settings icon
share icon
Câu hỏi

Có phải Chúa Giê-xu là Con trai của Đức Chúa Trời? Làm thế nào thánh Allah, là một người, lại có một Con trai?

Trả lời


Người Hồi giáo hỏi, "Làm sao thánh Allah, là một người, lại có một Con trai?" Sự hiểu lầm về Chúa Ba Ngôi, đôi khi họ buộc tội các Cơ Đốc nhân thờ phượng ba vị thần. Tuy nhiên, Cơ Đốc nhân tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời thực sự tồn tại.

Chính Chúa Giê-xu đã ủng hộ thuyết duy thần. Khi được hỏi về điều răn lớn nhất, Chúa Giê-xu đã trả lời: "... Đức Chúa Trời chúng ta là Chúa duy nhất. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí, hết sức lực mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi" (Mác 12:29-30).

Chúa Giê-xu đã dạy rằng Đức Chúa Trời là một, và Ngài là một với Đức Chúa Trời (Giăng 10:30). Đáp lại, người Do Thái nhặt đá để ném đá Chúa Giê-xu vì họ nghĩ rằng Ngài đã phạm tội báng bổ. Tương tự như vậy, người Hồi giáo sẽ nói rằng một người tự xưng mình là Chúa sẽ phạm tội "trốn tránh". Tuy nhiên, Chúa Giê-xu không phải là một người tự xưng mình là Chúa. Ngài là Con trai của Đức Chúa Trời trong xác thịt con người (Giăng 10:36-38).

Danh hiệu "Con trai của Đức Chúa Trời" không có nghĩa là Chúa Giê-xu được sinh ra từ Đức Chúa Trời theo nghĩa đen. Kinh Thánh không dạy về mối quan hệ thể xác giữa Đức Chúa Trời và Ma-ri, như người Hồi giáo đôi khi buộc tội. Khi Chúa Giê-xu chào đời, thiên sứ nói với nữ đồng trinh Ma-ri:

"Hỡi Ma-ri, đừng sợ vì cô đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Nầy, cô sẽ mang thai, sinh một con trai và đặt tên là JÊSUS. Con trai ấy sẽ được tôn trọng, được gọi là Con của Đấng Chí Cao. Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít, tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp; vương quốc Ngài mãi mãi trường tồn." Ma-ri thưa với thiên sứ: "Tôi chưa ăn ở với người nam nào thì làm sao có được điều đó?" Thiên sứ đáp: "Đức Thánh Linh sẽ ngự trên cô, và quyền năng của Đấng Chí Cao sẽ phủ che cô; cho nên con thánh sinh ra sẽ được gọi là Con Đức Chúa Trời" (Lu-ca 1:30-35).

Mục sư John MacArthur giải thích những câu Kinh thánh trên như sau: "Khi một đứa con trai mang phẩm chất của cha mình, gọi một người là 'con trai' của một người nào khác là một cách biểu thị sự bình đẳng. Tại đây, thiên sứ đang nói với Ma-ri rằng Con trai của cô sẽ ngang hàng với Đức Chúa Trời tối cao" (The MacArthur Study Bible).

Lời làm chứng của con người rằng Chúa Giê-xu là Con trai của Đức Chúa Trời
Khi con người chứng kiến những phép lạ, sự dạy dỗ, sự chết, sự sống lại và sự thăng thiên của Chúa Giê-xu, thì nhiều người tin rằng Chúa Giê-xu là Con trai của Đức Chúa Trời.

• Những người theo Chúa Giê-xu đã làm chứng sau khi Ngài làm dịu cơn bão: "Khi Ngài và Phi-e-rơ lên thuyền rồi, thì gió yên lặng. Những người trên thuyền quỳ lạy Ngài, và thưa rằng: "Thầy thật là Con Đức Chúa Trời!" (Ma-thi-ơ 14:32-33).

• Phi-e-rơ đã làm chứng: "Khi vào khu vực Sê-sa-rê Phi-líp, Đức Chúa Jêsus hỏi các môn đồ rằng: "Theo lời người ta nói thì Con Người là ai?" Các môn đồ thưa: "Một số người nói là Giăng Báp-tít, một số khác nói là Ê-li, một số khác nữa thì cho là Giê-rê-mi hay là một trong các nhà tiên tri." Ngài phán rằng: "Còn các con thì nói Ta là ai?" Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: "Thầy là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống." Đức Chúa Jêsus phán với người: "Hỡi Si-môn, con Giô-na, phước cho con! Vì không phải thịt và máu bày tỏ điều nầy cho con, mà là Cha Ta ở trên trời" (Ma-thi-ơ 16:13-17).

• Một người phụ nữ có anh trai đã được Chúa Giê-xu làm cho sống lại, đã làm chứng: "Đức Chúa Jêsus nói với Ma-thê: "Ta là sự sống lại và sự sống. Người nào tin Ta thì sẽ sống, mặc dù đã chết rồi. Còn ai sống mà tin Ta thì sẽ không bao giờ chết. Con tin điều đó không?" Ma-thê đáp: "Vâng, thưa Chúa, con tin rằng Chúa là Đấng Christ,Con Đức Chúa Trời, Đấng phải đến thế gian" (Ma-thi-ơ 11:25-27).

• Ngay cả ma quỷ cũng biết Chúa Giê-xu là Con trai Đức Chúa Trời: "Mỗi khi uế linh thấy Ngài, chúng đều sấp mình trước mặt Ngài và kêu lên: "Thầy là Con Đức Chúa Trời!" (Mác 3:11).

• Một sĩ quan quân đội và những người lính đang bảo vệ Chúa Giê-xu trước sự chết của Ngài trên thập tự giá đã làm chứng: "Khi viên đội trưởng và quân lính canh giữ Đức Chúa Jêsus, thấy đất rúng động cùng những gì đã xảy ra thì vô cùng kinh hãi và nói: "Thật, Người nầy là Con Đức Chúa Trời" (Ma-thi-ơ 27:54).

• Thô-ma đã làm chứng sau khi Chúa Giê-xu sống lại từ cõi chết: "Lúc Đức Chúa Jêsus đến thì Thô-ma gọi là Đi-đim, một trong mười hai sứ đồ, không có ở đó với họ. Các môn đồ khác nói với ông: "Chúng tôi đã thấy Chúa." Nhưng Thô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh trong bàn tay Ngài, nếu tôi không đặt ngón tay tôi vào chỗ dấu đinh, và không đặt bàn tay tôi vào sườn Ngài thì tôi sẽ không tin." Tám ngày sau, các môn đồ lại họp trong nhà, Thô-ma cũng có ở đó với họ. Dù các cửa đều đóng, Đức Chúa Jêsus đến đứng giữa họ và nói: "Bình an cho các con!" Rồi Ngài bảo Thô-ma: "Hãy đặt ngón tay con vào đây và xem bàn tay Ta. Hãy đưa bàn tay con ra và đặt vào sườn Ta. Đừng vô tín, nhưng hãy tin!" Thô-ma thưa rằng:"Lạy Chúa của con và Đức Chúa Trời con!" Đức Chúa Jêsus nói: "Có phải vì thấy Ta nên con tin chăng? Phước cho những người không thấy mà tin!" Đức Chúa Jêsus còn làm nhiều dấu lạ khác trước mặt các môn đồ mà không ghi chép trong sách nầy. Nhưng các việc nầy được ghi chép để anh em tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, và để khi anh em tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống" (Giăng 20:24-31).

Lời làm chứng của chính Chúa Giê-xu rằng Ngài là Con trai của Đức Chúa Trời
"Vì thế, người Do Thái càng tìm cách giết Ngài, vì Ngài không chỉ phá luật ngày sa-bát mà còn gọi Đức Chúa Trời là Cha, tự cho mình bình đẳng với Đức Chúa Trời. Bởi vậy, Đức Chúa Jêsus nói với họ: "Thật, Ta bảo thật các ngươi, Con không thể tự mình làm điều gì, nhưng chỉ làm điều Con thấy Cha làm;vì bất cứ điều gì Cha làm, Con cũng làm như vậy. Vì Cha yêu thương Con và bày tỏ cho Con mọi điều Cha làm.Cha sẽ còn bày tỏ cho Con những việc vĩ đại hơn những việc nầy nữa để các ngươi phải kinh ngạc. Như Cha đã khiến những người chết sống lại thể nào thì Con cũng ban sự sống cho người nào Con muốn thể ấy. Cha cũng không phán xét ai hết, nhưng giao trọn quyền phán xét cho Con, để mọi người đều tôn kính Con cũng như tôn kính Cha vậy. Ai không tôn kính Con thì cũng không tôn kính Cha là Đấng đã sai Con đến. Thật, Ta bảo thật các ngươi, ai nghe lời Ta và tin Đấng đã sai Ta thì được sự sống đời đời và không bị phán xét, nhưng vượt khỏi sự chết mà vào sự sống" (Giăng 5:18-24).

• Tại phiên tòa của Chúa Giê-xu, Ngài đã làm chứng: "Nhưng Ngài vẫn yên lặng, không đáp một lời. Thầy tế lễ thượng phẩm lại hỏi: "Ngươi có phải là Đấng Christ, Con của Đấng Đáng Chúc Tụng không?" Đức Chúa Jêsus đáp: "Chính Ta. Rồi đây các ngươi sẽ thấy Con Người ngồi bên phải Đấng Quyền Năng, và hiện đến giữa mây trời" (Mác 14:61-62).

• "Chúng ta biết Con Đức Chúa Trời đã đến và ban sự hiểu biết cho chúng ta để chúng ta biết Ngài là Đấng chân thật; chúng ta ở trong Đấng chân thật, tức là ở trong Con Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ. Chính Ngài là Đức Chúa Trời chân thật và là sự sống đời đời" (I Giăng 5:20).

Sự làm chứng của Đức Chúa Trời rằng Chúa Giê-xu là Con trai của Ngài
• Đức Chúa Trời đã phán trong lễ báp-têm của Chúa Giê-xu: "Đây là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta hoàn toàn" (Ma-thi-ơ 3:17).

• "Khi Phi-e-rơ đang nói, có một đám mây kéo đến bao phủ họ; các môn đồ sợ hãi khi vào trong đám mây. Rồi có tiếng từ trong đám mây phán rằng: "Đây là Con Ta, Người mà Ta đã chọn, hãy nghe lời Người" (Lu-ca 9:34-35).

• "Nếu chúng ta nhận lời chứng của loài người, thì lời chứng của Đức Chúa Trời còn cao trọng hơn; vì đây là lời của Đức Chúa Trời làm chứng về Con Ngài. Ai tin Con Đức Chúa Trời thì có lời chứng ấy trong chính mình. Còn ai không tin Đức Chúa Trời thì cho Ngài là người nói dối, vì không tin lời mà Đức Chúa Trời đã làm chứng về Con Ngài. Đây là lời chứng: Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống nầy ở trong Con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống. Tôi viết điều nầy cho anh em, là những người đã tin đến danh Con Đức Chúa Trời, để anh em biết mình có sự sống đời đời" (I Giăng 5:9-13).

• Trước đây, Đức Chúa Trời phán với con người thông qua các tiên tri của Ngài, nhưng sau đó Ngài đã sai chính Con trai của Ngài: "Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các nhà tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần, nhiều cách. Nhưng trong những ngày cuối cùng nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài, là Con mà Ngài đã lập lên làm Đấng thừa kế muôn vật; cũng qua Con ấy, Ngài đã sáng tạo vũ trụ. Con là ánh sáng rực rỡ của vinh quang Đức Chúa Trời và là hình ảnh trung thực của bản thể Ngài. Con dùng lời quyền năng của Ngài mà nâng đỡ muôn vật. Sau khi tẩy sạch tội lỗi, Ngài ngồi bên phải Đấng Tôn Nghiêm ở trên trời" (Hê-bơ-rơ 1:1-3).

Chúa Giê-xu là "người đại diện chính xác" của Đức Chúa Trời. Mặc dù là người cùng bản chất với Cha của mình, nhưng Chúa Giê-xu cũng khác biệt trong Con người là Con trai của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính Ngài là một Đức Chúa Trời rõ ràng trong ba Người: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh.

Ngay cả trước khi thế giới bắt đầu, Chúa Giê-xu luôn ở với Đức Chúa Trời và là Đức Chúa Trời (Giăng 1:1-2; 17:5). Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên tất cả mọi thứ trong vũ trụ thông qua Chúa Giê-xu (Giăng 1:3; Cô-lô-se 1:15-20).

Mặc dù vĩnh viễn là một với Đức Chúa Trời, nhưng Chúa Giê-xu đã đến thế gian dưới hình dạng con người (Phi-líp 2:5-11). Được sinh ra bởi nữ đồng trinh Ma-ri, Chúa Giê-xu hoàn toàn là Đức Chúa Trời và là con người trọn vẹn cùng một lúc (sự nhập thể: Ma-thi-ơ 1:22-23; Giăng 1:14; Rô-ma 1:3-4; Cô-lô-se 2: 9; I Giăng 4:1-3; 5:20).

Tin vào Con trai của Đức Chúa Trời
Chúng ta phải tin vào Lời Chúa rằng Chúa Giê-xu là Con trai của Đức Chúa Trời, mặc dù nó khó hiểu. Chúng ta sẽ chết với nhiều câu hỏi khó trả lời. Nhưng chúng ta không dám chết mà không đáp lại lời hứa phán xét và cứu rỗi của Chúa qua Con trai của Ngài (Giăng 3:35-36; 5:25-29; Công vụ 10:38-43; 17:30-31; I Giăng 4:14-15).
Là Con trai hoàn hảo của Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu đã không phải chịu hình phạt cho tội lỗi, sự chết (Rô-ma 6:23). Nhưng bằng cách chết trên thập tự giá và sống lại từ cõi chết, Chúa Giê-xu đã trả hình phạt tội lỗi và phá vỡ quyền lực tội lỗi cho những người sẽ ở trong Ngài (Rô-ma 8:1-3).

Đức Chúa Trời đang kêu gọi những tội nhân từ bỏ con đường của chính họ để theo Đức Chúa Giê-xu hằng sống trong sự ăn năn và đức tin (Lu-ca 24:46-47). Chúng ta không thể tự cứu mình. Chỉ những người từ bỏ tội lỗi và tin cậy vào Con trai của Đức Chúa Trời mới được cứu khỏi tội lỗi và sự chết đời đời.

"Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài đến thế gian không phải để kết án thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con mà được cứu. Ai tin Con thì không bị kết án đâu, còn ai không tin thì đã bị kết án rồi, vì không tin đến danh Con Một của Đức Chúa Trời" (Giăng 3:16-18).

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Có phải Chúa Giê-xu là Con trai của Đức Chúa Trời? Làm thế nào thánh Allah, là một người, lại có một Con trai?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries