settings icon
share icon
Câu hỏi

Chết thuộc linh là gì?

Trả lời


Chết là sự phân ly. Cái chết thể xác là sự tách rời linh hồn khỏi thể xác. Cái chết thuộc linh, có ý nghĩa lớn lao hơn, là sự tách biệt của linh hồn khỏi Đức Chúa Trời. Trong Sáng thế ký 2:17, Đức Chúa Trời đã phán với A-đam trong ngày ông ăn trái cấm, rằng “chắc sẽ chết”. A-đam có sa ngã, nhưng cái chết thể xác của ông không xảy ra ngay lập tức; Hẳn Đức Chúa Trời đã nghĩ đến một cái chết khác—cái chết thuộc linh. Sự phân cách này với Đức Chúa Trời chính xác là những gì chúng ta thấy trong Sáng thế ký 3:8. Khi A-đam và Ê-va nghe tiếng Chúa, họ “tránh mặt Giê Hô Va Đức Chúa Trời.” Mối thông công đã bị phá vỡ. Họ đã chết về mặt thuộc linh.

Một người không có Đấng Christ thì đã chết về mặt thuộc linh. Trong Ê-phê-sô 4:18, Phao-lô mô tả đó là “xa cách sự sống của Đức Chúa Trời” (Bị phân cách với sự sống cũng đồng nghĩa với chết). Bản chất con người, giống như A-đam chạy trốn trong vườn, bị cô lập khỏi Đức Chúa Trời. Khi chúng ta được sinh lại (tái sinh), cái chết thuộc linh bị đảo ngược. Trước khi được cứu rỗi, chúng ta chết (thuộc linh), “Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình,” (Ê-phê-sô 2:1), nhưng Chúa Giê-su ban cho chúng ta sự sống. “Khi anh em đã chết bởi tội lỗi mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì, thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em sống lại với Đấng Christ, vì đã tha thứ hết mọi tội chúng ta” (Cô-lô-se 2:13).

Để minh họa, hãy nghĩ đến việc Chúa Giê-su khiến La-xa-rơ sống lại trong Giăng 11. La-xa-rơ đã chết về thể xác không thể tự làm gì được. La-xa-rơ không thể đáp ứng với mọi kích thích, không biết gì về cuộc sống xung quanh mình, ngoài mọi sự giúp đỡ hay hy vọng—ngoại trừ sự giúp đỡ của Đấng Christ là “Sự Sống Lại và Sự Sống” (Giăng 11:25). Trước sự kêu gọi của Đấng Christ, La-xa-rơ tràn đầy sức sống, và ông đã đáp ứng một cách phù hợp. Cũng vậy, chúng ta đã chết về phần thuộc linh, không thể tự cứu mình, bất lực để cảm nhận sự sống của Đức Chúa Trời—cho đến khi Chúa Giê-su gọi chúng ta đến với Ngài. Ngài “làm cho” chúng ta sống lại; “không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài” (Tit 3:5).

Sách Khải Huyền nói về “sự chết lần hai”, là sự phân cách cuối cùng (và vĩnh viễn) khỏi Đức Chúa Trời. Chỉ những ai chưa từng kinh nghiệm sự sống mới trong Đấng Christ mới dự phần vào sự chết lần hai (Khải Huyền 2:11; 20:6, 14; 21:8).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Chết thuộc linh là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries