settings icon
share icon
Câu hỏi

Một trưởng lão trong Hội thánh có những nhiệm vụ nào?

Trả lời


Kinh Thánh nêu ra ít nhất năm nhiệm vụ và nghĩa vụ của một trưởng lão:

1) Những trưởng lão giúp đỡ để giải quyết những tranh chấp trong hội thánh. “Trong khi Phao-lô và Ba-na-ba ở An-ti-ốt xứ Sy-ri, một số người từ xứ Giu-đê đến và bắt đầu giảng dạy cho các Cơ Đốc nhân rằng ‘nếu các ngươi chẳng chịu phép cắt bì theo luật Môi-se, thì không thể được cứu rỗi.’ Nhân đó, có sự khác ý và cuộc cãi lẽ dữ dội giữa Phao-lô và Ba-na-ba với mấy người đó, người ta nhất định Phao-lô và Ba-na-ba với mấy người trong bọn kia đi lên thành Giê-ru-sa-lem, đến cùng các sứ đồ và trưởng lão đặng hỏi về việc này” (Công vụ 15:1-2). Câu hỏi được nêu ra và có sự tranh cãi dữ dội, sau đó sự việc đươc đưa ra cho các sứ đồ và trưởng lão để quyết định. Phân đoạn Kinh Thánh này dạy rằng các trưởng lão là những người đưa ra quyết định.

2) Họ cầu nguyện cho người đau ốm. “Trong anh em có ai đau ốm chăng? Hãy mời các trưởng lão Hội thánh đến, sau khi nhân danh Chúa xức dầu cho người bịnh đoạn, thì các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người” (Gia-cơ 5:14). Một trưởng lão đáp ứng những tiêu chuẩn trong Kinh Thánh có một đời sống tin kính, và “người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều” (Gia-cơ 5:16). Một trong những điều cần thiết của lời cầu nguyện đó là cầu xin Ý Cha được nên (Ma-thi-ơ 6:10; 26:39) và các trưởng lão được mong đợi để thực hiện điều này.

3) Họ chăm sóc hội thánh với một tinh thần khiêm nhường “Tôi gởi lời khuyên nhủ nầy cho các bậc trưởng lão trong anh em, tôi đây cũng là trưởng lão như họ, là người chứng kiến sự đau đớn của Đấng Christ,và cũng có phần về sự vinh hiển sẽ hiện ra: hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em; làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng, chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm, không dung quyền uy cai trị những người đượ giao cho mình, nhưng làm gương tốt cho cả bầy. Khi Đấng làm đầu các kẻ chăn chiên hiện ra, anh em sẽ được mão triều thiên vinh hiển, chẳng hề tàn héo.” (1 Phi-e-rơ 5:1-4). Các trưởng lão là những người lãnh đạo được Đức Chúa Trời thiết lập, được chăn bầy Đức Chúa Trời giao phó. Họ không lãnh đạo vì lợi ích tài chính nhưng vì mong ước phục vụ và chăm sóc bầy.

4) Họ dẫn dắt đời sống thuộc linh của dân sự. “Hãy vâng lời kẻ dắt dẫn anh em và chịu phục các người ấy,--- bởi các người ấy tỉnh thức về linh hồn anh em, dường như phải khai trình,--- hầu cho các người ấy lấy lòng vui mừng mà làm xong chức vụ mình, không phàn nàn chi, vì ấy chẳng ích lợi gì cho anh em.” (Hê-bơ-rơ 13:17, so sánh 1 Tê-sa 5:12). Câu này không nêu cụ thể danh từ “các trưởng lão”, nhưng bối cảnh nói về lãnh đạo Hội thánh. Họ có trách nhiệm giải trình đời sống thuộc linh của hội thánh.

5) Họ dành thời gian để cầu nguyện và giảng dạy Lời Chúa. “Mười hai sứ đồ bèn gọi hết thảy môn đồ nhóm lại, mà nói rằng: Bỏ sự dạy đạo Đức Chúa Trời mà giúp việc bàn tiệc thật chẳng xứng hợp. Vậy anh em hãy chọn trong bọn mình bảy người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc nầy cho. Còn chúng ta sẽ cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo.” (Công vụ 6:2-4). Điều này dành cho các sứ đồ, nhưng chúng ta có thể xem trong 1 Phi-e-rơ 5:1 rằng Phi-e-rơ vừa là một sứ đồ và là một trưởng lão. Câu ngày cũng chỉ cho chúng ta thấy sự khác biệt giữa nhiệm vụ của một trưởng lão và một chấp sự.

Tóm lại là, các trưởng lão nên là các sứ giả hòa bình, các chiến sĩ cầu nguyện, các giáo viên và các nhà lãnh đạo làm gương, và những người đưa ra quyết định. Họ là những người lãnh đạo của hội thánh. Đó là một địa vị được tìm kiếm nhưng không nhẹ nhàng – hãy đọc lời cảnh báo này: “Hỡi anh em, trong vòng anh em chớ có nhiều người tự lập làm thầy, vì biết như vậy, mình sẽ phải chịu xét đoán càng nghiêm hơn” (Gia-cơ 3:1).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Một trưởng lão trong Hội thánh có những nhiệm vụ nào?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries