settings icon
share icon
Câu hỏi

Những danh xưng khác nhau của Đức Chúa Trời là gì và ý nghĩa của chúng là gì?

Trả lời


Mỗi một danh xưng của Đức Chúa Trời mô tả một khía cạnh khác nhau trong tính cách nhiều mặt của Ngài. Dưới đây là một trong những danh xưng nổi tiếng của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh:

EL, Ê-LÔ-A: Đức Chúa Trời "sức mạnh, mạnh mẽ, nổi bật " (Sáng-thế-ký 7:1; Ê-sai 9:6) – nguyên gốc, El có nghĩa là "sức mạnh", như trong " Tay cậu có đủ quyền làm hại cháu" (Sáng-thế-ký 31:29). El được kết hợp với những phẩm chất khác, chẳng hạn như tính toàn vẹn (Dân-số-kí 23:19), ghen tị (Phục-truyền Luật-lệ-kí 5:9), và nhân từ (Nê-hê-mi 9:31), nhưng ý tưởng gốc của sức mạnh vẫn còn.

Ê-LÔ-HIM: Đức Chúa Trời "Đấng sáng tạo, Đấng vĩ đại và sức mạnh" (Sáng-thế-ký 17:7, Giê-rê-mi 31:33) - hình thức số nhiều của Eloah, trong đó ẩn chứa các giáo lý về Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Từ câu Kinh Thánh đầu tiên, tính siêu nhiên trong quyền năng của Đức Chúa Trời đã được chứng minh (Elohim) khi Đức Chúa Trời nói thế giới tồn tại (Sáng-thế-ký 1:1)

Ê-SHA-DAI: "Đức Chúa Trời toàn năng", "Đức Chúa Trời vĩ đại của Gia-cốp" (Sáng-thế-ký 49:24; Thi Thiên 132: 2,5) - nói đến sức mạnh vô biên của Đức Chúa Trời vượt trên tất cả.

A-ĐO-NAI: "Chúa" (Sáng-thế-ký 15:2; Các-quan-xét 6:15) - được sử dụng thay cho danh xưng YHWH, được suy nghĩ bởi người Do Thái là danh xưng quá thiêng liêng để được nói ra bởi người tội lỗi. Trong Cựu Ước, YHWH thường được sử dụng nhiều hơn khi nói về Đức Chúa Trời đối với dân Thánh, trong khi đó Adonai được sử dụng nhiều hơn khi nói về Đức Chúa Trời với dân ngoại.

YHWH / YAHWEH / GIÊ-HÔ-VA: "Chúa" (Phục-truyền Luật-lệ-ký 6:4; Đa-ni-ên 9:14) - nói một cách nghiêm ngặt, đây là tên riêng chỉ dành cho Đức Chúa Trời. Trong bản dịch tiếng Anh "CHÚA" (tất cả chữ cái đều được viết hoa) để phân biệt với từ Adonai, "Chúa". Sự mặc khải của danh xưng này được đưa cho Môi-se đầu tiên "Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữa" ( Xuất-ê-díp-tô-kí 3:14 ). Danh xưng này xác định sự sự tồn tại, sự hiện diện . Yahweh là hiện tại, dễ tiếp cận, gần những ai kêu xin Ngài để giải cứu (Thi Thiên 107:13), sự tha thứ (Thi Thiên 25:11) và sự hướng dẫn (Thi Thiên 31:3).

GIÊ-HÔ-VA DI- RÊ: "Chúa Sẽ Cung Cấp" ["Chúa Đấng sắm sẵn"] (Sáng-thế-ký 22:14) – danh xưng này được gợi nhớ bởi Áp-ra-ham khi Đức Chúa Trời sắm sẵn con chiên đực để hy sinh thay cho Y-sác.

GIÊ-HÔ-VA RA-PHA: "Chúa Đấng chữa lành" (Xuất-ê-díp-tô-kí 15:26) - " Ta là Giê-hô-va Đấng chữa lành con" cả thể chất lẫn tâm hồn. Trong thể chất, bằng cách giữ gìn và chữa bệnh, và trong tâm hồn, bởi việc giải cứu tội ác.

GIÊ-HÔ-VA NI-SI: "Giê-hô-va cờ xí" (Xuất-ê-díp-tô-kí 17:15), ở đây cờ xí được hiểu là một nơi tập kết. Danh xưng này dùng để kỉ niệm sự chiến thắng trên dân A-ma-léc nơi sa mạc trong Xuất-ê-díp-tô-kí đoạn 17

GIÊ-HÔ-VA MÊ-KA-ĐÊ-XEM: "Chúa là Đấng Thánh hóa, làm cho nên Thánh" (Lê-vi-ký 20:8 ; Ê-xê-chi-ên 37:28) – Đức Chúa Trời cho biết rõ rằng Ngài một mình, không bởi pháp luật, có thể làm sạch dân Ngài và làm cho họ nên Thánh .

GIÊ-HÔ-VA SA-LAM: "Chúa Đấng ban bình anh" (Các-quan-xét 6:24) - tên được đặt bởi Ghi-đê-ôn nơi bàn thờ ông đã xây dựng sau khi Thiên sứ của Chúa bảo rằng ông sẽ không chết như ông từng nghĩ sau khi nhìn thấy Ngài.

GIÊ-HÔ-VA Ê-LÔ-HIM: "Chúa là Đức Chúa Trời" (Sáng-thế-ký 2:4; Thi Thiên 59:5) - sự kết hợp danh xưng độc nhất của Đức Chúa Trời YHWH và danh xưng chung chung "Chúa", có nghĩa rằng Ngài là Chúa của các Chúa.

GIÊ-HÔ-VA SÍT-KI-NU: "Chúa Đấng công bình của chúng ta" (Giê-rê-mi 33:16) - Như với YHWH - M'Kaddesh, chỉ một mình Đức Chúa Trời là Đấng đem lại sự công bình cho con người, cuối cùng là Con Ngài, Chúa Giê-xu Christ, Đấng đã trở nên tội lỗi vì chúng ta "hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời." ( 2 Cô-rinh-tô 5:21) .

GIÊ-HÔ-VA RÔ-HI: "Chúa Đấng chăn giữ của chúng ta" (Thi Thiên 23:1) - Sau khi David cân nhắc mối quan hệ của mình là một người chăn chiên đối với bầy chiên, ông đã nhận ra rằng đó chính là mối quan hệ của Đức Chúa Trời đã có với ông, và do đó, ông tuyên bố, " Giê-hô-va Rô-hi là Đấng chăn giữ tôi. Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì." (Thi Thiên 23:1) .

GIÊ-HÔ-VA SAM-MA: "Chúa ở đó" (Ê-xê-chi-ên 48:35) – danh xưng này được gắn cho thành Giê-ru-sa-lem và đền thờ ở đó, bày tỏ vinh quang của Chúa (Ê-xê-chi-ên 8-11) đã trở lại (Ê-xê-chi-ên 44:1-4).

GIÊ-HÔ-VA SA-BAO: "Chúa Đức Giê-hô-va vạn quân" (Ê-sai 1:24; Thi Thiên 46:7) – "Hosts" có nghĩa là "một tốp", cả thiên sứ và con người. Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân của cả trời và của mọi dân dưới đất, của người Do Thái và dân ngoại, của người giàu và người nghèo, chủ và nô lệ . Danh xưng này bày tỏ sự uy nghi , quyền lực và thẩm quyền của Đức Chúa Trời và cho thấy rằng Ngài có khả năng để thực hiện những gì Ngài đã quyết định phải làm.

EL Ê-LY-ÔN: "Chí cao" (Phục-truyền Luật-lệ kí 26:19) - bắt nguồn từ tiếng Hê-bơ-rơ nghĩa là "đi lên" hoặc "lên", vì vậy hàm ý là vị trí cao nhất. El Ê-ly-ôn bày tỏ sự tôn cao và ca ngợi tuyệt đối về Đấng Chí Cao.

Ê-ROI: "Chúa Đấng đoái xem" (Sáng-thế-ký 16:13) – danh xưng này được gắn cho Đức Chúa Trời bởi A-ga, một mình và tuyệt vọng trong đồng vắng sau khi bị Sa-ra đuổi ra khỏi (Sáng-thế-ký 16:1-14). Khi A-ga gặp Thiên sứ của Đức Chúa Trời, bà nhận ra bà đã nhìn thấy Đức Chúa Trời chính là thần hiển hiện. Bà cũng nhận ra rằng Êl-roi đã nhìn thấy bà bị nạn và làm chứng rằng Ngài là một Đức Chúa Trời đang sống và đoái xem tất cả.

Ê-Ô-LAM: "Chúa Đấng đời đời" (Thi Thiên 90:1-3) - bản chất của Đức Chúa Trời là không có khởi đầu hay kết thúc, thoát khỏi mọi ràng buộc của thời gian, và Ngài chứa đựng bên trong mình là nguyên nhân của thời gian. "Từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời. "

Ê-GIBHOR: "Đức Chúa Trời Quyền Năng" (Ê-sai 9:5) – danh xưng mô tả Đấng Cứu Thế, Chúa Giê-xu Christ, trong phần tiên tri của tiên tri Ê-sai. Là một chiến binh mạnh mẽ và vĩ đại, Đấng Cứu Thế, Đức Chúa Trời vĩ đại, sẽ thực hiện được sự tàn phá của kẻ thù và cai trị họ bằng một cây gậy sắt. (Khải Huyền 19:15. EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Những danh xưng khác nhau của Đức Chúa Trời là gì và ý nghĩa của chúng là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries