settings icon
share icon
Câu hỏi

Báp têm của Thánh Linh là gì?

Trả lời


Báp-têm của Thánh Linh có thể được định nghĩa là công việc mà theo đó Thánh Linh của Đức Chúa Trời đặt người tín hữu vào sự liên hiệp với Đấng Christ và liên hiệp với các tín hữu khác trong thân thể của Đấng Christ tại thời điểm của sự cứu rỗi.

Phép báp-têm của Đức Thánh Linh được tiên đoán bởi Giăng Báp-tít (Mác 1:8) và Chúa Giê-xu trước khi Ngài thăng thiên: “Vì chưng Giăng đã làm phép báp-têm bằng nước, nhưng trong ít ngày, các ngươi sẽ chịu phép báp-têm bằng Đức Thánh-Linh.” (Công Vụ 1:5). Lời hứa đó trở thành hiện thực vào ngày lễ Ngũ Tuần (Công Vụ 2:1-4); Đây là lần đầu tiên mà Đức Thánh Linh ngự trọn đời trong lòng của tín hữu, và là khởi đầu của hội thánh.

1 Cô-rinh-tô 12:12-13 là đoạn Kinh Thánh trọng tâm liên quan đến việc báp-têm của Thánh Linh: "Vì chưng chúng ta hoặc người Giu-đa, hoặc người Gờ-réc, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp-têm chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân; và chúng ta đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa"(1 Cô-rinh-tô 12:13).

Để ý ở đây nói là chúng ta “đều” được báp-têm bởi Đức Thánh Linh - tất cả tín hữu đều nhận phép báp-têm này, đồng nghĩa với việc được cứu rỗi, và đây không phải là trải nghiệm đặc biệt của một vài người.

Trong khi Rô-ma 6:1-4 không đề cập cụ thể là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, nó mô tả vai trò của tín hữu trước Thiên Chúa bằng ngôn ngữ tương tự như thư tín Cô-rinh-tô thứ nhất "Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi, hầu cho ân điển được dư dật chăng? Chẳng hề như vậy! Chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa? Hay là, anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp-têm trong Ðức Chúa Jêsus Christ, tức là chịu phép báp-têm trong sự chết Ngài sao? Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp-têm trong sự chết Ngài, hầu cho Ðấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. "

Những sự kiện sau đây cần thiết để giúp củng cố sự hiểu biết của chúng ta về báp-têm của Thánh Linh: Trước tiên, 1 Cô-rinh-tô 12:13 nêu rõ tất cả đã được báp-têm, cũng như tất cả đều đã được uống chung Thánh Linh (ở trong Thánh Linh). Thứ hai, không có chỗ nào trong Kinh Thánh nói với tín hữu được báp-têm với, hoặc bởi Thánh Linh, hoặc trong bất kỳ ý thức tìm kiếm lễ báp-têm của Thánh Linh. Điều này chỉ ra rằng tất cả các tín hữu đã có kinh nghiệm này. Thứ ba, Ê-phê-sô 4:5 dường như đề cập đến báp-têm Thánh Linh. Nếu đây là trường hợp, báp-têm Thánh Linh là thực tế cho mỗi tín hữu, cũng giống như "một đức tin" và "một Cha" vậy.

Tóm lại, báp-têm của Thánh Linh làm hai việc, 1) Nối kết chúng ta với thân thể của Christ và 2) Hiện thực hoá việc chúng ta cùng chịu đóng đinh với Đấng Christ. Cùng chung trong cơ thể của Ngài có nghĩa là chúng ta đang sống với Ngài cho cuộc sống mới (Rô-ma 6:4). Sau đó chúng ta thực hành những ân tứ thuộc linh để giữ cho hoạt động thân thể đúng với chức năng như đã nêu trong nội dung của 1 Cô-rinh-tô 12:13. Kinh nghiệm một báp-têm Thánh Linh phục vụ như nền tảng cho việc giữ gìn sự hiệp nhất của Hội Thánh, như trong nội dung thư Ê-phê-sô 4:5. Được liên kết với Đấng Christ trong việc đồng chết, đồng chôn và đồng sống lại qua báp-têm thiết lập nền tảng cho việc chúng ta tách ra khỏi quyền lực của tội lỗi bên trong và bước đi trong cuộc sống mới (Rô-ma 6:1-10; Cô-lô-se 2:12).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Báp têm của Thánh Linh là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries