settings icon
share icon
Câu hỏi

Kinh Thánh ủng hộ hay ngăn cấm cầu nguyện với thiên sứ?

Trả lời


Dù không có câu nào nói rõ rằng “Các ngươi chớ cầu nguyện với thiên sứ,” rõ ràng là chúng ta không nên cầu nguyện với thiên sứ. Xét cho cùng cầu nguyện là một hành động thờ phượng. Giống như các thiên sứ đã khước từ sự thờ phượng của con người (Khải Huyền 22:8-9), họ cũng sẽ khước từ lời cầu nguyện của chúng ta. Thờ phượng hoặc cầu nguyện với bất cứ ai ngoài Chúa là thờ thần tượng.

Có một vài lí do thực tế và thần học khác giải thích tại sao cầu nguyện cho thiên sứ là sai. Chính Chúa Giê-xu chưa bao giờ cầu nguyện với ai ngoài Chúa Cha. Khi các môn đồ hỏi cách cầu nguyện, Ngài hướng dẫn họ “Vậy, các con hãy cầu nguyện như thế nầy: ‘Lạy Cha chúng con ở trên trời…’” (Ma-thi-ơ 6:9; Lu-ca 11:2). Nếu cầu nguyện với các thiên sứ là điều mà chúng ta cần làm, thì Ngài đã nói luôn trong đoạn này. Rõ ràng, chúng ta chỉ cần cầu nguyện với mình Chúa thôi. Điều này cũng rõ ràng trong Ma-thi-ơ 11:25-26, lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu như sau, “Thưa Cha, Chúa của trời và đất…” Chúa Giê-xu không chỉ mở đầu lời cầu nguyện bằng lời gọi Cha, nhưng nội dung của lời cầu nguyện cũng thường xin sự giúp đỡ từ một Đấng toàn năng, toàn tri và toàn tại. Cầu nguyện với thiên sứ sẽ là vô ích vì họ chỉ là tạo vật và không có các quyền năng đó.

Chúa Giê-xu cầu thay các môn đồ của Ngài trong Giăng 17:1-26, xin Chúa Cha ban phước cho họ để họ được thánh hóa, tôn vinh và gìn giữ. Ba ơn phước này chỉ đến được từ ai đang nắm giữ các phước đó. Xin nhắc lại, các thiên sứ không nắm giữ quyền năng này. Thiên sứ không thể thánh hóa, tôn vinh và gìn giữ điều (cơ nghiệp, gia tài) chúng ta nhận được trong Đấng Christ (Ê-phê-sô 1:13-14).

Thứ hai, có một chi tiết trong Giăng 14:13 chép chính Đấng Christ nói với người tin Ngài rằng bất cứ điều gì họ xin trong Danh Ngài, Ngài sẽ làm thành vì Ngài xin trực tiếp từ Chúa Cha. Cầu nguyện với thiên sứ sẽ không thể được như lời cầu nguyện đó của Chúa Giê-xu. Đó là lời cầu nguyện hiệu quả và đúng Kinh Thánh (xem Giăng 16:26). Không có thiên sứ hay bất cứ tạo vật nào là người trung gian với Chúa Cha. Chỉ có Chúa Con và Chúa Thánh Linh (Rô-ma 8:26) có thể cầu thay trước ngai của Chúa Cha.

Last, 1 Thessalonians 5:17 tells the believer to pray without ceasing. This can only be possible if a believer has access to a God who is always present and available to listen to the pleas of every person simultaneously. Angels do not have this ability—they are not omnipresent or omnipotent—and are not qualified to receive our prayers. Prayer to the Father through Christ is the only necessary and effective means by which we can communicate with God. No, praying to angels is absolutely not a biblical concept.

Cuối cùng, 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17 kêu gọi người tin Chúa cầu nguyện không thôi. Điều này chỉ thực hiện được nếu Chúa là Đấng luôn có mặt và sẵn sàng lắng nghe mọi lời cầu xin của tất cả mọi người cùng một lúc. Thiên sứ không có khả năng nào – họ không toàn tại và toàn năng – họ không đủ tư cách để nhận lời cầu nguyện của chúng ta. Cầu nguyện với Chúa Cha qua Đấng Christ là cách duy nhất cần thiết và có hiệu quả để giao tiếp với Chúa. Cầu nguyện với thiên sứ hoàn toàn không đúng với Kinh Thánh.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Kinh Thánh ủng hộ hay ngăn cấm cầu nguyện với thiên sứ?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries