settings icon
share icon
Câu hỏi

Giao ước Đa-vít là gì?

Trả lời


Giao ước Đa-vít đề cập đến lời hứa của Đức Chúa Trời với Đa-vít thông qua nhà tiên tri Na-than và được tìm thấy trong sách 2 Sa-mu-ên 7 và sau đó được tóm tắt trong sách 1 Sử-ký 17:11-14 và 2 Sử-ký 6:16. Đây là một Giao ước vô điều kiện được lập ra giữa Đức Chúa Trời và Đa-vít thông qua lời hứa của Đức Chúa Trời với Đa-vít và dân Y-sơ-ra-ên rằng Đấng Mê-si (Đấng Giê-su Christ) sẽ đến từ dòng dõi của Đa-vít và chi tộc Giu-đa và sẽ thiết lập một vương quốc mà sẽ mãi mãi bền vững. Giao ước Đa-vít là vô điều kiện bởi vì Đức Chúa Trời không đặt bất cứ điều kiện nào của sự vâng lời khi Giao ước ứng nghiệm. Sự chắc chắn của lời hứa được thực hiện chỉ dựa trên lòng trung thành của Đức Chúa Trời và chẳng hề phụ thuộc vào sự vâng lời của Đa-vít và dân Y-sơ-ra-ên.

Giao ước Đa-vít tập trung vào một số lời hứa chính, cái mà được lập ra cho Đa-vít. Đầu tiên, Đức Chúa Trời tái khẳng định lời hứa về vùng đất mà Ngài đã tạo ra trong hai Giao ước đầu tiên với dân Y-sơ-ra-ên (Giao ước Áp-ra-ham và Giao ước Pha-lê-tin). Lời hứa này được thấy rõ trong sách 2 Sa-mu-ên 7:10 (Bản dịch RVV11): "Ta đã chuẩn bị cho dân Y-sơ-ra-ên Ta một chỗ ở, Ta sẽ trồng họ tại đó, và họ sẽ mãi ở trong đất mình, không còn bị quấy nhiễu nữa; những kẻ gian ác sẽ không ức hiếp họ như ngày xưa nữa". Đức Chúa Trời sau đó hứa rằng con trai của Đa-vít sẽ kế vị ông làm Vua của dân Y-sơ-ra-ên và người con trai này (Sa-lô-môn) sẽ xây dựng đền thờ. Lời hứa được thấy trong sách 2 Sa-mu-ên 7:12-13 (Bản dịch RVV11): "Ta sẽ lập dòng dõi kế vị con, là dòng dõi do con sinh ra, và Ta sẽ làm cho vương quốc nó vững bền. Nó sẽ xây cất một đền thờ cho danh Ta".

Nhưng sau đó, lời hứa vẫn tiếp tục và mở rộng: "Ta sẽ làm cho ngôi nước nó vững bền mãi mãi" (2 Sa-mu-ên 7:13, RVV11), và "Triều đại và vương quốc của con được vững bền trước mặt con đời đời, Ngôi con sẽ được vững lập mãi mãi" (2 Sa-mu-ên 7:16, RVV11). Điều đã bắt đầu như là một lời hứa rằng con trai Đa-vít – Sa-lô-môn sẽ được ban phước và xây dựng đền thờ trở thành một điều khác – Lời hứa về một vương quốc đời đời. Một người con trai khác của Đa-vít sẽ cai trị mãi mãi và xây dựng một ngôi nhà vững bền. Đây là một tham chiếu cho Đấng Mê-si, Chúa Giê-su Christ, được gọi là "con cháu Đa-vít" trong Ma-thi-ơ 21:9.

Lời hứa rằng "Nhà Đa-vít, Vương quốc Đa-vít và Ngôi nước Đa-vít sẽ được vững lập mãi mãi" có ý nghĩa quan trọng bởi vì nó cho thấy Đấng Mê-si sẽ đến từ dòng dõi của Đa-vít và rằng Ngài sẽ thiết lập một vương quốc mà Ngài sẽ cai trị. Giao ước được tóm tắt bằng các từ như: "Ngôi nhà", hứa hẹn một triều đại thuộc dòng dõi Đa-vít; "Vương quốc", đề cập đến một dân tộc mà được cai trị bởi một Vua; "Ngôi nước" (Ngôi vị), nhấn mạnh thẩm quyền của sự cai trị của Vua; và "đời đời", nhấn mạnh bản chất lời hứa vĩnh cửu và vô điều kiện với Đa-vít và dân Y-sơ-ra-ên.

Các tài liệu tham khảo khác về Giao ước Đa-vít được tìm thất trong Giê-rê-mi 23:5; 30:9; Ê-sai 9:7; 11:1; Lu-ca 1:32,69; Công vụ 13:34 và Khải Huyền 3:7.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Giao ước Đa-vít là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries