settings icon
share icon
Câu hỏi

Ý nghĩa của đắc thắng trong Đấng Christ (1 Co-rinh-tô 15:57) là như thế nào?

Trả lời


Chương 15 của thư Cô-rinh-tô thứ nhất đang nói về sự sống lại của thân thể. Phân đoạn Kinh Thánh này giảng về những nhân chứng sống về sự sống lại của Chúa Giê-xu (câu 1-11), tầm quan trọng của sự sống lại của Chúa Giê-xu (câu 12-19), nếu Chúa Giê-xu sống lại thì những người tin nhận Ngài cũng sẽ sống lại (câu 20-34), thân thể sống lại sẽ như thế nào (câu 35-49), và sự đắc thắng của Chúa Giê-xu trên sự chết bày tỏ qua sự sống lại của Ngài (câu 50-58).

Chính vì vậy sự đắc thắng mà I Cô-rinh-tô 15:57 nói đến trước hết là sự đắc thắng của Chúa Giê-xu trước sự chết, nhưng vì cốt lõi của sự chết là tội lỗi (câu 56), do đó sự đắc thắng sự chết của Chúa Giê-xu cũng có nghĩa là sự đắc thắng của Ngài trên quyền lực và án phạt của tội lỗi.

Vì những người tin nhận Chúa Giê-xu được liên hiệp với Ngài (Rô-ma 6:5), do đó, nếu Chúa Giê-xu đã đắc thắng án phạt và quyền lực của tội lỗi thì những người tin nhận Chúa Giê-xu cũng đắc thắng án phạt và quyền lực của tội lỗi (Giăng 14:19b).

Sứ Đồ Phao-lô nói trong Rô-ma 8:1 là: "Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ". Mãi mãi sẽ chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những người thuộc về Chúa Giê-xu. Những người tin nhận Chúa Giê-xu sẽ đời đời thoát khỏi án phạt của tội lỗi. Những người tin Chúa Giê-xu có thể chịu sự sửa phạt của Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 12:4-11), nhưng đây là sự sửa phạt yêu thương của Cha dành cho con. Nhưng cho dù chịu sự sửa phạt thì Cơ Đốc nhân sẽ không còn chịu sự đoán phạt đời đời nữa, nghĩa là sự cứu rỗi của họ được chính Chúa Giê-xu bảo đảm đời đời (Giăng 10:27-29), "Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, 39 bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta" (Rô-ma 8:38-39).

Hơn thế nữa, vì những người tin nhận Chúa Giê-xu liên hiệp với Ngài nên họ cũng sẽ nhận lấy quyền năng từ nơi Ngài để sống cuộc đời mới, cuộc đời đắc thắng tội lỗi. "Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp-têm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy" (Rô-ma 6:4). Sứ Đồ Giăng nói rằng: "Ai là người thắng hơn thế gian, há chẳng phải kẻ tin Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời hay sao?" (I Giăng 5:5).

Phương cách duy nhất để sống cuộc đời đắc thắng, mỗi ngày giống Chúa hơn chính là "ở trong Chúa". "Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được" (Giăng 15:5). Hãy nuôi dưỡng mối tương giao gần gũi với Chúa Giê-xu qua sự cầu nguyện, học hỏi Lời Chúa, lắng nghe tiếng nói của Thánh Linh, vâng theo Lời Chúa và sự dạy dỗ của Thánh Linh. Bên cạnh đó, Hội Thánh và mối thông công Cơ Đốc đóng vai trò quan trọng trong việc nâng đỡ đức tin và giúp bạn kinh nghiệm Chúa và quyền năng của Ngài. Ê-phê-sô 4:11-16 cho thấy những ích lợi thuộc linh mà cộng đồng Cơ Đốc có thể đem lại cho đời sống của mỗi Cơ Đốc nhân, như: sử dụng những ân tứ thuộc linh để bổ sung và gây dựng cho nhau (câu 11-12), khiến cho mỗi tín hữu được trưởng thành (câu 13), và có lẽ thật để chống cự lại với những sự sai lạc (câu 14-15). Và Phao-lô đã kết thúc phần dạy dỗ về mối tương quan giữa Hội Thánh và người tín hữu bằng câu 16 đầy phước hạnh: "Ấy nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắt léo, khiến các phần giao thông với nhau, tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên, và tự gây dựng trong sự yêu thương". Vì chúng ta đang ở vào thời kỳ cuối cùng, lúc mà ma quỷ đang giận hoảng và dùng mọi cách để tấn công đời sống chúng ta, do đó "24 Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành; 25 chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy" (Hê-bơ-rơ 10:24-25).

Khi "ở trong Chúa", bạn sẽ kinh nghiệm quyền năng của Đức Thánh Linh biến đổi bạn từng ngày để trở nên giống Chúa hơn (2 Cô-rinh-tô 3:18).Trở lại trang chủ tiếng Việt

Ý nghĩa của đắc thắng trong Đấng Christ (1 Co-rinh-tô 15:57) là như thế nào?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries