settings icon
share icon
Câu hỏi

Người ta có thể bị xóa tên khỏi Sách Sự Sống hay không?

Trả lời


Khải huyền 22:19 dạy: “Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri này, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh, mà đã chép trong sách này”. Câu Kinh Thánh này thường có liên quan trong những cuộc tranh luận về sự an ninh đời đời. Liệu Khải Huyền 22:19 có nghĩa như thế, sau khi một người đã được biên tên vào Sách Sự sống của Chiên Con, lại có thể sẽ bị xóa vào một lúc nào đó trong tương lai chăng? Nói cách khác, Cơ-đốc-nhân có thể bị mất sự cứu rỗi hay không?

Trước hết, Kinh Thánh nói rõ rằng người tin thật được gìn giữ an toàn bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, đã được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc (Ê-phê-sô 4:30), và tất cả những người mà Cha đã ban cho Con, Ngài sẽ không làm mất một người nào (Giăng 6:39). Đức Chúa Giê-xu đã tuyên bố rằng, “Ta ban cho nó sự sống đời đời, nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay Ta. Cha Ta là Đấng lớn hơn hết đã cho Ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha” (Giăng 10:28-29). Sự cứu rỗi là công việc của Đức Chúa Trời, không phải của chúng ta (Tít 3:5), và đó là quyền năng của Ngài để gìn giữ chúng ta.

Nếu những “kẻ nào” được nói đến trong Khải-huyền 22:19 không phải là người tin Chúa, thì họ là ai? Nói cách khác, những người nào có thể thêm vào và lấy ra những lời đã được chép trong Kinh Thánh? Nhiều khả năng, việc làm xáo trộn Lời Đức Chúa Trời được thực hiện không bởi những người tin thật, nhưng bởi những kẻ đã xưng mình là Cơ-đốc-nhân, và họ cho rằng tên của mình đã được viết vào Sách Sự Sống. Nói chung, hai nhóm chính những người có truyền thống làm xáo trộn với sự Khải Thị là các tà phái Cơ-đốc, và những người giữ niềm tin vào thần học tự do. Nhiều tà phái và người theo thần học tự do tuyên bố danh của Đấng Christ là của riêng họ, nhưng họ không hề được tái sanh - yêu cầu Kinh Thánh rõ ràng cho một Cơ-đốc-nhân.

Kinh Thánh trưng dẫn nhiều gương mẫu của những người nghĩ rằng mình là tín đồ nhưng lời tuyên xưng của họ đã được chứng minh là giả mạo. Trong Giăng 15, Đức Chúa Giê-xu ám chỉ họ như những nhánh không cứ ở trong Ngài là Gốc nho thật, cho nên họ đã không kết quả. Chúng ta biết họ giả mạo vì “bởi trái nó mà nhận biết được” (Mat 7:16, 20); môn đồ thật sẽ biểu lộ bông trái của Đức Thánh Linh, là Đấng cư trú ở trong mình (Ga-la-ti 5:22). Theo 2 Phi-e-rơ 2:22, những giáo sư giả là loài chó liếm lại đồ nó đã mửa, và như heo “sau khi đã rửa sạch, lại lăn lóc trong bùn”. Nhánh không sinh trái, loài chó, và heo là tất cả những biểu tượng nói về những người xưng mình có sự cứu rỗi, nhưng họ chẳng có gì khác hơn là dựa vào sự công bình riêng của mình, không cậy vào sự công bình của Đấng Christ để thật sự được cứu. Thật đáng nghi ngờ những người đã từng ăn năn tội lỗi của mình, đã được tái sanh mà lại cố tình làm xáo trộn Lời Chúa theo cách này—thêm vào hoặc lấy bớt ra khỏi Lời Chúa. Dĩ nhiên, chúng ta nhận biết rằng những người tốt thật lòng có ý kiện khác về lĩnh vực phê bình bản văn. Nhưng có thể chứng minh những kẻ tà đạo và phái tự do đã nhiều lần thực hiện cả hai việc “thêm vào” và “bớt ra” khỏi Lời Chúa. Như thế, chúng ta có thể hiểu Lời Đức Chúa Trời cảnh báo trong Khải 22:19 theo cách này: Những kẻ nào làm xáo trộn sứ điệp chủ yếu này, sẽ thấy rằng Đức Chúa Trời đã không hề biên tên của họ vào Sách Sự Sống, họ sẽ bị từ chối không được vào Thành Thánh, và mất sự trông cậy vào những điều tốt đẹp mà Chúa đã hứa với các thánh đồ của Ngài trong sách này.

Từ một quan điểm rõ ràng và hợp lý, tại sao một Đức Chúa Trời toàn năng và toàn tri—Ngài là Đấng biết sự cuối cùng từ lúc ban đầu (Ê-sai 46:10)—lại viết tên một người vào Sách Sự Sống, khi Ngài biết cuối cùng sẽ phải xóa bỏ khi người ấy bội đạo và chối bỏ đức tin? Hơn nữa, khi đọc lời cảnh báo này trong bối cảnh của phân đoạn mà nó được viết (Khải 22:6-19) rõ ràng cho thấy Đức Chúa Trời luôn nhất quán: chỉ những người chú ý đến những lời cảnh báo của Ngài, ăn năn, và được tái sanh sẽ nhận những điều tốt đẹp tương lai trong cõi đời đời. Tất cả những người khác, đáng buồn thay, là một tương lai khủng khiếp và đáng sợ đang chờ đợi họ.

Khải huyền 3:5 là một câu Kinh Thánh khác nhấn mạnh đến chủ đề này. “Kẻ nào thắng... Ta sẽ không xóa tên người khỏi Sách Sự Sống.” Chữ “kẻ thắng hơn” được đề cập trong thư gởi cho Sạt-đe là Cơ-đốc-nhân. So sánh với 1 Giăng 5:4: “Vì người nào sanh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian.” Và câu 5: “Ai là người thắng hơn thế gian, há chẳng phải là kẻ tin Đức Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời hay sao?” (Cũng xem 1 Giăng 2:13). Tất cả những người tin đều “thắng hơn” theo đó họ đã được ban cho sự chiến thắng tội lỗi và sự vô tín của thế gian.

Một số người thấy trong Khải 3:5 một bức tranh vẽ tư thế cầm bút của Đức Chúa Trời, sẵn sàng xóa tên bất kỳ Cơ-đốc-nhân nào phạm tội. Họ đọc câu Kinh Thánh đó một điều như thế này: “Nếu con ô uế và không dành chiến thắng, thì con sẽ bị mất sự cứu rỗi! Đúng vậy, Ta sẽ xóa tên con ra khỏi Sách Sự Sống!” Nhưng đó KHÔNG PHẢI là ý của câu này: Ở đây, Đức Chúa Giê-xu đang ban một lời hứa, không phải lời cảnh báo.

Không một câu Kinh Thánh nào nói rằng Đức Chúa Trời xóa tên người tin Chúa ra khỏi Sách Sự Sống; thậm chí không hề có lời cảnh báo rằng Ngài đang suy tưởng về việc đó! Lời hứa tuyệt vời trong Khải huyền 3:5 là Đức Chúa Giê-xu không hề xóa tên một người nào. Nói về việc “thắng hơn” – cho tất cả những người đã được cứu bởi huyết Chiên Con—Đức Chúa Giê-xu đã ban lời của Ngài rằng Ngài sẽ không xóa tên của họ. Ngài khẳng định rằng một khi đã được viết tên, đó là vĩnh viễn. Việc này đặt cơ sở vào sự thành tín của Đức Chúa Trời.

Lời hứa trong Khải Huyền 3:5 hướng đến những người tin Chúa, những người đã được an ninh trong sự cứu rỗi của mình. Ngược lại, lời cảnh báo trong 22:19 nói đến những kẻ chẳng tin, những người lẽ ra thay đổi tấm lòng của họ hướng về Đức Chúa Trời, lại nỗ lực thay đổi Lời Chúa cho phù hợp với chính họ.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Người ta có thể bị xóa tên khỏi Sách Sự Sống hay không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries