Kaip aš galiu būti užtikrintas, kad po mirties pateksiu į dangų?
Klausimas: Kaip aš galiu būti užtikrintas, kad po mirties pateksiu į dangų?

Atsakymas:
Ar tu iš tikrųjų užtikrintas, kad turi amžinąjį gyvenimą, ir po mirties pateksi į dangų? Dievas nori, kad tu būtum užtikrintas! Biblija sako: „Aš tai parašiau jums, tikintiems Dievo Sūnaus vardą, kad žinotumėte, jog turite amžinąjį gyvenimą“ (1 Jn 5:13). Įsivaizduok, kad tu tiesiog dabar stovi prieš Dievą, o Jis tavęs klausia: „Kodėl aš turiu tave leisti į dangų?“ Ką tu Jam atsakytumei? Tu turbūt ir nežinai, ką atsakyti. Ką tau reikia žinoti, tai yra tai, kad Dievas myli mus, ir numatė mums kelią, kad mes galėtume būti užtikrinti tuo, kur praleisime amžinybę. Biblijoje pasakyta labai aiškiai: „Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą“ (Jn 3:16).

Visų pirma tu turi suprasti, kas trukdo mums eiti į dangų. Problema štai kokia – mūsų nuodėminga prigimtis kliudo mūsų santykiams su Dievu. Mes pagal savo prigimtį ir pasirinkimą esame nusidėjėliai. „Visi yra nusidėję ir stokoja Dievo garbės“ (Rom 3:23). Mes negalime patys savęs išgelbėti. „Jūs gi esate išgelbėti malone per tikėjimą, ir ne iš savęs, bet tai yra Dievo dovana. Ne darbais, kad kas nors nesigirtų“ (Ef 2:8-9). Mes nusipelnėme mirties ir pragaro. „Nes atpildas už nuodėmę – mirtis“ (Rom 6:23).

Dievas yra šventas ir teisingas, Jis turi nuteisti nuodėmę, bet Jis myli mus, ir todėl numatė būdą, kaip atleisti mūsų nuodėmes. Jėzus sakė: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane“ (Jn 14:6). Jėzus mirė už mus ant kryžiaus. „Todėl ir Kristus vienąkart numirė už nuodėmes, teisusis už neteisiuosius, kad mus nuvestų pas Tėvą“ (1 Pt 3:18). Jėzus buvo „paaukotas dėl mūsų nusikaltimų ir prikeltas mums nuteisinti“ (Rom 4:25).

Grįžkime prie mūsų pagrindinio klausimo: „Kaip aš galiu būti užtikrintas, kad po mirties pateksiu į dangų?“ Tikras atsakymas yra toks – tikėk Viešpačiu Jėzumi Kristumi, ir būsi išgelbėtas (Ap.d. 16:31). „Visiems, kurie Jį priėmė Jis davė galią tapti Dievo vaikais – tiems, kurie tiki Jo vardą“ (Jn 1:12). Tu gali priimti amžinąjį gyvenimą kaip dovaną. „Dievo malonės dovana – amžinasis gyvenimas Jėzuje Kristuje, mūsų Viešpatyje“ (Rom 6:23). Tu gali jau dabar gyventi visavertį ir pilną prasmės gyvenimą. Jėzus sakė: „Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, – kad apsčiai jo turėtų“ (Jn 10:10). Amžinybę tu gali praleisti su Jėzumi danguje, nes Jis pažadėjo: „Kai nuėjęs paruošiu jums vietą, vėl sugrįšiu ir jus pas save pasiimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš“ (Jn 14:3).

Jei jūs norite priimti Jėzų Kristų kaip savo Gelbėtoją ir gauti Dievo atleidimą, tai melskitės šia malda. Žinoma, vien tik malda neišgelbsti. Tik tikėjimas Jėzumi Kristumi suteikia nuodėmių atleidimą. Tiesiog ši malda yra paprastas būdas išreikšti Dievui savo tikėjimą Juo ir padėkoti už atleidimą. „Dieve, aš žinau, kad nusidėjau prieš Tave ir nusipelniau bausmės. Bet Jėzus Kristus prisiėmė šią bausmę, kad per tikėjimą Juo man būtų atleista. Aš nusigręžiu nuo savo nuodėmių ir tikiu, kad Tu – mano išgelbėjimas. Ačiū už Tavo nuostabią malonę ir atleidimą! Amen!“

Ar Jūs, atsižvelgę į tai, ką čia perskaitėte, priėmėte sprendimą dėl Kristaus? Jei taip, prašome spustelėti klavišą „Aš priėmiau Kristų šiandien“.Atgal į svetainę lietuvių kalbaKaip aš galiu būti užtikrintas, kad po mirties pateksiu į dangų?