settings icon
share icon
Câu hỏi

Khoa Học Cơ Đốc là gì?

Trả lời


Khoa Học Cơ Đốc được Mary Baker Eddy (1821-1910) sáng lập, là người tiên phong những ý tưởng mới về tâm linh và sức khỏe. Lấy cảm hứng từ trải nghiệm được chữa lành của chính mình vào năm 1866, bà Eddy dành nhiều năm học Kinh Thánh, cầu nguyện, và nghiên cứu các hình thức chữa bệnh khác nhau. Kết quả là một hệ thống chữa lành mà bà đặt tên là “Khoa Học Cơ Đốc” ra đời vào năm 1879. Trong quyển sách của bà, Science and Health with key to the Scriptures (Khoa Học và Sức Khỏe với chìa khóa dẫn đến Kinh Thánh), mở ra một nền tảng mới để thông hiểu về mối liên hệ giữa lý trí-thể xác-linh hồn. Bà tiến hành thành lập một trường cao đẳng, một Hội thánh, một công ty in ấn, và một tờ báo có uy tín “The Christian Science Monitor.” Bởi vì nó có nhiều điểm tương đồng với các nhóm khác, nhiều người tin rằng Khoa Học Cơ Đốc là tà giao phi Cơ Đốc.

Christian Science teaches that God—Father-Mother of all—is completely good and wholly spiritual and that all God's creation, including the true nature of every person, is the flawless spiritual likeness of the Divine. Since God’s creation is good, evils such as disease, death, and sin cannot be a part of fundamental reality. Rather, these evils are the result of living apart from God. Prayer is a central way to come closer to God and heal human ills. This differs from the Bible, which teaches that man is born in sin inherited from Adam’s fall and that sin separates us from God. Without God’s saving grace through the death of Christ on the cross, we would never be healed of the ultimate sickness—sin.

Khoa Học Cơ Đốc dạy rằng Chúa – Cha –Mẹ của vạn vật – là hoàn toàn tốt lành và mang thể linh trọn vẹn, và tất cả các tạo vật của Chúa, bao gồm bản chất thật sự của mỗi cá nhân, là hình ảnh thuộc linh hoàn mỹ của Đấng Thiên Thượng. Bởi vì tạo vật của Chúa là tốt lành, những sự ác như bệnh tật, sự chết, và tội lỗi không thể là một phần của thực tại cơ bản. Nhưng sự ác này là hậu quả của việc sống tách biệt Chúa. Cầu nguyện là cách trọng tâm để được gần với Chúa và chữa lành bệnh tật. Điều này khác biệt với Kinh Thánh, con người được sinh ra trong tội lỗi do thừa hưởng từ sự sa ngã của Adam và tội lỗi đó cách biệt chúng ta khỏi Chúa. Nếu không phải bởi ơn cứu rỗi của Chúa qua sự chết trên thập giá của Đấng Christ, chúng ta sẽ không được chữa lành căn bệnh tối hậu – tội lỗi.

For most Christian Scientists, spiritual healing is an effective first choice and, as a result, they turn to the power of prayer in lieu of medical treatment. Government authorities have occasionally challenged this approach, especially in circumstances when medical treatment is withheld from minors. However, there is no church policy mandating members' health-care decisions.

Thay vì giảng dạy Chúa Giê-su chữa lành căn bệnh thuộc linh (xem Ê-sai 53:5), các nhà Khoa Học Cơ Đốc xem mục vụ của Chúa Giê-su đối với họ là một hình mẫu về sự chữa lành, họ tin mục vụ đó mô tả rằng sự chữa lành là trọng tâm của sự cứu rỗi. Các nhà Khoa Học Cơ Đốc cầu nguyện để nhận thức hơn về thực tại của Chúa và tình yêu của Chúa hằng ngày để trải nghiệm và giúp người khác trải nghiệm tác động dung hòa, chữa lành của sự thông hiểu đó.

Khoa Học Cơ Đốc không có các hàng giáo phẩm. Thay vào đó, Kinh Thánh và Khoa Học và Sức Khỏe có chức năng như là mục sư và người giảng đạo. Các bài học Kinh Thánh được học hàng này và được đọc lớn tiếng vào Chủ nhật bởi hai thành viên được bầu chọn trong mỗi giáo đoàn địa phương. Các Hội thánh Khoa Học Cơ Đốc cũng có những buổi nhóm làm chứng hàng tuần, tại đó thì các thành viên của giáo đoàn sẽ chia sẽ kinh nghiệm chữa lành và tái sanh.

Of all the “Christian” cults in existence, “Christian Science” is the most inaccurately named. Christian Science is neither Christian or based on science. Christian Science denies all the core truths of what makes a system “Christian.” Christian Science is, in fact, opposed to science and points to mystical new-age spirituality as the path for physical and spiritual healing. Christian Science should be recognized and rejected as the anti-Christian cult that it is.

Trong tất cả các tà giáo “Cơ Đốc” đang tồn tại, “Khoa Học Cơ Đốc” là cái tên sai trật nhất. Khoa Học Cơ Đốc không phải là Cơ Đốc và cũng không dựa trên khoa học. Khoa Học Cơ Đốc từ chối tất cả các chân lý nền tảng để được gọi là hệ thống “Cơ Đốc”. Thực tế, Khoa Học Cơ Đốc đi ngược lại với khoa học và hướng về phong trào tâm linh huyền bí thời đại mới như là con đường để được sự chữa lành về thuộc thể và thuộc linh. Khoa Học Cơ Đốc nên được nhận dạng và được bác bỏ như một tà giáo chống Cơ Đốc đúng với bản chất của nó. EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Khoa Học Cơ Đốc là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries