settings icon
share icon
Câu hỏi

Thực lòng theo Đấng Christ có nghĩa là gì?

Trả lời


Trong các sách phúc âm (Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca và Giăng), mạng lịnh của Đức Chúa Giê-xu "theo Ta" xuất hiện nhiều lần (Ví dụ: Ma-thi-ơ 8:22, 9:9; Mác 2:14; Lu-ca 5:27; Giăng 1:43). Trong nhiều trường hợp, Đức Chúa Giê-xu kêu gọi mười hai người đã trở thành các môn đồ của Ngài (Ma-thi-ơ 10:3-4). Nhưng trong nhiều lần khác, Ngài cũng đang kêu gọi bất kỳ người nào muốn những gì Ngài muốn ban cho họ (Giăng 3:16; Mác 8:34).

Trong Ma-thi-ơ 10:34-39, Đức Chúa Giê-xu tuyên bố rõ ràng theo Ngài có nghĩa là gì. Ngài phán: "Chớ tưởng Ta đến để đem sự bình an cho thế gian, Ta đến không phải ban sự bình an, mà là gươm giáo. Vì Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, dâu với bà gia, và người ta sẽ có kẻ thù nghịch là người nhà mình. Ai yêu cha mẹ hơn Ta thì không đáng cho Ta, ai yêu con trai hay là con gái hơn Ta thì cũng không đáng cho Ta, ai không vác cây thập tự mình mà theo Ta, thì cũng chẳng đáng cho Ta. Ai gìn giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ Ta mất sự sống mình, thì sẽ tìm lại được".

Đức Chúa Giê-xu mang "gươm giáo" và khiến các thành viên trong gia đình chống nghịch với nhau có vẻ như một chút khắc nghiệt theo sau những từ "ai tin Ngài sẽ không bị hư mất" (Giăng 3:16). Nhưng Đức Chúa Giê-xu không bao giờ làm dịu bớt sự thật, và sự thật là việc theo Ngài sẽ dẫn đến những chọn lựa khó khăn. Đôi khi việc quay trở lại có vẻ như rất hấp dẫn. Lúc Chúa Giê-xu dạy dỗ về các Phước Lành (Ma-thi-ơ 5:3:11), về thập tự giá sẽ đến, nhiều người vốn theo Ngài đã bỏ đi (Giăng 6:66) . Thậm chí các môn đồ đã quyết định rằng việc theo Chúa Giê-xu là quá khó trong đêm Ngài bị bắt, từng người đã bỏ rơi Ngài (Ma-thi-ơ 26:56; Mác 14:50). Trong đêm đó, việc theo Chúa có nghĩa là có khả năng sẽ bị bắt và bị tử hình. Quá nguy hiểm cho mạng sống của mình, ba lần Phi-e-rơ đã chối rằng ông chẳng hề biết Chúa Giê-xu (Ma-thi-ơ 26:69-75).

Thực lòng theo Đấng Christ có nghĩa là Ngài trở thành mọi thứ cho chúng ta. Mỗi người đi theo một thứ gì đó: bạn bè, văn hóa phổ biến, gia đình, những ước muốn ích kỷ, hay Đức Chúa Trời. Trong một thời điểm, chúng ta chỉ có thể theo một thứ (Ma-thi-ơ 6:24). Đức Chúa Trời tuyên bố rằng trước mặt Ngài, chúng ta không được có thần nào khác (Xuất 20:3; Phục truyền 5:7; Mác 12:30). Thực lòng theo Đấng Christ có nghĩa chúng ta không được theo bất kỳ thứ gì khác. Đức Chúa Giê-xu phán trong Lu-ca 9:23, "Nếu ai muốn làm môn đồ Ta phải bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo Ta". Không hề có chuyện như "môn đồ nửa đường". Như các môn đồ đã chứng minh, không một ai có thể theo Đấng Christ bởi sức mạnh của ý riêng mình. Người Pha-ri-si là thí dụ tốt cho những người nỗ lực vâng lời Đức Chúa Trời bằng sức riêng mình. Sự nỗ lực cá nhân của họ chỉ dẫn đến sự kiêu căng và dị hợm đối với toàn bộ mục đích của luật pháp của Đức Chúa Trời (Lu-ca 11:39; Ma-thi-ơ 23:24).

Đức Chúa Giê-xu đã ban cho các môn đồ của Ngài bí quyết để trung tín theo Ngài, nhưng lúc đó họ đã không nhận thức được. Ngài nói, "Thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi (Giăng 6:63). Và "Chính vì cớ đó mà Ta đã nói cùng các ngươi rằng nếu Cha chẳng ban cho, thì chẳng có ai đến cùng Ta được" (câu 65). Các môn đồ đã đồng đi với Chúa trong ba năm, học biết, quan sát, và tham gia vào những phép lạ của Ngài. Tuy nhiên, ngay cả họ đã không thể trung tín theo Ngài bằng sức riêng của họ. Họ cần một Đấng Yên Ủi.

Nhiều lần Đức Chúa Giê-xu đã hứa rằng, lúc Ngài thăng thiên về cùng Cha, Ngài sẽ sai một "Đấng Yên ủi" đến với họ là Đức Thánh Linh (Giăng 14:26; 15:26). Thực vậy, Ngài nói với họ rằng Ngài đi là tốt cho họ, để rồi Đức Thánh Linh sẽ đến (Giăng 16:7). Đức Thánh Linh ngự trong lòng của mỗi người tin Chúa (Ga-la-ti 2:20; Rô-ma 8:16; Hê-bơ-rơ 13:5; Ma-thi-ơ 28:20). Đức Chúa Giê-xu đã cảnh báo những người theo Ngài rằng, họ không được bắt đầu làm chứng về Ngài "cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao" (Lu-ca 24:49; Công vụ 1:4). Khi Đức Thánh Linh đến trên những tín đồ đầu tiên trong ngày Lễ Ngũ Tuần, thình lình họ nhận được tất cả năng quyền mà họ cần để đi theo Đấng Christ, thậm chí cho đến chết, nếu cần thiết (Công vụ 2:1-4; 4:31; 7:59-60).

Theo Chúa Giê-xu có nghĩa là phấn đấu để giống như Ngài. Ngài luôn luôn vâng lời Cha, đó là những gì chúng ta phấn đấu thực hiện (Giăng 8:29; 15:10). Thực lòng theo Đấng Christ có nghĩa là tôn Ngài làm Chủ. Đó là những gì có nghĩa là lập Chúa Giê-xu là Chúa của đời sống chúng ta (Rô-ma 10:9; I Cô-rinh-tô 12:3; II Cô-rinh-tô 4:5). Mỗi quyết định và mỗi ước mơ đều phải được thanh lọc qua Lời của Ngài với mục đích tôn vinh hiển Ngài trong mọi sự (I Cô-rinh-tô 10:31). Chúng ta không được cứu bởi những điều chúng ta làm cho Đấng Christ (Ê-phê-sô 2:8-9), nhưng bởi những gì Ngài đã làm cho chúng ta. Bởi ân điển của Ngài, chúng ta muốn làm vui lòng Ngài trong mọi sự. Tất cả những điều này sẽ thành tựu khi chúng ta để cho Đức Thánh Linh hoàn toàn kiểm soát mọi lĩnh vực trong đời sống của chúng ta (Ê-phê-sô 5:18). Ngài giải thích Kinh Thánh (I Cô-rinh-tô 2:14), ban cho chúng ta các ân tứ thánh linh (I Cô-rinh-tô 12:4-11), an ủi chúng ta (Giăng 14:16), và dẫn dắt chúng ta (Ê-xê-chi-ên 36:27; Giăng 14:26; Rô-ma 8:14). Để theo Đấng Christ có nghĩa là chúng ta phải áp dụng những lẽ thật mà chúng ta học được từ Lời của Ngài và sống như thể Chúa Giê-xu bước đi bên mình.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Thực lòng theo Đấng Christ có nghĩa là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries