settings icon
share icon
Câu hỏi

Thần học Tân Ước là gì?

Trả lời


Thần học Tân Ước là nghiên cứu về những gì Chúa đã mặc khải về chính Ngài trong Tân Ước. Hệ thống thần học Tân Ước lấy những lẽ thật khác nhau mà các sách Tân Ước dạy chúng ta về Chúa và trình bày chúng một cách có tổ chức. Tân Ước tiết lộ sự xuất hiện của Đấng Mê-si-a được tiên đoán trong Cựu Ước (Ê-sai 9:6-7), sự từ chối Đấng Mê-si-a bởi dân Y-sơ-ra-ên (Ê-sai 53:2-3; Ma-thi-ơ 12:24; Giăng 1:11; 11:53), sự hoàn thành của Luật pháp (Ma-thi-ơ 5:17; Rô-ma 8:4; 10:4), sự ra đời của Hội Thánh Tân Ước (thân thể của Đấng Christ, Ma-thi-ơ 16:18; Công vu 2:1-4; 11:15), thời đại của Hội Thánh (Ma-thi-ơ 21:43; Rô-ma 11:25), phúc âm của Chúa Giê-xu Christ (Mác 1:1, 15) và những chỉ dẫn cho những người tin vào Chúa Giê-xu Christ (2 Ti-mô-thê 3:16-17).

Cụm từ giao ước mới (hoặc tân ước) đã được Đấng Christ nói trong Tiệc Thánh (Lu-ca 22:20). Phao-lô trích dẫn giao ước mới là nền tảng của chức vụ mà ông được kêu gọi (II Cô-rinh-tô 3:6). Cựu Ước là ghi chép về sự kêu gọi và lịch sử của quốc gia Do Thái, và nó chứa đựng Luật Môi-se, Giao ước cũ mà Y-sơ-ra-ên bị ràng buộc trong nhiều năm. Tân Ước liên quan đến lịch sử và việc áp dụng sự cứu chuộc của Đấng Christ từ Luật pháp (Ga-la-ti 4:4-5), một sự cứu chuộc mà Ngài đã chu cấp qua sự chết của Ngài trên thập tự giá (Ê-phê-sô 1:7). Là Giao ước mới, nó thay thế Giao ước cũ (Hê-bơ-rơ 8:6,13).

Thần học là nghiên cứu về các giáo lý của Kinh Thánh, theo sự mặc khải tăng dần mà Chúa đã tạo ra cho con người từ đầu đến cuối sách Khải Huyền. Thần học Tân Ước chủ yếu liên quan đến việc nghiên cứu về Cơ Đốc học (Đấng Christ học), Hội Thánh học và thuyết cứu chuộc. Thêm vào đó, nó làm tăng sự hiểu biết của chúng ta về lai thế học, Thánh Linh học, thiên sứ học, tội khiên học (nghiên cứu giáo lý về tội lỗi) và các lĩnh vực khác của giáo lý.

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Thần học Tân Ước là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries