Ar Dievas realus? Iš kur aš galiu žinoti, kad Dievas iš tiesų yra?
Klausimas: Ar Dievas realus? Iš kur aš galiu žinoti, kad Dievas iš tiesų yra?

Atsakymas:
Mes žinome, kad Dievas yra realus, nes Jis apreiškia save trimis būdais: kūrinija, savo Žodžiu ir savo Sūnumi Jėzumi Kristumi.

Pats pagrindinis Dievo egzistavimo įrodymas yra kūrinija – tai, ką Jis sukūrė. „Jo neregimosios ypatybės – Jo amžinoji galybė ir dievystė – nuo pat pasaulio sukūrimo įžvelgiamos protu iš Jo kūrinių, taigi jie (netikintieji) nepateisinami“ (Rom 1:20). „Dangūs skelbia Dievo šlovę, dangaus skliautas garsina Jo rankų darbą“ (Ps 19:1).

Jei aš viduryje lauko rasčiau laikrodį, žinoma, nepradėčiau manyti, kad jis paprasčiausiai „atsirado“ iš niekur, arba kad jis visada ten buvo. Matydamas kaip puikiai laikrodis padarytas, aš suprasčiau, kad jį pagamino meistras. Bet stebėdamas pasaulį aš matau, kad jis sukurtas dar tiksliau ir tobuliau. Mūsų laiko nustatymas remiasi ne laikrodžiu, o Dievo kūrinijos pastovumu – Žemės sukimusi (ir radioaktyviomis atomo cezio-133 savybėmis). Visata pilna tobulumo, ir visa tai rodo į Didįjį Kūrėją.

Jei aš rasčiau užkoduotą pranešimą, tai bandyčiau surasti šifruotoją, kuris padėtų man jį perskaityti, suprasdamas, kad yra kažkur protingas šio pranešimo siuntėjas, kažkas, kas sukūrė šį kodą. Iš tiesų, kiek dar daugiau sudėtingesnis yra DNR kodas, kurį turi kiekviena organizmo ląstelė! Argi šis DNR sudėtingumas ir jo paskirtis neliudija apie protingą šio kodo Autorių?

Dievas ne tik sukūrė tobulą ir harmoningą fizinį pasaulį, Jis taip pat į kiekvieno žmogaus širdį įdėjo amžinybės jausmą (Eklez 3:11). Žmogus turi vidinį pojūtį, kad yra kažkas daugiau, nei jis gali matyti savo akimis, ir kažkas aukščiau šios žemiškos rutinos. Amžinybės jausmas yra paliudijamas dviem būdais: moralės įstatymų įtvirtinimu ir garbinimu.

Kiekviena civilizacija istorijoje paklusdavo tam tikriems moralės įstatymams, kurie tarp visų kultūrų yra stebėtinai panašūs. Pavyzdžiui, meilės idealas vertinamas visame pasaulyje, o melas visur smerkiamas. Ši visuotinė moralė – visuotinis gėrio ir blogio supratimas – rodo į Aukščiausiąją Moralę, kuri mums tai ir suteikė.

Lygiai taip pat viso pasaulio žmonės, nepriklausomai nuo kultūros, visada turėjo garbinimo sistemą. Garbinimo objektas gali skirtis, bet „aukštesnės jėgos“ pajautimas yra neginčijama žmogaus esybės dalis. Mūsų polinkis garbinti sutampa su tuo faktu, kad Dievas sukūrė mus „pagal savo atvaizdą“ (Pr 1:27).

Dievas taip pat apreiškia save per Savo Žodį, Bibliją. Visur Šventajame Rašte į Dievo egzistavimą žiūrima kaip į akivaizdų faktą (Pr 1:1; Iš 3:14). Kai Benjaminas Franklinas rašė savo autobiografiją, jis neleido tuščiai laiko įrodinėdamas savo buvimo faktą. Lygiai taip pat ir Dievas nedaro to savo knygoje. Tai, kad Biblija daro įtaką mūsų gyvenimams, jos vientisumas ir stebuklai, visuomet lydėję jos rašymą, – visa tai reikalauja atidesnio žvilgsnio.

Trečiasis būdas, kuriuo Dievas apreiškė Save, tai yra Jo Sūnus, Jėzus Kristus (Jn 14:6-11). „Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas. ... Ir Žodis tapo kūnu, ir gyveno tarp mūsų“ (Jn 1:1, 14). Kristuje „kūniškai gyvena visa dievystės pilnatvė“ (Kol 2:9).

Savo nuostabiame gyvenime Jėzus pilnai įvykdė visus Senojo Testamento įsakymus ir išpildė pranašystę apie Mesiją (Mt 5:17). Jis atliko nesuskaičiuojamai daug gailestingumo darbų ir darė stebuklus, kad paliudytų Savo misiją ir patvirtintų Savo dieviškumą (Jn 21:24-25). Tada, trečią dieną po nukryžiavimo, Jis prisikėlė iš numirusiųjų, ir šį faktą patvirtinta šimtai liudininkų, mačiusių Jėzų savo akimis. (1 Kor 15:6). Istoriniuose įrašuose pilna Jėzaus buvimo įrodymų. Kaip apaštalas Paulius sakė: „juk tai vyko ne kur nors užkampyje“ (Apd 26:26).

Taip pat mes suprantame, kad visada bus skeptikų, kurie turi savo idėjų apie Dievą ir abejoja bet kokiais įrodymais. Bus ir tų, kurių nebus galima įtikinti jokiais įrodymais. (Ps 14:1). Galų gale visa tai priklauso nuo tikėjimo (Hbr 11:6).Atgal į svetainę lietuvių kalbaAr Dievas realus? Iš kur aš galiu žinoti, kad Dievas iš tiesų yra?