه به هنگام شنيدن پيغام انجيل در شما بوجود آمد، متزلزل شود. اين همان پيغامی است كه به گوش تک‌تک شما رسيد و اكنون نيز به سراسر دنيا می‌رسد، و من پولس، افتخار دارم آن را به ديگران اعلام نمايم» (کولسیان فصل 1 آیه های 13 تا 23).

همه ما بر ضد خدا گناه کرده ایم (رومیان فصل 3 آیه 23). ما قوانین خداوند را زیر پا گذاشته ایم:

• خداوند را بیشتر از همه چیز دوست داشته باشد (تثنیه فصل 6 آیه 5، متی فصل 22 آیه 37).

• همسایه خود را مانند خودتان دوست داشته باشید (لاویان فصل 19 آیه 18، متی فصل 22 آیه 39).

• به والدین خود احترام بگذارید (خروج فصل 20 آیه 12، متی فصل 15 آیه 4).

• زنا نکنید و حتی با چشم شهوت آلود هم به کسی نگاه نکنید (خروج فصل 20 آیه 14، متی فصل 5 آیه 28).

جزای گناه، مرگ و جدایی ابدی از خداوند است و ما سزاوار آن هستیم (رومیان فصل 6 آیه 23). کارهای خوب نمی تواند ما را نجات دهد، برای اینکه حتی یک گناه هم باید توسط یک داور عادل قضاوت شود (یعقوب فصل 2 آیه 10، اشعیا فصل 64 آیه 6، رومیان فصل 3 آیه 10، افسسیان فصل 2 آیه های 8 تا 9، تیطوس فصل 3 آیه 5، مکاشفه فصل 20 آیه های 11 تا 15).

«زيرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد كه يگانه فرزند خود را فرستاده است، تا هر كه به او ايمان آورد، هلاک نشود بلكه زندگی جاويد بيابد» (یوحنا فصل 3 آیه 16، رومیان فصل 5 آیه 8). عیسی مسیح پس از سه روز دوباره زنده شد تا قدرت خود در برابر مرگ و گناه را نشان دهد . عیسی مسیح نجات دهنده، پادشاه و خداوند است. او گفت، «برای همين گفتم كه شما در گناهانتان خواهيد مرد. چون اگر ايمان نياوريد كه من مسيح و فرزند خدا هستم، در گناهانتان خواهيد مرد» (یوحنا فصل 8 آیه 24).

اگر خداوند، گناه و نیاز به عیسی مسیح را به شما نشان می دهد، توبه کنید، از گناه دست بکشید و سعی نکنید که با انجام کارهای خوب، خداوند را خشنود سازید. با ایمان به حقیقت کتاب مقدس درباره عیسی مسیح و فداکاری او برای شما، به او به عنوان نجات دهنده از گناه ایمان بیاورید و از او به عنوان خدای خود پیروی کنید.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

روز هفتم دوره آموزشی کتاب مقدس برای مسلمانان – عیسی مسیح چه کسی بود؟ - عیسی مسیح، پادشاه بلندمرتبه
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries