ख्रीष्ट्रियन भनेको के हो?प्रश्न: ख्रीष्ट्रियन भनेको के हो?

उत्तर:
वेभस्टर (Webster) को शब्दकोषले ख्रीष्ट्रियन शब्दको व्याख्या यसरी गरेको छः "जो व्यक्ति प्रभुको रुपमा येशुको प्रतिज्ञा गरेर विश्वास गर्छ अथवा येशुको शिक्षामा आधारित धर्ममा", यो एउटा असल शुरुवातको संके त हो, जब ख्रीष्ट्रियन भनेको के हो भन्ने बुझेर धेरै धर्म निरपेक्ष परिभाषाहरु जस्तै, ख्रीष्ट्रियन हुनु भनेको अर्थ के हो को बाइबलिय सत्यता साँच्चैनै संचार गर्दा तल र्झछ, केहि अंशमा कमिनै हुन्छ ।

नयाँ करारमा ख्रीष्ट्रियन शब्द ३ पटक प्रयोग गरिएको छ -पे्ररित ११:२६, २६:२८, १ पत्रुस ४:१६) । येशुख्रीष्ट्रका चेलाहरु पहिलो एन्टिओखियामा नै " ख्रीष्ट्रियन " भनिए –प्रेरित ११:२६), किनभने तिनिहरुको व्यवहार, क्रियाकलाप र बोलीवचन ख्रीष्ट्रको जस्तै थियो । यो एक प्रकारको ख्रीष्ट्रियनहरुलाई हेला गरिएको अर्को नाम रमाइलो गर्न प्रयोग गरिन्थ्यो, जुन एन्टिओखियाका प्रभुमा नबाँचेका मानिसद्धारा साँच्चिैकै प्रयोग गर्थे । यसको साक्षात अर्थ हुन्छ, " ख्रीष्ट्रियन को अधिनमा रहेको दल" अथवा " अनुयायी " अथवा "ख्रीष्ट्रि लाई पछ् याउने " । कुन चाँहि धेरै मिल्दो छ, जो वेभस्टर (Webster) को शब्दकोषले ब्याख्या गर्छ। स्विकारर्योग्य

समयको असंयोगले ख्रीष्ट्रियन शब्दको महत्व धेरै घट्दै गएको छ र यो कोहि एकले वारम्वार प्रयोग गरे, जो धार्मिक छ, अथवा येशूख्रीष्ट्रलाई पछ्याउने, साँचो ख्रीष्ट्रमा फेरि जन्मेको चेला भन्दा उच्च नैतिक मूल्यवान छ । धेरै मानिसहरु जो येशूख्रीष्ट्रमा भरोसा र विश्वास गर्दैनन्, तिनीहरु आफै सामान्यतय ख्रीष्ट्रियन भन्छन्, किनभने तिनिहरु चर्चमा जान्छन्, वा तिनिहरु ख्रीष्ट्रियन राष्टमा बस्छन् । तर चर्चमा गएर, तपाई भन्दा सम्भवत कम सेवा गरेर वा राम्रो मान्छे भएर मात्र तपाईलाई ख्रीष्ट्रियन बनाउदैन । जब एउटा प्रचारकले एकपटक भन्यो, "एउटा अटोमोवाइल गाडी ग्यारेजमा लगेर बनाइन्छ, त्यो भन्दा बढि चर्चमा गएर कुनै एकजना ख्रीष्ट्रियन बन्दैन" । चर्चको सदस्य भएर, लगातार सेवामा उपस्थित भएर र चर्चको काममा सहयोग दिएर तपाई ख्रीष्ट्रियन बन्न सक्नुहुन्न । बाइबलले हामीलाई के सिकाउँछ कि, "असल कामहरुले हामीलाई परमेश्वरको स्विकारर्योग्य

बनाउन सक्दैन" । तितस ३:५ ले हामीलाई यो भन्छ कि : "तब हामी आफैले धार्मिकतामा गरेका कामबाट होइन, तर उहाँको आफ्नै कृपा अनुसार पुर्नर्जिवनको स्थानद्धारा र पवित्रआत्माद्धारा भएको नविकरणबाट उहाँले हामीलाई मुक्ति दिनुभयो । त्यसैले जो कोहि ख्रीष्ट्रियन परमेश्वरद्धारा फेरि जन्मेको छ -यूहन्ना ३:३, ३:७, १ पत्रुस १:२३) र विश्वास र भरोसा येशू खीष्ट्रमा राखेको छ ।" एफिसी २:८ ले हामीलाई यो भन्छ कि, "किनभने अनुग्रहबाट विश्वासद्धारा तिनीहरुले उद्धार पाएका छौं र यो तिमीहरु आफैबाट होइन, यो त परमेश्वरको वरदान हो ।" त्यो साँचो ख्रीष्ट्रियन हो, जसले उसको वा आफ्नो पापको पश्चताप गरेको छ र केवल येशू ख्रीष्ट्रमा भरोसा र विश्वास राख्छ, तिनीहरुको

विश्वास उल्लेखित धर्ममा होइन वा नैतिक संहितामा तर विश्वास गर्छ गर्दैन भन्ने सूचिमा छ । सत्य साँचो ख्रीष्ट्रियन त्यो व्यक्ति हो, जसले येशुख्रीष्ट्रको व्यक्तित्वमा भरोसा र विश्वास राख्छन वा राख्छिन र सत्यतथ्य त्यो हो कि पापको ज्याला तिर्नलाई उहाँ -येशुख्रीष्ट्र) क्रुसमार् मर्नुभयो र तेश्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो र मृत्यु माथि विजय प्राप्त गर्न र ज-जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छन, त्यसलाई अनन्तको जिवन दिनलाई । यूहन्ना १:१२ ले हामीलाई भन्छ : "तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे, उहाँले तिनीहरुलाई परमेश्वरका सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो, जसले उहाँ -परमेश्वर) मा नयाँ जिवन ख्रीष्टद्धारा दिएको छ, परमेश्वरको सन्तान साँचो ख्रीष्ट्रियन कहलाइएको छ र उ परमेश्वरको साँचो हिस्सा हो" । साँचो ख्रीष्ट्रियनको चिन्ह हो, अरुहरुलाई प्रेम गर्नु र परमेश्वरको वचनमा भरोसा राख्नु -१ यूहन्ना २:४, १०) ।

के तपाईंले यहाँ लेखिएका कुरा पढेर ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ? छ भने तलको "मैले आज ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेको छु" भन्ने बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।नेपाली सुरुवात(होमपेज) पानामा फर्कनुहोशख्रीष्ट्रियन भनेको के हो?