settings icon
share icon
Câu hỏi

Những người tin Chúa thì không tiếp tục phạm tội (1 Giăng 3:6; 5:18) có nghĩa là gì?

Trả lời


Trong thư thứ nhất của sứ đồ Giăng, ông giải quyết việc bảo đảm về sự cứu rỗi: “Ta đã viết những điều nầy cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến danh Con Đức Chúa Trời” (1 Giăng 5:13). Vì Giăng muốn cho độc giả của mình “biết” rằng họ có sự sống đời đời, nên ông đã chuẩn bị một sự thử nghiệm về đức tin mà chúng ta có thể dùng để kiểm tra xem mình đã thực sự được cứu rỗi hay chưa.

Có nhiều sự mô tả về một người tin Chúa thật trong 1 Giăng. Nếu một người biết Đấng Christ và được lớn lên trong ân điển, thì nói chung người ấy sẽ có được dấu hiệu của những đặc điểm như sau:

1. Người tin Chúa vui mừng trong mối thông công với Đấng Christ và với những người đã được Ngài cứu chuộc (1 Giăng 1:3).
2. Người tin Chúa bước đi trong ánh sáng chớ không bước đi trong bóng tối (1 Giăng 1:6–7).
3. Người tin Chúa xưng nhận và ăn năn tội lỗi của mình (1 Giăng 1:8).
4. Người tin Chúa vâng theo lời của Đức Chúa Trời (1 Giăng 2:3–5).
5. Người tin Chúa yêu Đức Chúa Trời hơn là yêu thế gian (1 Giăng 2:15).
6. Đời sống của người tin Chúa có đặc tính là “làm điều công chính”(1 Giăng 2:29).
7. Người tin Chúa tìm cách giữ cho đời sống được trong sạch (1 Giăng 3:3).
8. Người tin Chúa thấy việc phạm tội trong đời sống của mình được giảm bớt (1 Giăng 3:5–6; 5:18).
9. Người tin Chúa bày tỏ tình yêu đối với những Cơ-đốc nhân khác (1 Giăng 3:14).
10. Người tin Chúa thì “lời nói đi đôi với việc làm,” chớ không “chỉ là nói suông” mà thôi (1 Giăng 3:18–19).
11. Người tin Chúa giữ cho lương tâm được trong sạch (1 Giăng 3:21).
12. Người tin Chúa kinh nghiệm sự đắc thắng trong đời sống bước đi với Chúa (1 Giăng 5:4).
Số 8 trong danh sách trên nói rằng người tin Chúa sẽ tỏ ra việc phạm tội trong đời sống của mình được giảm đi. Đây là điều Giăng nói:

“Ai sống trong [Đấng Christ] thì không phạm tội. Còn ai phạm tội thì chẳng từng thấy Ngài hoặc biết Ngài.” (1 Giăng 3:6).“Chúng ta biết rằng ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì không tiếp tục phạm tội, vì Đấng sanh bởi Đức Chúa Trời gìn giữ người ấy, và ma quỷ không đụng đến người ấy được” (1 Giăng 5:18).

Vài người hiểu sai rằng những câu này có nghĩa là Cơ-đốc nhân có thể đạt đến mức hoàn toàn vô tội. Xét cho cùng, Giăng nói rằng “Ai cứ ở trong Ngài thì không phạm tội” (1 Giăng 3:6) và rằng “không ai được sanh bởi Đức Chúa Trời mà phạm tội” (5:18). Dựa vào những câu này, họ lý luận, tội lỗi chỉ là những điều của quá khứ. Nếu bạn phạm tội, thì đó là bằng chứng cho thấy rằng bạn chưa được cứu, bởi vì Cơ-đốc nhân là vô tội. Nhưng đó không phải là những gì mà Giăng đang dạy dỗ.

Chúng ta biết là, khi Giăng viết rằng những người tin Chúa thì không tiếp tục phạm tội, ông không có ý nói đến việc hoàn toàn vô tội bởi vì dựa theo những gì mà ông viết ở chỗ khác cũng cùng trong bức thư này. Giăng nói đối với những người tin, “Nếu chúng ta nói rằng chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình và lẽ thật không ở trong chúng ta” (1 Giăng 1:8). Vì vậy, tất cả chúng ta đều là những con người tội lỗi, và chúng ta tiếp tục chiến đấu với tội lỗi ngay cả sau khi chúng ta đã được cứu. Chúng ta sẽ không bao giờ biết được việc hoàn toàn không còn tội lỗi nữa cho đến khi chúng ta được ở với Chúa trong sự vinh hiển: “Khi nào Đấng Christ hiện ra, chúng ta sẽ nên giống như Ngài” (1 Giăng 3:2).

Nếu Giăng không có ý nói đến việc hoàn toàn vô tội, thì việc ông muốn nói rằng những người tin Chúa thì không tiếp tục phạm tội có nghĩa là gì? Rất đơn giản, ông chỉ muốn nói rằng những người tin Chúa sẽ không tiếp tục hành động theo cách sống tội lỗi nữa. Sẽ có sự khác nhau giữa đời sống cũ không có Đấng Christ và đời sống mới ở trong Đấng Christ. Người trộm cắp là người được mô tả bởi sự trộm cắp của mình thì không còn là người trộm cắp nữa; anh ta đã có được một đời sống khác. Người ngoại tình là người được mô tả bởi sự vô đạo đức của mình thì không còn là người ngoại tình nữa; lối sống của người ấy đã được thay đổi. Con cái của Đức Chúa Trời là những người đã từng trộm cắp có thể vẫn còn tranh chiến với sự tham lam, nhưng họ không còn sống theo kiểu trộm cắp nữa. Con cái của Đức Chúa Trời là những người ngoại tình trước đây có thể vẫn còn tranh chiến với sự ham muốn, nhưng họ đã được giải thoát khỏi đời sống cũ vô đạo đức rồi. “Phàm những ai có hy vọng này nơi [Đấng Christ] thì phải nên thanh sạch, như Ngài là thanh sạch” (1 Giăng 3:3).

Ý của Giăng được bản Kinh Thánh Amplified dịch một cách rõ ràng là:

“Không ai ở trong Ngài [là người vẫn hiệp một trong mối thông công với Ngài] mà lại có [chủ ý, cố tình, và thói quen] hành động tội lỗi. Không ai có thói quen phạm tội mà từng được thấy Ngài hay biết Ngài” (1 Giăng 3:6, AMP)“Chúng ta biết [với sự tin chắc] rằng hễ ai được sanh ra bởi Đức Chúa Trời thì không có thói quen phạm tội; nhưng Đấng (Đức Chúa Jesus) được sanh ra bởi Đức Chúa Trời gìn giữ và bảo vệ người ấy [cách cẩn thận], và ma quỉ không đụng đến người ấy được” (1 Giăng 5:18, AMP)

Từ thói quen là từ khóa. Người tin Chúa sẽ chiến đấu với tội lỗi và có những lúc nhượng bộ. Nhưng sự nhượng bộ tội lỗi không còn là quy chuẩn. Khi chúng ta được lớn lên trong ân điển và trong sự thông biết Chúa (xem 2 Phi-e-rơ 3:18), chúng ta được nên thánh. Khi chúng ta đã được dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh, chúng ta sẽ càng ngày càng bước đi trong sự vâng theo Lời của Đức Chúa Trời.

Nếu một người tuyên bố mình là Cơ-đốc nhân nhưng lại sống trong sự không tuân theo Lời của Đức Chúa Trời, thì người đó cho thế gian thấy là mình không được cứu. Không ai biết Đức Chúa Trời lại cứ tiếp tục sống trong tội lỗi cố ý. Mặc dầu có ai nói thế nào đi nữa nhưng vì sự tiếp tục phạm tội không thích hợp với đời sống mới trong Đấng Christ, nên việc sống trong sự không ăn năn đối với tội đồng tính luyến ái, thờ hình tượng, tham lam, hoặc lừa dối là bằng chứng cho thấy hành động đổi mới của Đức Thánh Linh chưa được diễn ra trong tấm lòng của người ấy (Khải huyền 22:8; so sánh với Cô-rin-tô 6:9-11).

Giăng đưa ra lý do tại sao người tin Chúa không tiếp tục phạm tội: “Ai do Đức Chúa Trời sanh ra thì không còn khuynh hướng phạm tội, bởi vì mầm sống của Đức Chúa Trời ở trong người ấy, người ấy không thể phạm tội vì đã được sanh ra bởi Đức Chúa Trời” (1 Giăng 3:9). Cơ-đốc nhân thật sẽ không có “chủ ý, cố tình, thói quen” phạm tội (Rô-ma 6:1-2). Chỉ vì nó không có ở trong “DNA thuộc linh” của họ (Giăng 10:27; 2 Cô-rin-tô 5:17-18).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Những người tin Chúa thì không tiếp tục phạm tội (1 Giăng 3:6; 5:18) có nghĩa là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries