settings icon
share icon
سوال

آیا کتاب مقدس، کنترل ذهن (شستشوی مغزی) است؟

جواب


برخی از مردم مسیحیان را متهم می کنند که از کتاب مقدس به عنوان یک ابزار برای شستشوی مغزی (کنترل ذهن) استفاده می کنند. آنها می گویند تنها راه تشکیل کلیسا و حفظ اعضا، استفاده از تکنیک های شستشوی مغزی است که به این وسیله، مردم را به زور وادار به تغییر شیوه زندگی و نگرش خود می کنند. این اتهام کاملا پوچ است، کسانیکه چیزی از قدرت روح القدس نمی دانند باید توضیحی در مورد افرادی بدهند که زندگی شان توسط روح القدس دگرگون شده است.

البته فرقه های مختلف )بسیاری از آنها حتی خود را مسیحی می دانند( به نوعی از شیوه های کنترل ذهن استفاده می کنند، اما مسیحیت واقعی اجباری نیست. کشیشانی که خداوند را دوست دارند، تلاش می کنند تا قدمی برای تقدس، شکوفایی و حفاظت از کلیسای خود بردارند (یوحنا فصل 21 آیه های 15 تا 19). رهبران کلیسا باید متواضعانه و با از خودگذشتگی بدون در نظر گرفتن منفعت شخصی به دیگران خدمت کنند (اول پطرس فصل 5 آیه های 2 تا 3). بنابراین، کتاب مقدس کنترل ذهن نیست و از آن در مفهوم شستشوی مغزی یا برنامه ریزی های روانشناختی نیز حمایت نمی کند.

با این حال، کتاب مقدس به کنترل ذهن انسان اشاره کرده است. توبه یعنی تغییر ذهن و فکر. مسیحیان باید، «فكر و ذهن شما بايد روز‌به‌روز تغيير كند و به سوی كمال پيش رود» (افسسیان فصل 4 آیه 23). مسیحیان باید هم دل و هم فکر باشند و از مشاجره پرهیز کنند (فیلیپیان فصل 2 آیه 2). به آنها فکر و ذهن مسیح داده شده است (اول قرنتیان فصل 2 آیه 16). نتیجه این تغییر، افکار و رفتار جدید و در نهایت یک انسان جدید است (دوم قرنتیان قصل 5 آیه 17). این تغییر به دلیل برنامه فریب کارانه یک معلم یا محیط تحت کنترل به وجود نیامده است؛ بلکه درونی، روحانی و واقعی است. دلیل آن هم روح القدس است نه عامل انسانی (تیطوس فصل 3 آیه 5).

ذات انسان گناه آلود است و آن را از آدم به ارث برده است (رومیان فصل 5 آیه 12). آن ذات گناه آلود کنترل انسان را به دست می گیرد و باعث ارتکاب گناهان دیگر در زندگی می شود (غلاطیان فصل 5 آیه های 17 تا 21، افسسیان فصل 5 آیه های 17 تا 19). انسانی که در اسارت و تحت کنترل گناه است، به هیچ شکلی نمی تواند خدا را بشناسد و او را خشنود سازد. در واقع، او دشمن خداست (رومیان فصل 5 آیه 10، فصل 8 آیه های 5 تا 7). کتاب مقدس می گوید گناهکاری که در اسارت گناه قرار دارد به یک ذات جدید و نجات از قدرت گناه نیاز دارد. این ذات و خلقت جدید به کسی داده می شود که عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده می پذیرد (دوم پطرس فصل 1 آیه 4)، روح القدس درون او ساکن می شود و به این وسیله قدرت «نه» گفتن به گناه و «آری» گفتن به تقدس خداوند را پیدا می کند (غلاطیان فصل 5 آیه 16، رومیان فصل 6 آیه های 12 تا 23). ایمانداران مسیحی آزاد شده اند و دیگر در اسارت گناه نیستند (یوحنا فصل 8 آیه 32). یک ایماندار دیگری اجباری برای اطاعت از دستورات ذات گناه آلود خود ندارد، چراکه عیسی مسیح او را آزاد کرده است تا کاری که خدا از او می خواهد، انجام دهد و او را جلال دهد.

کتاب مقدس کنترل ذهن یا شستشوی مغزی نیست. بلکه جایگزینی برای زندگی گناه آلود است. کتاب مقدس به ما نشان می دهد که چگونه توسط روح القدس کنترل شویم. بله، ایماندارای که از روح القدس پر شده است، با خداوند زندگی خواهد کرد. حیاتی که در آن آزادانه خداوند را همراه با اشتیاق، امید و احساس رضایت ابدی خدمت خواهد کرد.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا کتاب مقدس، کنترل ذهن (شستشوی مغزی) است؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries