settings icon
share icon
Finaisen

Håfa bidå-mu anggen un aksepta si Jesukristo pot Satbadót-mu?

Ineppe


Kao esta un aksepta si Jesukristo pot Satbadót? Para un kumprendi este na finaisen, impottånte na un kumprendi fine’nana i na’an “Jesukristo”, yan i palåbras “iyo-mu ha’” yan “Satbadót.”

Håyi si Jesukristo? Guaha manaotao ma såsangan na’ maolek na taotao si Jesukristo, gofmaolek na fafa’nå’gue, pat profetan Yu’os. Todu este magåhet pot si Jesukristo, lao ti este ha’ i guinahå-na. I Bipblia sumangåni hit na muma’kåtne si Yu’os gi Jesukristo, si Yu’os giya hita kalan mottát (San Juån 1:1, 14). Måtto si Yu’os para u fa’nå’gue hit, åmte hit, refotmi hit, asi’e hit–ya para u måtai para hita! Yu’os si Jesukristo, i Fafa’tinas i Tano’ yan i Tasi, i Siñot. Kao esta un aksepta este na Jesukristo?

Håfa Misihas pat Satbadót, ya pot håfa na ta nisisita Satbadót? I Bipblia sumangåni hit na todu manailayi; todu båba ha’ i bidan-niha (Romans 3:10-18). Pot i isao-ta, in miresi i linalalo’-na si Yu’os yan i huisio-na. Finatai etetno ha’ siña umpåsi i etetno yan taihinekkok na Yu’os. (Romans 6:23; Rebelasión 20:11-15). Pot este na ta nisisita i Satbadót!

Måtto si Jesukristo para i tano’ ya måtai gui’ para i isao-ta. I matai-na etetno na inapåsi para i isao-ta (2 Corinthians 5:21). Måtai si Jesukristo para u apåsi ya ha chule’ i sentensia para i isao-ta (Romans 5:8). Ha apåsi para hita ya ha prueba nu i resureksion na sufisiente i finatai-na para i inapåsen i sentensia pot i isao-ta. Pot este na i magahet na Satbadót si Jesukristo (San Juån 14:6; I Che'cho' I Apostoles Siha 4:12)! Kao esta un angokko si Jesukristo pot i satbasión-mu?

Kao i Satbadót-mu si Jesukristo? Meggai siha manmanhåhanao para it gima’ Yu’os, bula bidan-niha, ya ti manchocho’gue todu i tinailayi. Lao ti este ha’ mina’magåhet na Kristiånu. I magåhet na Kristiånu gaiparentes yan si Jesukristo ya ha popo’lu i hinengge-na yan inangokko gi guiya ha’. Tåya’ masåsatba pot i hinenggen otro taotao. Tåya’ ma’asisi’e pot i bidåda-na. Gi un chålan ha’ na gaige i satbasión-mu, anggen un hongge na si Jesukristo i Misihas yan Satbadót ya un angokko na gi i finatai-na para i isao-mu yan i resureksion para i lina’lå’-mu gi taihinekkok (San Juån 3:16). Kao si Jesukristo ha’ i Satbadót-mu?

Anggen malago’ hao umaksepta si Jesukristo as Misihas yan Satbadót, sångan este na tinayuyot para si Yu’os Tåta. Fanhasso, anggen un sångan este na tinayuyot pat otro, ti ayu na gaige i satbasión-mu. I hinengge-mu ha’ gi as Jesukristo yan i bidå-na gi i kilu’os ha’ siña muna’satba hao ginen i isao-mu. Este na tinayuyot siña un sangan para si Yu’os na un po’lu i hinengge-mu giya guiya ha’ ya un agradedesi gui’ pot i satbasión-mu. “Yu’os, hu tungo’ na umisao yu’ kontra hagu ya hu miresi pinadesi. Lao si Jesukristo ha chule’ i pinadesi ni’ hu miresi ya siña yu’ humongge gi i na’ån-na para mina’åse’. Hu angokko hao para satbasión. Hu nå’i hao gråsia pot este na nina’i yan mina’åse’--i lina’la’ etetno! Åmen!”

Kao esta un disidi para si Jesukristo pot håfa un taitai guini? Anggen hunggan, pot fabot, ayek “Hu aksepta si Jesukristo på’go na ha’åni.”

EnglishTåtte para i fine’nana na påhina CHamoru

Håfa bidå-mu anggen un aksepta si Jesukristo pot Satbadót-mu?
© Copyright Got Questions Ministries