मण्डली भनेको के हो ?प्रश्न: मण्डली भनेको के हो ?

उत्तर:
आज धेरै मानिसहरुले मण्डलीलाई एउटा भवनको रुपमा बुझ्दछन् । योचाहिँ मण्डलीको लागि बुझाई भने होइन । “मण्डली” शब्दचाहिँ ग्रीक शब्द एक्लेसिया ९भपपभिकष्ब० बाट आएको हो जसलाई “एउटा समूह” अथवा “बोलाइएकाहरु” भनी परिभाषित गरिएको छ । “मण्डली” को मूल अर्थ एउटा भवन होइन तर मानिसहरु हो । जब तपाईंले मानिसहरुलाई तिनीहरु कुन मण्डली जान्छन् भनेर सोध्नुहुन्छ भने, तिनीहरुले प्रायःजसो कुनै भवनको परिचय दिने कुराचाहिँ व्यंगात्मक छ । रोमी १६:५ ले भन्दछ “तिमीहरुको घरमा भउको मण्डलीलाई अभिवादन देओ...।” पावलले तिनीहरुका घरमा भएका मण्डलीको उल्लेख गर्दैछन् — कुनै मण्डली भवन होइन तर विश्वासीहरुको एउटा समूह ।

मण्डली ख्रीष्टको शरीर हो, जसको शिर उहाँ नै हुनुहुन्छ । एफिसी १:२२–२३ ले भन्दछ, “र परमेश्वरको सबै कुरा उहाँका पाउमुनि राखिदिनुभयो, र मण्डलीको निम्ति उहाँलाई नै सबै कुराको शिर बनाइदिनुभयो, जुन मण्डली उहाँको शरीर, उहाँको पूर्णता हो । र उहाँले नै सबै थोक परिपूर्ण पार्नुहुन्छ ।” ख्रीष्टको शरीरचाहिँ पेन्तिकोसको दिनदेखि ख्रीष्टको आगमन नभएसम्म येशू ख्रीष्टमा सबै विश्वासीहरुद्वारा बनिएको छ (प्रेरित २ अध्याय) । ख्रीष्टको शरीर दुईओटा पक्षहरुले बनिएको छ :

१. विश्वव्यापी मण्डलीमा सबैजना संलग्न छन् जसहरुको येशू ख्रीष्टसंग एउटा व्यक्तिगत सम्बन्ध छ । “किनकि एउटै पवित्र आत्माद्वारा हामी सबैले एउटै शरीरमा बप्तिस्मा पाएका छौं — यहूदी वा ग्रीक, कमारो वा फुक्का, हामी सबैलाई एउटै पवित्र आत्माबाट पिउन दिइयो” (१ कोरिन्थी १२:१३) । यस पदले भन्दछ कि विश्वास गर्ने जो कोही पनि ख्रीष्टको शरीरको भाग हो अनि प्रमाणको रुपमा ख्रीष्टको आत्मालाई प्राप्त गरेको छ । परमेश्वरको विश्वव्यापी मण्डलीचाहिँ ती सबैजना हुन् जसहरुले येशू ख्रीष्टमाथिको विश्वासद्वारा उद्धार प्राप्त गरेका छन् ।

२. गलाती १:२–३ मा स्थानीय मण्डलीलाई वर्णन गरिएको छ : “पावल ख्रीष्टको एक प्रेरित.... म र मसंग हुने सबै भाइहरुबाट, गलातियाका मण्डलीलाई ।” यहाँ हामी देख्दछौं कि गलातियाको प्रान्तमा त्यहाँ थुप्रै मण्डलीहरु थिए — जसलाई हामी स्थानीय मण्डली भन्दछौं । ब्याप्टिस्ट मण्डली, लूथेरन मण्डली, क्याथोलिक मण्डली इत्यादि — जुनहरु विश्वव्यापी मण्डलीमा भएको मण्डली जस्तो त होइन, तर एउटा स्थानीय मण्डली हो, विश्वासीहरुको एउटा स्थानीय समुदाय हो । विश्वव्यापी मण्डलीचाहिँ तिनीहरुद्वारा बनिएको छ जो ख्रीष्टका हुन् र जसले उद्धारको लागि उहाँमा विश्वास गरेका छन् । विश्वव्यापी मण्डलीका यस्ता सदश्यहरुले कुनै स्थानीय मण्डलीमा संगति र सुधारको खोजी गर्नुपर्दछ ।

संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा, मण्डली कुनै भवन अथवा सम्प्रादय होइन । बाइबल अनुसार, मण्डली ख्रीष्टको शरीर हो जसमा उद्धारको लागि येशू ख्रीष्टमा आफ्ना विश्वास राख्नेहरु सबै छन् (यूहन्ना ३:१६; १ कोरिन्थी १२:१३) । स्थानीय मण्डलीहरु विश्वव्यापी मण्डलीको भेला भएका सदश्यहरु हुन् । स्थानीय मण्डलीचाहिँ त्यस्तो स्थान हो जहाँ विश्वव्यापी मण्डलीका सदश्यहरुले उत्साह दिँदै, शिक्षा दिँदै र प्रभु येशू ख्रीष्टको ज्ञान र अनुग्रहमा एकअर्कालाई उठाउँदै १ कोरिन्थी १२ अध्यायको शरीर सिद्धान्तहरुलाई पूर्णरुपले लागु गर्न सक्दछन् र।नेपाली सुरुवात (होमपेज) पानामा फर्कनुहोशमण्डली भनेको के हो ?