settings icon
share icon
Câu hỏi

Huyết của Đấng Christ có ý nghĩa gì?

Trả lời


Cụm từ “huyết của Đấng Christ” được sử dụng nhiều lần trong Tân Ước và là sự bày tỏ về sự chết tế lễ và công cuộc chuộc lỗi trọn vẹn của Chúa Giê-xu thay cho chúng ta. Những sự ám chỉ đến huyết của Đấng Cứu Rỗi bao gồm thực tại rằng Ngài đúng là đã đổ huyết trên thập tự giá, nhưng đáng nói hơn là Ngài đã đổ huyết và đã chết vì tội nhân. Huyết của Đấng Christ có quyền năng chuộc lỗi cho một số lượng tội lỗi vô hạn bị phạm bởi một lượng người không thể đếm được xuyên suốt nhiều thời kỳ, và tất cả những ai đặt niềm tin vào huyết đó sẽ được cứu.

Thực tại về huyết Đấng Christ là phương tiện chuộc tội có nguồn gốc từ Luật pháp của Môi-se. Mỗi năm một lần, thầy tế lễ tiến hành dâng huyết của những con sinh tế trên bàn thờ của đền thờ vì tội lỗi của dân chúng. “Theo Kinh Luật, hầu hết mọi vật đều được tẩy thanh bằng huyết, vì không đổ huyết thì không có sự tha tội” (Hê-bơ-rơ 9:22). Nhưng sự dâng huyết này bị giới hạn hiệu lực, và đó là lý do vì sao phải dâng hết lần này đến lần khác. Đây là một sự báo hiệu về sự hy sinh “một lần đủ cả” mà Chúa Giê-xu đã dâng trên thập tự giá (Hê-bơ-rơ 7:27). Khi sự hy sinh này được tiến hành, thì không còn cần huyết của những con bò đực hay con dê nữa.

Huyết của Đấng Christ là nền tảng của Giao Ước Mới. Vào đêm trước khi Ngài bị treo trên thập giá, Chúa Giê-xu đã nâng chén rượu cùng với các môn đồ của Ngài và nói rằng, “Chén này là giao ước mới trong huyết Ta chịu đổ ra vì các con” (Lu-ca 22:20). Sự rót rượu vào trong chén biểu tượng cho huyết của Đấng Christ sẽ bị đổ ra cho tất cả những ai tin vào Ngài. Khi Ngài đổ huyết Ngài trên thập tự giá, Chúa Giê-xu đã hủy bỏ luật lệ của Giao Ước Cũ là sự dâng hiến liên tục những con sinh tế. Huyết của chúng không đủ để bao phủ tội lỗi của con người, ngoại trừ một nền tảng tạm thời, bởi vì tội lỗi chống lại một Đức Chúa Trời thánh khiết và vô hạn đòi hỏi phải có một sự hy sinh thánh khiết và vô hạn. “Nhưng các tế lễ đó hằng năm nhắc nhở về tội lỗi, vì không thể nào dùng huyết bò đực và dê đực mà cất bỏ tội lỗi được (Hê-bơ-rơ 10:3,4). Mặc dù huyết của những con bò đực và dê là một “sự nhắc nhở” về tội lỗi, nhưng “huyết quý báu của Đấng Christ, chiên con không tì vít (I Phi-e-rơ 1:19), đã trả hết tất cả mọi nợ tội mà chính chúng ta đã nợ Đức Chúa Trời, và chúng ta không cần sự hy sinh thêm nữa cho tội lỗi. Chúa Giê-xu nói, “Mọi sự đã trọn” khi Ngài đang hấp hối, và Ngài chỉ muốn nói rằng – toàn bộ công cuộc cứu chuộc đã được hoàn tất mãi mãi, “được sự chuộc tội đời đời” cho chúng ta (Hê-bơ-rơ 9:12).

Huyết của Đấng Christ không chỉ cứu chuộc tội nhân khỏi tội lỗi và hình phạt đời đời, mà “huyết Chúa Cứu Thế thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những công việc chết để phụng vụ Đức Chúa Trời hằng sống” (Hê-bơ-rơ 9:14). Điều này có nghĩa là bây giờ chúng ta không bị ràng buộc bởi sự dâng những của tế lễ “vô ích” để có được sự cứu rỗi, mà chúng ta còn tự do khỏi những công việc vô dụng và không hiệu quả của xác thịt để làm vui lòng Chúa. Bởi vì huyết của Đấng Christ đã cứu chuộc chúng ta, bây giờ chúng ta là những tạo vật mới trong Đấng Christ (II Cô-rinh-tô 5:17), và bởi huyết của Ngài chúng ta được tự do khỏi tội lỗi để phục sự Đức Chúa Trời hằng sống, để làm vinh hiển danh Ngài, và làm vui lòng Ngài đời đời.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Huyết của Đấng Christ có ý nghĩa gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries