settings icon
share icon
Câu hỏi

Giao ước mới là gì?

Trả lời


Giao ước mới (hay Tân Ước) là lời hứa mà Đức Chúa Trời lập ra với nhân loại rằng Ngài sẽ tha thứ tội lỗi và phục hồi mối tương giao với những người mà trái tim họ hướng về Ngài. Đấng Giê-su Christ là Đấng Trung Gian (Ga-la-ti 3:19, RVV11) của giao ước mới, và sự chết của Ngài trên thập tự giá là nền tảng của lời hứa (Lu-ca 22:20). Giao ước mới được dự đoán trong khi giao ước cũ vẫn còn hiệu lực – Những nhà tiên tri như Môi-se, Giê-rê-mi và Ê-xê-chi-ên đều ám chỉ đến giao ước mới.

Giao ước cũ mà Đức Chúa Trời đã thiết lập với Dân của Ngài đòi hỏi phải tuyệt đối tuân theo luật pháp Môi-se. Bởi vì tiền công của tội lỗi là sự chết (Rô-ma 6:23, RVV11), Luật pháp yêu cầu rằng Dân Y-sơ-ra-ên phải thực hiện dâng các tế lễ hàng ngày để chuộc lại tội lỗi. Nhưng thông qua Môi-se, Đức Chúa Trời đã thiết lập giao ước cũ, và cũng đoán trước giao ước mới. Một trong những bài giảng cuối cùng của Môi-se đối với Dân Y-sơ-ra-ên, Môi-se mong chờ đến một thời gian mà Dân Y-sơ-ra-ên sẽ được ban cho "tấm lòng để biết" (Phục Truyền Luật Lệ Ký 29:4, RVV11).

Môi-se dự đoán rằng dân Y-sơ-ra-ên sẽ thất bại trong việc giữ giao ước cũ (Phục Truyền Luật Lệ Ký 29:22-28), nhưng sau đó Môi-se thấy thời gian của sự phục hồi (Phục Truyền Luật Lệ Ký 30:1-5). Vào thời điểm đó, Môi-se nói rằng "Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ cắt bì tấm lòng anh em và tấm lòng của dòng dõi anh em để anh em hết lòng, hết linh hồn kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình và nhờ đó mà anh em được sống (Phục Truyền Luật Lệ Ký 30: 6, RVV11). Giao ước mới liên quan đến một sự thay đổi hoàn toàn của tấm lòng để Dân Đức Chúa Trời làm hài lòng Ngài một cách tự nhiên.

Nhà tiên tri Giê-rê-mi cũng đã dự đoán giao ước mới. "'Ngày đến', Đấng Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán, 'khi Ta sẽ lập ra một giao ước mới với Dân Y-sơ-ra-ên và Giu-đa…Nhưng đây là giao ước mới mà Ta sẽ lập với Dân Y-sơ-ra-ên vào ngày đó', Đấng Giê-hô-va Đức Chúa Trời nói. 'Ta sẽ đặt luật pháp Ta vào lòng dạ chúng, và Ta sẽ khắc ghi lên tâm khảm chúng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của chúng, và chúng sẽ làm Dân Ta'" (Giê-rê-mi 31:31, 33, RVV11). Đấng Giê-su Christ đã đến để thực hiện luật pháp của Môi-se (Ma-thi-ơ 5:17) và thiết lập một giao ước mới giữa Đức Chúa Trời và Dân Ngài. Giao ước cũ được viết ra trên đá, nhưng giao ước mới được khắc ghi trong tấm lòng chúng Ta. Để bước vào giao ước chỉ có thể được thực hiện bởi đức tin với Đấng Christ, Đấng mà đã đổ máu mình để cất tội lỗi của thế gian đi (Giăng 1:29). Lu-ca 22:20 liên hệ đến việc Chúa Giê-su đã làm như thế nào, tại bữa ăn tối cuối cùng, lấy chén và phán "chén này là giao ước mới trong huyết Ta vì các con mà đổ ra"

Giao ước mới cũng được đề cập trong Ê-xê-chi-ên 36:26-27 (RVV11): "Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi và đặt Thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi xác thịt các ngươi và ban cho các người lòng bằng thịt. Và Ta sẽ đặt Thần Ta trong các người và khiến các ngươi noi theo luật lệ Ta, thì các ngươi sẽ giữ mệnh lệnh Ta và làm theo". Ê-xê-chi-ên liệt kê một số khía cạnh của giao ước mới ở đây: Một tấm lòng mới, Một thần mới, thánh linh của Đức Chúa Trời ngự trị và sự thánh thiện. Luật pháp Môi-se không thể cung cấp những điều này (Rô-ma 3:20; 7:5-11).

Giao ước mới ban đầu được ban cho Dân Y-sơ-ra-ên và bao gồm lời hứa về kết quả, phước lành và một cuộc sống bình an ở vùng đất hứa. Trong Ê-xê-chi-ên 36:28-30 (RVV11), Đức Chúa Trời phán rằng: "Sau đó, các ngươi sẽ ở trong đất mà Ta đã ban cho tổ phụ các ngươi; các ngươi sẽ làm Dân Ta, và Ta sẽ làm Đức Chúa Trời các ngươi…Ta sẽ gọi lúa mì tốt lên, khiến cho nảy nở thêm nhiều và không đem cơn đói kém đến trên các ngươi. Ta sẽ thêm nhiều trái cây và hoa lợi của đồng ruộng để các ngươi không bị xấu hổ ở giữa các nước vì đói kém". Phục Truyền Luật Lệ Ký 30:1-5 cũng chứa những lời hứa tương tự liên quan đến Dân Y-sơ-ra-ên theo giao ước mới. Sau sự phục sinh của Đấng Christ, Dân Ngoại cũng được đưa vào trong sự phước lành của giao ước mới (Công vụ 10, Ê-phê-sô 2:13-14). Sự ứng nghiệm của giao ước mới sẽ được thấy rõ trong hai nơi: Trên đất, trong suốt Triều Đại (Vương quốc) một ngàn năm cai trị; và trên thiên đường, cho đến đời đời.

Chúng ta không ở dưới Luật pháp mà ở dưới ân điển (Rô-ma 6:14-15, RVV11). Giao ước cũ đã phục vụ mục đích của nó, và nó đã được thay thế bởi "một giao ước tốt hơn" (Hê-bơ-rơ 7:22). "Trên thực tế, Chức vụ Đấng Christ nhận được là cao trọng hơn so với giao ước của họ, vì giao ước mà Ngài là Đấng trung gian vượt trội hơn so với giao ước cũ, bởi giao ước ấy được lập trên lời hứa tốt hơn" (Hê-bơ-rơ 8:6, 8; 9:15)

Theo giao ước mới, chúng ta được ban cho cơ hội để nhận được sự cứu rỗi như một món quà miễn phí (Ê-phê-sô 2:8-9). Trách nhiệm của chúng ta là phải thực hiện đức tin vào Đấng Christ, Đấng đã hoàn thành Luật pháp thay cho chúng ta và chấm dứt các tế lễ để chuộc lại tội lỗi theo Luật pháp thông qua sự hy sinh mạng sống của chính Ngài. Nhờ sống theo Đức Thánh Linh, Đấng mà ở trong tất cả những người có đức tin (Rô-ma 8:9-11), chúng ta chia sẽ sự kế thừa của Đấng Christ và vui hưởng mãi mãi, giữ mối quan hệ liên tục, không gián đoạn với Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 9:15). Xem thêm trong Lu-ca 22:20; 1 Cô-rinh-tô 11:25; 2 Cô-rinh-tô 3:6.

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Giao ước mới là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries