Ką reiškia atgimti krikščionimi?
Klausimas: Ką reiškia atgimti krikščionimi?

Atsakymas:
Ką reiškia atgimti krikščionimi? Evangelija pagal Joną 3:1-21 – klasikinis Biblijos fragmentas, atsakantis į šį klausimą. Viešpats Jėzus Kristus kalba su Nikodemu, žinomu fariziejumi ir Sinedriono nariu (žydų didžiūnu). Nikodemas pas Jėzų atėjo naktį, nes turėjo klausimų, kurius norėjo Jėzui užduoti.

Besikalbėdamas su Nikodemu Jėzus bylojo: „... Iš tiesų, iš tiesų sakau tau: jei kas neatgims iš aukštybės, negalės regėti Dievo karalystės." Nikodemas paklausė Jo: „Bet kaip gali gimti žmogus, būdamas nebejaunas? Argi jis gali antrą kartą įeiti į savo motinos įsčias ir vėl užgimti?" Jėzus atsakė: „Iš tiesų, iš tiesų sakau tau: kas negims iš vandens ir Dvasios, neįeis į Dievo karalystę. Kas gimė iš kūno, yra kūnas, o kas gimė iš Dvasios, yra dvasia. Nesistebėk, jog pasakiau: jums reikia atgimti iš aukštybės...." (Evangelija pagal Joną 3:3–7).

Sąvoka „atgimti“ reiškia „atgimti iš aukštybių“. Nikodemas turėjo teisingą norą. Jam reikėjo pakeisti dvasines nuostatas – dvasiškai transformuotis. Naujas gimimas, atgimimas – tai Dievo veiksmas, kuriuo tikinčiam žmogui suteikiamas amžinasis gyvenimas (2 Kor 5:17; Tit 3:5; 1 Pt 1:3; 1 Jn 2:29; 3:9; 4:7; 5:1-4, 18). Evangelijoje pagal Joną 1:12,13 sakoma, kad „atgimti“ taip pat reiškia ir per tikrąją ištikimybę Jėzaus Kristaus vardui „tapti Dievo vaiku“.

Kyla logiškas klausimas: „Kodėl žmogus turi atgimti?“ Apaštalas Paulius laiške efeziečiams 2:1 sako: „Ir jūs buvote mirę savo nusikaltimais ir nuodėmėmis...“ Laiške romiečiams 3:23 Apaštalas rašė: „Nes visi yra nusidėję ir stokoja Dievo garbės.“ Taigi, žmogus turi atgimti, kad jam būtų atleistos nuodėmės ir jis galėtų bendrauti su Dievu.

Kaip gi galima atgimti? Laiške efeziečiams (2:8,9) rašoma: „Jūs gi esate išgelbėti malone per tikėjimą, ir ne iš savęs, bet tai yra Dievo dovana; 9 ir ne darbais, kad kas nors nesigirtų." Kai žmogus išganomas, jis/ji atgimsta, dvasiškai atsinaujina ir tampa Dievo vaiku, turinčiu teisę atgimti. Tikėti Jėzumi Kristumi, Tuo, kuris sumokėjo už nuodėmes numirdamas ant kryžaus, reiškia atgimti dvasiškai. „Taigi kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys..." (2 Korintiečiams 5:17a).

Jei tu niekada netikėjai Viešpačiu Jėzumi Kristumi kaip Išganytoju, ar tu gali išgirsti Šventosios Dvasios, kalbančios tavo širdžiai, balsą? Tu turi atgimti. Ar tu šiandien sukalbėsi atgailos maldelę ir tapsi nauja būtybe Kristuje? „Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galią tapti Dievo vaikais – tiems, kurie tiki jo vardą, 13 kurie ne iš kraujo ir ne iš kūno norų ir ne iš vyro norų, bet iš Dievo užgimę" (Joną 1:12-13).

Jei tu nori priimti Jėzų Kristų kaip savo Išganytoją ir atgimti, sukalbėk šią paprastą maldelę. Atsimink, šios ar kitos maldos skaitymas neišgelbės tavęs. Tik tikėjimas Kristumi gali išgelbėti tave iš nuodėmių. Ši malda yra tik kelias, padėsiantis išsakyti Dievui savo tikėjimą Juo ir padėkoti Jam už išganymą. „Dieve, aš žinau, kad esu nusidėjęs ir nusipelniau bausmės. Tačiau Jėzus Kristus prisiėmė bausmę, kurios aš buvau nusipelnęs, kad per tikėjimą Juo man būtų atleista. Aš nusigręžiu nuo savo nuodėmių ir vietoj jų iškeliu savo tikėjimą išganymu. Dėkui Tau už didelę Tavo malonę ir gailestį – amžinojo gyvenimo dovaną! Amen!"

Ar Jūs, atsižvelgę į tai, ką čia perskaitėte, priėmėte sprendimą dėl Kristaus? Jei taip, prašome spustelėti klavišą „Aš priėmiau Kristų šiandien“.Atgal į svetainę lietuvių kalbaKą reiškia atgimti krikščionimi?