settings icon
share icon
Câu hỏi

Khi nào sẽ diễn ra Sự Sống Lại?

Trả lời


Kinh thánh cho biết rõ rằng sự sống lại là một thực tế và sự sống này không phải là tất cả những gì nó có. Trong khi cái chết là sự kết thúc của sự sống thân xác, thì nó không phải là kết thúc sự tồn tại của con người. Nhiều người lầm tưởng rằng có một sự phục sinh chung vào cuối thời đại, nhưng Kinh Thánh dạy rằng sẽ không có một sự sống lại, nhưng là một loạt các sự sống lại, một số người nhận sự sống đời đời trên thiên đàng và một số người nhận án phạt đời đời (Đa-ni-ên 12:2, Giăng 5:28-29).

Sự phục sinh lớn đầu tiên là sự phục sinh của Chúa Jêsus Christ. Nó được ghi chép trong bốn sách Phúc Âm (Ma-thi-ơ 28, Mác 16, Lu-ca 24, Giăng 20), được trích dẫn nhiều lần trong sách Công-vụ (Công-vụ 1:22, 2:31, 4: 2, 33, 26:23) và đã được đề cập nhiều lần trong các thư tín gởi cho các hội thánh (Rô-ma 1:4, Phi-líp 3:10, 1 Phi-e-rơ 1:3). Tầm quan trọng phần lớn được tạo nên qua sự phục sinh của Đấng Christ trong 1 Cô-rinh-tô 15:12-34, được chép lại rằng hơn năm trăm người đã nhìn thấy Ngài một lần trong những lần xuất hiện sau sự phục sinh của Ngài. Sự phục sinh của Đấng Christ là "trái đầu mùa" hay là sự đảm bảo cho mỗi Cơ Đốc nhân rằng anh ta cũng sẽ được sống lại. Sự phục sinh của Đấng Christ cũng là nền tảng cho sự chắc chắn của Cơ Đốc Giáo rằng tất cả những người đã chết sẽ được sống lại để đối mặt với sự phán xét công bình qua Cứu Chúa Giêsu Christ (Công-vụ 17:30-31). Sự phục sinh để được sự sống đời đời được mô tả như là "sự phục sinh đầu tiên" (Khải huyền 20:5-6); sự sống lại để chịu sự phán xét và đau đớn được mô tả như là "cái chết thứ hai" (Khải Huyền 20:6, 13-15).

Sự sống lại thứ nhất của Hội Thánh sẽ xảy ra vào thời điểm của sự cất lên. Tất cả những ai đặt niềm tin vào Đức Chúa Jêsus Christ trong thời kỳ Hội Thánh và đã chết trước khi Chúa Jêsus trở lại, sẽ được phục sinh trong sự cất lên. Thời kỳ Hội Thánh được bắt đầu vào ngày Lễ Ngũ Tuần và sẽ kết thúc khi Đấng Christ trở lại để đón những người tin Chúa trở về trời với Ngài (Giăng 14:1-3; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-17). Sứ đồ Phao-lô giải thích rằng không phải tất cả mọi Cơ Đốc nhân sẽ chết, nhưng tất cả sẽ được biến hóa, nghĩa là các thân thể được phục sinh (I Cô-rinh-tô 15:50-58), một số người không trải qua sự chết! Những Cơ Đốc nhân đang sống, và những người đã chết, sẽ được gặp lại Chúa nơi không trung và được ở luôn với Ngài!

Một sự phục sinh lớn khác sẽ xảy ra khi Đấng Christ trở lại thế gian (Sự Trở Lại Lần Hai Của Ngài) vào cuối thời kỳ Đại Nạn. Sau sự cất lên, Đại Nạn là sự kiện tiếp theo sau Thời Kỳ Hội Thánh trong niên đại của Đức Chúa Trời. Đây sẽ là thời kỳ của sự phán xét khủng khiếp đối với thế gian, được mô tả chi tiết trong chương 6-18 của Khải Huyền. Mặc dù mọi tín hữu của thời kỳ Hội Thánh sẽ được cất lên, vẫn có hàng triệu người sẽ bị bỏ lại trên đất để chứng kiến trong thời kỳ này và sẽ đặt niềm tin vào Chúa Giêsu là Đấng Cứu Chuộc của họ. Thật bi thảm, đa số họ sẽ trả giá cho niềm tin của mình trong Chúa Giêsu bằng sự tử đạo của họ (Khải huyền 6:9-11, 7:9-17, 13:7, 15-17, 17:6, 19:1-2). Những người tin Chúa Giêsu chết trong thời kỳ Đại Nạn sẽ được sống lại khi Đấng Christ trở lại và sẽ trị vì với Ngài trong một ngàn năm trong thiên niên kỷ (Khải Huyền 20:4, 6). Những tín hữu trong thời Cựu Ước như Gióp, Nô-ê, Áp-ra-ham, Đa-vít và thậm chí Giăng Báp tít (người bị sát hại trước khi Thời Kỳ Hội Thánh bắt đầu) cũng sẽ được sống lại vào lúc này. Một vài đoạn trong Cựu Ước đề cập đến sự kiện này (Gióp 19:25-27, Ê-sai 26:19, Đa-ni-ên 12:1-2, Ô-sê 13:14). Ê-xê-chi-ên 37:1-14 mô tả chủ yếu việc hồi hương của dân Do Thái bằng cách sử dụng biểu tượng của xác chết đã chết sống trở lại. Nhưng, những ngôn từ đã được sử dụng, không thể loại trừ sự sống lại thân xác của người Do thái đã chết ra khỏi đoạn văn này. Một lần nữa, tất cả các tín hữu trong Đức Chúa Trời (trong thời kỳ Cựu Ước) và tất cả các tín hữu trong Chúa Giêsu (trong thời kỳ Tân Ước) đều tham dự vào sự sống lại lần thứ nhất, một sự sống lại đời đời (Khải huyền 20:4, 6).

Có thể có sự phục sinh khác vào cuối thiên niên kỷ, một trong những điều đó đã được ám chỉ nhưng chưa bao giờ được nêu rõ trong Kinh Thánh. Có thể một số tín đồ sẽ chết với cái chết thân xác trong Thiên niên kỷ. Qua tiên tri Êsai, Đức Chúa Trời đã phán, "Tại đó sẽ không có trẻ con chết non, cũng chẳng có ông già nào chẳng trọn đời mình; vì chết lúc trăm tuổi, còn là chết trẻ, và kẻ có tội lúc trăm tuổi, ấy là bị rủa sả" (Ê-sai 65:20). Mặt khác, cũng có thể cái chết trong Thiên niên kỷ chỉ đến với kẻ bất tuân. Sự biến hóa sẽ được yêu cầu để phù hợp với những tín hữu vào thân thể tự nhiên của họ trong thiên niên kỷ để tồn tại hoàn hảo sự vĩnh cửu muôn đời. Mỗi tín hữu sẽ cần phải có một loại thân thể "phục sinh".

Kinh Thánh cho biết rõ rằng Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt vạn vất, bao gồm cả đất, bởi lửa (2 Phi-e-rơ 3:7-12). Điều này sẽ cần thiết để thanh lọc sự tạo dựng của Đức Chúa Trời với sự xấu xa đặc hữu và sự suy tàn do tội lỗi của con người gây ra. Thay vào đó, Đức Chúa Trời sẽ tạo dựng nên một trời mới và đất mới (2 Phi-e-rơ 3:13, Khải huyền 21:1-4). Nhưng điều gì sẽ xảy ra với những tín đồ sống sót sau Đại Nạn và bước vào Thiên niên kỷ trong thân thể tự nhiên của họ? Và điều gì sẽ xảy ra cho những người sinh ra trong thiên niên kỷ, tin vào Chúa Jêsus, và tiếp tục sống trong thân thể tự nhiên của họ? Phao-lô nói rõ rằng "thịt và máu", mà sự hay hư nát và bị phân rã, không thể kế thừa vương quốc của Đức Chúa Trời (1 Cô-rinh-tô 15:50). Nước vĩnh hằng (nước đời đời) chỉ có thể tồn tại được bởi những ai với hình thể phục sinh, được vinh hiển không còn chết chóc nữa và không thể bị hư hoại (I Cô-rinh-tô 15:35-49). Có lẽ những tín đồ này sẽ được ban cho các hình thể phục sinh mà không phải chết. Chính xác khi điều này xảy ra thì không cần phải giải thích, nhưng theo thần học, nó phải xảy ra ở nơi nào đó trong quá trình chuyển đổi từ trời và đất củ sang đất mới và trời mới (2 Phi-e-rơ 3:13, Khải huyền 21:1-4).

Có một sự phục sinh cuối cùng, rõ ràng cho tất cả những kẻ chết không tin ở mọi lứa tuổi. Chúa Jêsus Christ sẽ đem họ ra khỏi sự chết (Giăng 5:25-29) sau thiên niên kỷ, triều đại của Đấng Christ ngàn năm (Khải huyền 20:5), và sau khi sự hủy diêt thế gian và vạn vật hiện tại (2 Phi-e-rơ 3:7 -12, Khải Huyền 20:11). Đây là sự sống lại được Đa-ni-ên mô tả như là một sự thức dậy "Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì để được sự sống đời đời, kẻ thì để chịu sự xấu hổ nhơ nhuốc đời đời." (Đa-ni-ên 12:2). Nó được Chúa Giêsu mô tả như một "sự sống lại để chịu sự phán xét" (Giăng 5:28-29).

Sứ đồ Giăng nhìn thấy một điều gì đó sẽ xảy ra trong tương lai. Ông đã thấy một "tòa lớn và trắng" (Khải Huyền 20:11). Trời và đất "trốn tránh" khỏi Đấng đang ngồi trên đó. Đây rõ ràng là mô tả về sự tiêu tán bởi lửa của mọi vật, bao gồm vạn vật và chính thế gian này (2 Phi-e-rơ 3:7-12). Tất cả những kẻ vô luân chết sẽ đứng trước ngôi. Điều này có nghĩa là họ đã sống lại sau 1000 năm (Khải huyền 20:5). Họ sẽ có những thân thể có thể cảm nhận được sự đau đớn nhưng sẽ không bao giờ chấm dứt (Mác 9:43-48). Họ sẽ bị phán xét, và sự trừng phạt cho họ sẽ tương xứng với những công việc của họ. Nhưng có một cuốn sách khác mở ra — cuốn sách sự sống của Chiên Con (Phi-líp 4:3; Khải Huyền 3:5; 13:8; 17:8; 20:12; 21:27). Những người có tên không được ghi trong sách của sự sống sẽ bị ném vào "hồ lửa", là "cái chết thứ hai" (Khải huyền 20:11-15). Không có dấu hiệu nào cho bất kỳ kẻ nào xuất hiện trong bản án này rằng tên của họ được tìm thấy trong sách sự sống. Thay vào đó, những người có tên hiển hiện trong sách sự sống nằm trong số những người được ban phước, vì họ đã nhận được sự tha thứ và được phần vào sự sống lại lần thứ nhất, là sự sống lại đời đời (Khải huyền 20:6).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Khi nào sẽ diễn ra Sự Sống Lại?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries