settings icon
share icon
Câu hỏi

Lời cầu nguyện của Gia-bê là gì?

Trả lời


Lời cầu nguyện của Gia-bê được thấy trong ghi chép lịch sử bên trong một gia phổ: “Gia-bê được tôn trọng hơn các anh em của mình, và mẹ người đã đặt tên là Gia-bê, vì nói rằng, “Tôi đã sanh nó trong sự đau đớn”. Gia-bê đã kêu cầu với Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên rằng, “Chớ chi Chúa ban phước cho tôi và mở rộng bờ cõi tôi rộng lớn, nguyện tay Chúa vùa giúp tôi, và giữ tôi khỏi sự dữ, hầu cho tôi khỏi đau đớn”. Và Đức Chúa Trời đã ban cho y theo lời cầu nguyện của ông (1 Sử 4:9-10).

Gia-bê ít được biết đến, ngoài việc ông là dòng dõi của Giu-đa, ông là người được tôn trọng, và mẹ ông đặt tên ông là “Gia-bê” (có nghĩa là “buồn bã” hoặc “kẻ gây ra nỗi buồn”) bởi vì ông đã được sinh ra trong sự đau đớn. Trong lời cầu nguyện của ông, Gia-bê cầu xin Đức Chúa Trời sự bảo vệ và sự phước hạnh. Sử dụng lối chơi chữ, Gia-bê “người của sự buồn rầu” cầu xin Đức Chúa Trời giữ ông khỏi sự đau buồn như tên của ông đã được gọi và được báo trước.

Lời cầu nguyện của Gia-bê chứa đựng lời cầu xin khẩn cấp cho bốn điều: 1) Sự ban phước của Đức Chúa Trời. Gia-bê hiểu rằng Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên là nguồn gốc của mọi phước hạnh, và ông cầu xin Đức Chúa Trời ban ân điển của Ngài. Không nghi ngờ, lời cầu xin này đã dựa cơ sở, ít nhất một phần vào lời Đức Chúa Trời hứa ban phước cho Áp-ra-ham và hậu tự của ông (Sáng 22:17-18; 26:4; 28:14).

2) Mở rộng bờ cõi. Gia-bê cầu nguyện cho sự thành công và thịnh vượng trong mọi nỗ lực của mình, và để đời sống của ông được ghi dấu bằng sự thăng tiến.

3) Sự hiện diện của tay Đức Chúa Trời. Nói cách khác, Gia-bê cầu xin sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời và sức lực của Ngài là bằng chứng hiển nhiên trong cuộc sống hàng ngày của ông.

4) Bảo vệ khỏi sự dữ. Đức Chúa Giê-xu dạy các môn đệ của Ngài cầu nguyện như vầy: “Lạy Cha chúng tôi ở trên trời… xin cứu chúng tôi khỏi điều ác” (Mat 6:9, 13). Gia-bê nhìn lên Đức Chúa Trời một cách tự tin như Đấng bảo vệ mình.

Mục tiêu của Gia-bê trong lời cầu nguyện của ông là được sống tự do khỏi sự buồn rầu, và điều cuối cùng chúng ta thấy về ông đó là Đức Chúa Trời đã nghe và nhậm lời cầu nguyện của ông. Giống như lời cầu nguyện khiêm nhường của Sa-lô-môn xin sự khôn ngoan (2 Vua 3:5-14), lời cầu nguyện thiêng liêng của Gia-bê về sự ban phước đã được trả lời. Kết qủa Gia-bê rất vui mừng vì đã ra khỏi gánh nặng buồn rầu lúc ban đầu của ông. Lời cầu nguyện của Gia-bê đã thắng hơn cái tên của Gia-bê.

Lời cầu nguyện của Gia-bê là tấm gương tốt về cách mà chúng ta nên làm cho sự cầu nguyện là một ưu tiên trong đời sống của mình. Nhưng chúng ta cũng phải luôn luôn nhớ rằng, Đức Chúa Trời hứa chỉ nhậm những lời cầu nguyện nếu thực hiện "theo ý chỉ của Ngài" (Ma-thi-ơ 26:39; 1 Giăng 5:14). Chúng ta nên luôn luôn tìm kiếm Đức Chúa Trời để xin sự giúp đỡ chúng ta trong lúc có nhu cần, và chúng ta có thể dâng những lời cầu xin trực tiếp trước ngôi ơn phước (Hê-bơ-rơ 4:16). Cùng với lời cầu nguyện của An-ne (1 Sa-mu-ên 2:1-10), Giô-na (Giô-na 2:10), Ê-xê-chia (2 Các Vua 19:14-19), Phao-lô (Ê-phê-sô 1:2-14; 1:15-23; 3:14-21)--và dĩ nhiên bài cầu nguyện mẫu của Chúa chúng ta (Ma-thi-ơ 6:9-13)-- lời cầu nguyện của Gia-bên cung cấp một thí dụ tuyệt vời về một người con của Chúa đang đến gần Đấng Tối Cao bằng sự khiêm cung, đầy đức tin, và trông cậy vào sự tốt lành của Đức Chúa Trời.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Lời cầu nguyện của Gia-bê là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries