अन्तिम समयका अगमवाणी अनुसार के हुन गइरहेको छ त ?प्रश्न: अन्तिम समयका अगमवाणी अनुसार के हुन गइरहेको छ त ?

उत्तर:
बाइबलले अन्तिम समयका विषयमा धेरै कुरा भनेको छ । बाइबलका हरेकजसो पुस्तकहरुमा अन्तिम समयको सम्बन्धमा अगमवाणी रहेको छ । यस्ता सबै अगमवाणीहरुलाई लिएर तिनीहरुलाई संगठित गर्नुचाहिँ कठीन हुन सक्दछ । निम्नलिखित कुराहरुचाहिँ बाइबलले अन्तिम समयमा के हुनेछ भनेर घोषणा गरेका कुराको एउटा एकदमै संक्षिप्त विवरण हो ।

रैप्चर भनिने एउटा घटनामा ख्रीष्टले सबै नयाँ जन्म पाएका विश्वासीहरुलाई पृथ्वीबाट हटाउनु हुनेछ (१थेसलोनिकी ४:१३–१८; १कोरिन्थी १५:५१–५४) । ख्रीष्टको न्याय–आसनमा, यी विश्वासीहरुलाई पृथ्वीमा तिनीहरुको समयको अवधीमा असल कामहरु र विश्वासनीय सेवाका लागि इनाम दिइनेछ अथवा इनाम गुमाउनेछ, तर सेवाको कमी र अनाज्ञाकारीताको कारण अनन्त जीवन भने होइन (१कोरिन्थी ३:११–१५;२ कोन्थिी ५:१०) ।

एटिक्राईष्ट (पशु) शक्तिमा आउनेछ र सात वर्षको लागि इस्राएलसंग एउटा करारमा हस्ताक्षर गर्नेछ (दानिएल ९:२७) । यस सातवर्षे समयको अवधीलाई “संकष्टकाल” को रुपमा जानिन्छ । संकष्टकालको अवधीमा, त्यहाँ डरलाग्दो लडाईंहरु, अनिकालहरु, महामारीहरु र प्राकृतिक प्रकोपहरु हुनेछन् । परमेश्वरले पाप, दुष्ट र दुष्टताको विरुद्धमा उहाँको क्रोध खन्याउनुहुनेछ । संकष्टकालमा विध्वाँस गर्ने चारजना घोरसवारहरुको प्रकटीकरण, सातओटा मोहोर, तुरही र इन्साफका कचौरा समावेश हुनेछन् ।

सात वर्षको लगभग आधाजतिमा, एन्टिक्राईष्ट इस्राएलसंग गरेको शान्ति सम्झौतालाई भंग गर्नेछ र यसको विरुद्धमा युद्ध गर्नेछ । एन्टिक्राईष्टले “उजाड–स्थानमा घृणित थोकहरु” खडा गराउनेछ र यरुशलेमको मन्दिरमा पूजा गरिनको लागि आफ्नै आकृतिलाई स्थापित गर्नेछ (दानिएल ९:२७; २थेसलोनिकी २:३–१०) जसको पुननिर्माण भएको हुनेछ । संकष्टकालको दोस्रो अर्ध भागलाई “महा–संकष्टकाल” (प्रकाश ७:१४) र याकूबको कष्टको समय (यर्मिया ३०:७) भनिन्छ ।

सातवर्षे संकष्टकालको अन्तमा, एन्टिक्राईष्टले आर–मागेड्डोनको युद्धमा पराकाष्ठमा पुग्दै यरुशलेममाथि अन्तिम आक्रामण गर्नेछ । येशू ख्रीष्ट फर्कनुहुनेछ, एन्टिक्राईष्ट र त्यस्का सेनाहरुलाई नष्ट गर्नुहुनेछ र तिनीहरुलाई आगोको कुण्डमा फालिदिनुहुनेछ (प्रकाश १९:११–२१) । त्यसपछि ख्रीष्टले शैतानलाई पातालमा १००० वर्षसम्मको लागि बाँध्नुहुनेछ र उहाँले यस हजार वर्षको अवधीमा आफ्नो सांसारिक राज्यलाई शासन गर्नुहुनेछ (प्रकाश २०:१–६) ।

हजार वर्षको अन्त्यमा, शैतानलाई छोडिनेछ, फेरि परास्त गरिनेछ र त्यसपछि सदाकालको लागि आगोको कुण्डमा फ्याँकिनेछ (प्रकाश २०:७–१०) । त्यसपछि ख्रीष्टले ठूलो सेतो सिंहासनमा सबै अविश्वासीहरुको इन्साफ गर्दै तिनीहरुलाई आगोको कुण्डमा फ्याँकिदिनुहुनेछ (प्रकाश २०:१०–१५) । त्यसपछि नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी र नयाँ यरुशलेमको प्रारम्भ गर्नुहुनेछ — जुनचाहिँ विश्वासीहरुको अनन्त वासस्थान हो । त्यहाँ कुनै पाप, कष्ट अथवा मृत्यु हुनेछैन (प्रकाश २१–२२) ।नेपाली सुरुवात (होमपेज) पानामा फर्कनुहोशअन्तिम समयका अगमवाणी अनुसार के हुन गइरहेको छ त ?