settings icon
share icon
Câu hỏi

Sanh khí là gì?

Trả lời


Cực điểm trong công việc sáng tạo của Đức Chúa Trời là sự sáng tạo lạ thường về loài người. "Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một loài sanh linh" (Sáng thế ký 2:7). Đấng Tạo Hóa tối cao của trời và đất đã làm hai điều trong việc sáng tạo nên loài người. Trước hết, Ngài nắn con người từ bụi của đất, và thứ hai, Ngài truyền chính sanh khí của Ngài vào lỗ mũi của A-đam. Điều này phân biệt loài người với tất cả những tạo vật khác của Đức Chúa Trời.

Phân đoạn này chứa ba sự kiện quan trọng về sự sáng tạo loài người. Đầu tiên đó là Đức Chúa Trời và chỉ có chính Đức Chúa Trời đã tạo nên con người. Con người không phải tiến hóa từ tạo vật khác. Những sự ảnh hưởng phi nhân tính không hình thành nên con người. Tất cả các tế bào, DNA, nguyên tử, phân tử, hy-đrô, pro-ton, nơ-tron, hay những electron đều không tạo nên con người. Tất cả chỉ là những vật chất tạo nên cơ thể vật lý của con người. Chính Đức Chúa Trời đã nắn nên con người. Đức Chúa Trời tạo nên những vật chất, và kế đó Ngài dùng những vật chất đó để tạo nên con người.

Từ "nắn" là một từ dịch từ tiếng Hê-bơ-rơ "yatsar", có nghĩa là "đúc, tạo hình hay nặn". Nó làm hiện lên hình ảnh của một người thợ gốm có trí tuệ và khả năng để nắn nên tác phẩm của mình. Đức Chúa Trời là Thợ Gốm Vĩ Đại, Đấng có hình ảnh của con người trong tư duy của Ngài và là Đấng có năng quyền và trí tuệ để đem hình ảnh đó vào đời sống. Đức Chúa Trời là Đấng toàn tri (biết tất cả mọi điều) và toàn năng (làm được tất cả mọi điều) để làm cách chính xác những gì Ngài muốn.

Thứ hai, Chúa hà sanh khí của Ngài vào con người. Con người không chỉ là "bụi đất" hay vật chất vật lý. Con người có tâm linh. Chúng ta có thể hình dung theo cách này: cơ thể của A-đam vừa được Đức Chúa Trời nắn nên từ bụi đất – một cơ thể người không có sự sống nằm trên đất. Sau đó Đức Chúa Trời cúi người và "hà" sanh khí của Ngài vào trong lỗ mũi của A-đam; Đức Chúa Trời là Nguồn của sự sống, và Ngài trực tiếp đặt để sự sống trong con người. Hơi sống này được tìm thấy một lần nữa trong Giăng 20:22, khi Chúa Jesus truyền sự sống mới cho các môn đồ của Ngài.

Thứ ba, Sáng thế ký 2:7 nói cho chúng ta biết rằng con người trở nên một loài sống có linh hồn. Từ "linh hồn" trong tiếng Hê-bơ-rơ là "nephesh", có nghĩa là "một thực thể có ý thức, nhận thức, hơi thở và đầy sinh khí". Con người đã không trở thành một loài sanh linh cho đến khi Đức Chúa Trời hà sinh khí vào trong con người. Là một loài có thể chất, sinh khí, lý trí và tâm linh, con người là duy nhất giữa tất cả những loài sống trên trái đất.

Vì vậy, sanh khí của Đức Chúa Trời là gì? Đó là sự sống và năng quyền của Đức Chúa Trời được ban cho loài người để làm cho con người sống. Từ Hê-bơ-rơ "linh" là "ruach", có nghĩa là "gió, hơi thở, không khí, linh". Sự sống của Đức Chúa Trời cứ liên tục; phần phi vật chất của con người được thiết kế để sống đời đời. Câu hỏi duy nhất là chúng ta sẽ sống ở đâu?

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Sanh khí là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries