settings icon
share icon
Câu hỏi

Các sách của Kinh Thánh là gì? Nó có nghĩa gì khi mà Kinh Thánh bao gồm các sách khác nhau?

Trả lời


Kinh Thánh là một tuyển tập các tác phẩm bao gồm 66 sách. Kinh Thánh bao gồm hai phần, Kinh Thánh Cựu Ước và Kinh Thánh Tân Ước. Kinh Thánh Cựu Ước bao gồm 39 sách, và Kinh Thánh Tân ước bao gồm 27 sách.

Trong Kinh Thánh Cựu Ước, các sách được phân chia thành bốn phần chính, phần đầu tiên là Ngũ Kinh bao gồm các sách Sáng Thế Ký, Xuất Ê-díp-tô ký, Lê-vi ký, Dân số ký, và Phục Truyền Luật Lệ Ký.

Phần hai được gọi là các Sách Lịch Sử và bao gồm 12 sách: Giô-suê, Các Quan Xét, Ru-tơ, 1 và 2 Sa-mu-ên, 1 và 2 Các Vua, 1 và 2 Sử Ký, Ê-xơ-ra, Nê-hê-mi và Ê-xơ-tê.

Phần ba được gọi là các Sách Văn Thơ (hoặc các Sách Khôn Ngoan) và gồm có: Gióp, Thi Thiên, Châm Ngôn, Truyền Đạo và Nhã Ca.

Phần thứ tư được gọi là Sách Các Tiên Tri và gồm có 5 sách Đại Tiên Tri (Ê-sai, Giê-rê-mi, Ca Thương, Ê-xê-chi-ên và Đa-ni-ên) và 12 sách Tiểu Tiên Tri (Ô-sê, Giô-ên, A-mốt, Áp-đia, Giô-na, Mi-chê, Na-hum, Ha-ba-cúc, Sô-phô-ni, A-ghê, Xa-cha-ri và Ma-la-chi).

Kinh Thánh Tân Ước cũng gồm có 4 phần chính. Phần đầu tiên là Phúc Âm bao gồm Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca và Giăng.

Phần hai gồm có Sách Lịch Sử — Công Vụ Các Sứ Đồ.

Phần ba là Thư Tín Các Sứ Đồ. Phần này bao gồm 13 Thư Tín Sứ Đồ Phao-lô (Rô-ma, 1 và 2 Cô-rinh-tô, Ga-la-ti, Ê-phê-sô, Phi-líp, Cô-lô-se, 1 và 2 Tê-sa-lô-ni-ca, 1 và 2 Ti-mô-thê, Tít và Phi-lê-môn) và 8 Thư Tín Tổng Hợp (Hê-bơ-rơ, Gia-cơ, 1 và 2 Phi-e-rơ, 1, 2 và 3 Giăng và Giu-đe).

Phần 4 là Sách Tiên Tri — Khải Huyền

66 sách này được viết trong khoảng hơn 1.400 năm bởi 40 tác giả khác nhau bằng tiếng Do Thái, tiếng Aram và tiếng Hy Lạp. Các tác phẩm đã được xác nhận bởi các nhà lãnh đạo giáo hội đầu tiên (những người lãnh đạo Do Thái trong việc ủng hộ các tác phẩm Cựu Ước). 66 sách của Kinh Thánh là sự cảm hứng Lời của Đức Chúa Trời mà nó được sử dụng để dạy dỗ các môn đồ (Ma-thi-ơ 28:18–20) và mở rộng cho các tín hữu ngày nay (2 Ti-mô-thê 3:16–17). Kinh Thánh không được sáng tác bởi sự khôn ngoan của con người mà được cảm hứng bởi Đức Chúa Trời (2 Phi-e-rơ 1:20–21) và sẽ còn lại đến đời đời (Ma-thi-ơ 24:35).

Trong khi Kinh Thánh đề cập đến nhiều chủ đề, thông điệp trọng tâm của nó là Đấng Mê-si-a của người Do Thái, Chúa Giêsu Christ, đã bước vào thế gian để cung cấp con đường cứu rỗi cho tất cả nhân loại (Giăng 3:16). Duy chỉ qua Đức Chúa Giê-su Christ của Kinh Thánh mà một người có thể được cứu (Giăng 14:16; Công-vụ 4:12). "Đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng" (Rô-ma 10:17).

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Các sách của Kinh Thánh là gì? Nó có nghĩa gì khi mà Kinh Thánh bao gồm các sách khác nhau?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries