Kaip aš galiu gyventi santarvėje su Dievu?
Klausimas: Kaip aš galiu gyventi santarvėje su Dievu?

Atsakymas:
Kad galėtume gyventi santarvėje su Dievu, pirmiausia mums reikia suprasti, kas yra nesantarvė. Atsakymas – nuodėmė. „Visi yra nuklydę, visi panašiai sugedę; nėra nė vieno, kuris gera darytų – nė vienui vieno.“ (Psalmynas 14:3). Mes visi nusižengiame Dievo nurodymams; visi mes „lyg avys pakrikome“ (Izaijo 53:6).

Bloga žinia yra ta, kad bausmė už nuodėmę – mirtis. „Mirs tik žmogus, kuris nusideda.“ (Ezekielio 18:4). Gera žinia yra ta, jog mylintis Dievas atsidavė mums, kad suteiktų mums išganymą. Jėzus pasakė, kad Jo tikslas buvo „ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę“ (Evangelija pagal Luką 19:10), ir tai, jog Jo tikslas įvykdytas, Jis, mirdamas ant Kryžiaus, ptvirtino žodžiu „Atlikta!“ (Evangelija pagal Joną 19:30).

Santarvė su Dievu prasideda nuo savo nuodėmių pripažinimo. Po to eina nuolankus nuodėmių išpažinimas (Izaijo 57:15) ir pasiryžimas jų atsisakyti. „Širdimi priimtas tikėjimas veda į teisumą, o lūpomis išpažintas – į išganymą” (Laiškas romiečiams 10:10).

Atgailą turi lydėti tikėjimas. O ypač tikėjimas, kad pasiaukojanti Jėzaus mirtis ir stebuklingas prisikėlimas daro Jį tavo Išganytoju. „Jeigu lūpomis išpažinsi Viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas” (Laiškas romiečiams 10:9). Apie tikėjimo reikalingumą byloja daug kitų fragmentų, pvz., Evangelija pagal Joną 20:27; Apaštalų darbai 16:31; Laiškas galatams 2:16; 3:11, 26; ir Laiškas efeziečiams 2:8.

Gyventi santarvėje su Dievu yra tavo atsakomybė prieš tai, ką Dievas yra padaręs dėl tavęs. Jis siuntė Išganytoją, Jis davė aukojimą, kad pasiimtų tavo nuodėmes (Evangelija pagal Joną 1:29). Ir Jis tau pažada: „Ir kiekvienas, kuris šauksis Viešpaties vardo, bus išgelbėtas.” (Apaštalų darbai 2:21).

Gražus atgailos ir atleidimo pavyzdys yra sūnaus palaidūno palyginimas (Evangelija pagal Luką 15:11-32). Jaunesnysis sūnus iššvaistė savo tėvo dovaną palaidai gyvendamas (13 eilutė). Kai jis suprato, kad pasielgęs blogai, jis nusprendė grįžti namo (18 eilutė). Jis nusprendė, kad nebėra vertas vadintis sūnumi (19 eilutė), tačiau jis klydo. Tėvas mylėjo jį tiek pat stipriai kaip visada (20 eilutė). Jis gavo tėvo atleidimą, ir prasidėjo linksmybės (24 eilutė).

Dievas tęsi savo pažadus, o taip pat ir pažadą atleisti. „Šaukiasi teisieji pagalbos, VIEŠPATS klausosi ir išgelbsti juos iš visų vargų.” (Psalmynas 34:18).

Jei tu nori gyventi santarvėje su Dievu, sukalbėk šią paprastą maldelę. Atsimink – šios ar kitos maldos skaitymas neišgelbės tavęs. Tik tikėjimas Kristumi gali išgelbėti tave iš nuodėmių. Ši malda yra tik kelias, padėsiantis išsakyti Dievui savo tikėjimą Juo ir padėkoti Jam už išganymą. „Dieve, aš žinau, kad esu nusidėjęs ir nusipelniau bausmės. Tačiau Jėzus Kristus prisiėmė bausmę, kurios aš buvau nusipelnęs, kad per tikėjimą Juo man būtų atleista. Aš nusigręžiu nuo savo nuodėmių ir vietoj jų iškeliu savo tikėjimą išganymu. Dėkui Tau už didelę Tavo malonę ir gailestį – amžinojo gyvenimo dovaną! Amen!"

Ar Jūs, atsižvelgę į tai, ką čia perskaitėte, priėmėte sprendimą dėl Kristaus? Jei taip, prašome spustelėti klavišą „Aš priėmiau Kristų šiandien“.Atgal į svetainę lietuvių kalbaKaip aš galiu gyventi santarvėje su Dievu?